25 pensioneerde heer F. J. J. Gerritzen, die met waardering ge waagde van de steun, die hij van de heer Van der Heyden had ondervonden. Hij schetste de jubilaris als een man, die respect weet af te dwingen door voor zijn mening uit te komen ook indien deze soms indruiste tegen die van de bedrijfsleiding. De heer H. Sanderink, produktieleider, die namens het perso neel sprak, had de jubilaris eveneens als een loyale medewer ker en als spreekbuis van de overige medewerkers leren ken nen en waarderen. Het cadeau bestond uit een envelop met inhoud. Na het dankwoord van de heer Van der Heyden werd door de aanwezigen gaarne gebruik gemaakt van de gelegenheid de jubilaris, Neerlands enige gedistilleerd-kuiper, met zijn jubi leum geluk te wensen. W. Meyer jarig jubileum Op de brouwerij aan de Stadhouderskade werd op 12 maart jl. het 25-jarig jubileum gevierd van de heer W. Meyer. De heer Meyer werd bij zijn indiensttreding in 1951 aangesteld als tap per en is op dit moment werkzaam als groepsleider in de bot telarij. De heer en mevrouw Meyer werden in de lunchkamer ontvan gen door ir. R. W. Welmers, bedrijfsleider van de twee Am sterdamse brouwerijen, ir. P. E. Röhrig, produktieleider van Amsterdam I, de heren Th. A. Strijker en M. W. Herblot, res pectievelijk afdelingschef en wachtchef brouwen, verpakken en intern transport, de heer F. L. M. van Scherpenseel en mevrouw W. S. Wohlgemuth, medewerkster van de plaatselijke personeeldienst. Uit handen van de heer Welmers ontving de heer Meyer de gouden speld en de gratificatie behorende bij het 25-jarig dienstverband. In 't Koelschip werden de heer en mevrouw Meyer toege sproken door de heer Röhrig, de heer Herblot en de heer G. Mulder, een collega. Als één van de medewerkers van de bot telarij verzocht de heer J. C. Kleton het woord en las een zelfgemaakt, op de jubilaris gericht gedicht voor. Vervolgens bood de heer Kleton een mooie tekening aan. Op de gezellige en drukbezochte receptie kwamen vele collega's en bekenden de heer Meyer gelukwensen. 23 De heer Steeneken (links) en drs. G. L. Rinkel Afscheid F. H. Steeneken Na 37 jaren bij, voor en met Heineken te hebben gewerkt, nam de heer F. H. Steeneken op 27 februari in 't Koelschip te Am-, sterdam afscheid. In 1939 kwam de heer Steeneken bij Heine ken Rotterdam in opleiding voor het buitenland. Eind 1945 vertrok hij naar Singapore, waar hij zeven jaar bij Malayan Breweries werkte. (Een oude bekende uit die tijd, de heer Ben de Jonge, was ook nu aanwezig). Daarna volgden ruim zes jaar in Caracas, Venezuela, waar de heer Steeneken produktiechef van de brouwerij was. Terug in Nederland, dook hij, na een korte periode als chef rondleidingen in Amsterdam, het vertegenwoordigersleven voor de horeca in, ruim dertien jaar en in verschillende districten. Nu een jaar geleden kwam hij terug bij public relations in de functie van chef ontvangsten Amsterdam I. De heer K. A. Warmenhoven, hoofd afdeling ontvangsten, zei onder meer, dat in het afgelopen jaar door de goede zorgen van de heer Steeneken veel is gebeurd: een nieuw filmscherm, de verplaatsing van het winkeltje met reclame-artikelen naar beneden, een prima geluidsinstallatie in 't Koelschip, enzo voort. Als cadeau bood hij, namens de stafdienst public rela tions en de medewerkers van de ontvangstafdelingen te Am sterdam, twee slaapzakken aan en hij hoopte dat de heer Stee neken daarin veel rust zou vinden. Mr. J. Th. Kappelle, hoofd public relations, nam de carrière van Frans Steeneken nog eens door en benadrukte vooral diens gevoel voor humor en noemde hem de personificatie van goodwill. „Namens de company, zoals je dat zelf altijd zegt, dank voor alles wat je hebt gedaan", aldus de heer Kappelle. De heer Steeneken, die een fervent liefhebber van de watersport is, ontving uit handen van de heer Kappelle een stereo-radiocassetterecorder, voor aan boord. Jhr. F. J. C. Mollerus, adjunct-directeur verkoop horeca Ne derland, analyseerde het karakter van de heer Steeneken aan de hand van diens sterrenbeeld Tweeling. Tenslotte sprak de heer G. F. H. Gischler, die in Caracas enkele jaren met de heer Steeneken heeft samengewerkt. Hij haalde onder andere en kele dierbare herinneringen op. De heer Steeneken in zijn slotwoord: „The song is ended, but the melody lingers on. Na 37 Heineken-jaren, zal Heineken altijd doorklinken." Op 2 maart werd in onze vestiging aan de Maaskade te Rot terdam het feit herdacht dat de heer J. A. van der Heyden veertig jaar geleden als kuiper in dienst trad bij Hulstkamp Zoon Molijn N.V. Meester-kuiper Van der Heyden werd die middag in zijn ver trouwde omgeving, de kuiperij, ontvangen door de heren B. P. M. M. Hoogeweegen, directeur van de N.V., en J. D. van Wer ven, chef personeeldienst G. W. De bijeenkomst werd daarna voortgezet in de ontvangstruimte waar zich de kinderen en de familie van de jubilaris, alsmede vele personeelsleden en oud-collega's hadden verzameld. Als eerste voerde de heer Hoogeweegen het woord, die de jubilaris al vele jaren kent, niet alleen als een voortreffelijk medewerker, maar ook als een bekwaam vakman. Vele herin neringen passeerden dan ook de revue, zowel uit de jaren vóór, tijdens als na de oorlog. Vervolgens sprak de vroegere bedrijfsleider, de inmiddels ge J. A. van der Heyden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 23