UD is Jd ru Tl T 0 -V~ JARIG JUBILEUM W. van 't Hoenderdaal Op donderdag 19 februari jl. werd het feit herdacht dat de heer W. van 't Hoenderdaal, operator siroophal, 25 jaar tevoren bij Vrumona te Bunnik in dienst was getreden. Na de ontvangst door de directie, waarbij hem door de heer G. T. Kleiberg de gouden Heineken speld alsmede de envelop met inhoud werd overhandigd, werd deze feestelijke aangelegen heid voortgezet in de zeer druk bezette bedrijfskantine. De heer Van 't Hoenderdaal werd toegesproken door de pro- duktieleider ir. P. Bijleveld, die de nadruk legde op de vele verdiensten die de jubilaris heeft gehad voor het bedrijf, waar na hem enige cadeaus werden aangeboden namens het per soneel. In een zeer gezellige sfeer drukten daarna vele collega's en andere belangstellenden de jubilaris de hand, om hem met deze mijlpaal geluk te wensen. JARIG JUBILEUM J. H. Reiss Pensionering K. van de Kooi Op 31 januari 1976 nam der heer K. van de Kooi afscheid van zijn collega's in de vestiging Bokma Leeuwarden, wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. In een geestige speech van de heer P. C. Bokma kwam de sfeer van het oude familiebedrijf weer eens aan de oppervlakte, te meer daar 25 jaar geleden de oude heer Piet Bokma dreigde zijn gewaardeerde huishoud ster Titia door haar huwelijk met Klaas van de Kooi kwijt te raken. Deze ,,ramp" werd voorkomen door dan ook maar Van de Kooi in dienst te nemen. Vervolgens schetste de bedrijfsleider, de heer A. F. van Hulsen de „bijna" jubilaris als een fijne, menselijke medewerker en bood namens het personeel een hengelsport-set aan. Op 20 februari 1976 werd op de brouwerij aan de Stadhou derskade te Amsterdam, het 25-jarig jubileum gevierd van de heer J. H. Reiss. De heer Reiss is begonnen in de bottelarij, werd vervolgens aangesteld als wachtchef belading en intern transport te Duivendrecht en vervult sinds 1 januari jl. dezelfde functie op het pas geopende distributiecentrum te Amsterdam. De heer en mevrouw Reiss, hun zoon, dochter en aanstaande schoonzoon, werden in de lunchkamer ontvangen door de heer J. W. Eibers, chef depotbeheer en logistiek, de heer A. N. van der Steen sr., afdelingschef van het distributiecentrum, de heer P. E. Jansen, chef van de personeeldienst, mejuffrouw H. T. Huntelaar, en de heer F. L. M. van Scherpenseel, medewer kers personeeldienst. Op de schouders van de heer Eibers rustte de prettige taak de heer Reiss het ereteken op te spelden, de envelop met inhoud te overhandigen, evenals een brief van drs. A. H. Gerards, adjunct-directeur fysieke distributie, die zich helaas moest verontschuldigen. In de raadskelder werd de heer Reiss toegesproken door de heer A. W. H. Visser, collega-wachtchef en de heer Van der Steen, die als geschenk van het personeel een autoradio met toebehoren aanbood. Na zijn dankwoord kreeg de heer Reiss heel wat handen te drukken en evenzovele felicitaties in ontvangst te nemen. JARIG JUBILEUM M. J. Kling Op 23 februari jl. werd op zijn verzoek in huiselijke kring het 25-jarig jubileum gevierd van de heer M. J. Kling. De heer Kling is werkzaam in de bottelarij van de brouwerij aan de Stadhouderskade te Amsterdam. De heer en mevrouw Kling werden bezocht door de heer M. W. Herblot, wachtchef brouwerij, verpakken en intern transport, de heren B. Koopman en G. Mulder, beiden groepsleider bot telarij, de heer J. C. Kleton, een collega, de heer J. Th. Opdam, assistent technologische dienst en de heer F. L. M. van Scherpenseel. Uit handen van de heer Herblot ontving de heer Kling een grote fruitmand, een envelop met inhoud en de gouden jubileum- speld. Namens het personeel overhandigde de heer Koopman een mooie boormachine. Ook de heer A. W. F. Woudboer, zwager en tevens collega van de heer Kling, en zijn vrouw kwamen de heer Kling gelukwen sen. Verder waren de zoon en schoondochter van de heer en mevrouw Kling bij de viering van dit jubileum aanwezig. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 22