FOTO van de MAAND Eerste vrouw van Zoeterwou nam afscheid De foto van de maand december (1975) was de win nende foto van een algemene opdracht, namelijk ,,het jaar van de vrouw". Deze keer vier produkten van de Rotter damse fotoclub, die bij de periodieke beoordeling als foto-van-de-maand uit de jury-bus kwamen. De eerste is van december 1975 en be hoeft weinig meer toelichting dan de naam van de maker, de opdracht wat betreft het onderwerp en het motto. Dat waren in deze volgorde: H. N. de Wit (groep Senioren), het jaar van de vrouw en „baas in eigen buik". Een heel ander onderwerp werd geko zen door N. Knoll, groep Gevorderden B, wiens foto, gemaakt bij de ingang van diergaarde Blijdorp, tot foto van de maand januari werd gekozen. Een niet alledaags beeld, waarbij de maker de lij nen van het hek op een aparte manier in zijn onderwerp heeft verwerkt. De plaats van de meeuw in het beeld is erg goed. Niet alle juryleden waren gelukkig met het takje rechtsboven, maar de maker heeft dit doelbewust gedaan om enige speelsheid aan te brengen. De foto van de maand februari, van W. Houben, groep Senioren, is gemaakt tij dens het optreden van de popgroep Uriah Heep in het Ahoy Sportpaleis eni ge tijd geleden. De belichting tijdens zulke evenementen wisselt vaak en is dikwijls pover. De moeilijkheidsgraad ligt derhalve duidelijk hoger dan bij land schapsfotografie bijvoorbeeld. De muzi kant werd bij bestaand licht op een zeer snelle film (28 Din) opgenomen. Het stemmingsbeeld van een zonson dergang ergens aan de Nederlandse kust, met W. van de Meer, groep Junio ren, als maker, werd in maart tot foto- van-de-maand uitgeroepen. De voor grond met de glinsteringen is erg goed, evenals de lucht die mooi doortekend is. Ten aanzien van de twee spelende hon den was de jury niet eenstemmig in haar waardering, waarbij de bedenkingen hoofdzakelijk de linker hond golden. Men vond dit ook een technisch knappe foto. Maart IA/. van de Meer Februari W. Houben Januari N. Knoll In Zoeterwoude heeft op 8 april jl. de vrouw van het eerste uur afscheid van de brouwerijgemeenschap genomen. Me vrouw Anneke Klaarenbeek was de eerste vrouwelijke werknemer in Zoeter woude toen zij op 1 maart 1972 de eerste stappen zette op het terrein van onze nieuwe vestiging, die op dat moment in de verste verte nog niet op een brouwerij leek. „Bent u een pionierster, die van afwis selend werk houdt?" had er destijds uit dagend boven de advertentie gestaan. Anneke bleek een pionierster te zijn. En dat afwisselend werk? Ze heeft het on dervonden. Anneke was, vooral in de eerste tijd, het manusje-van-alles. Moest (de) telefoniste zijn, de telex bedienen, en trad nu eens als assistente van de heer Dikken (coördinator tussen bedrijf, aannemer en ingenieursbureau), dan weer bij hoog bezoek als receptio niste op. Een andere keer banjerde ze door het land, zag een koe kalven of gaf een lammetje de fles. Soms crosste ze als sociaal werkster dwars over en door het terrein om later telefonisch de vrou- Pionierster Anneke om nooit te vergeten... wen in het verre Brabant gerust te stellen dat hun mannen bij het pendelen niets was overkomen. Bijna twee-en-een-half jaar heeft Anneke in de keet gehuisd, 't Was niet altijd een lolletje. Zoals tijdens de stormen, die in voor- of najaar over de zandvlakte joegen. Toen de lichtkoepels in het dak scheurden, je de buitendeur met geen macht open kon krijgen en, stond je eenmaal buiten, je op natuurlij ke wijze gezandstraald werd. Niettemin denkt Anneke met veel plezier, met een beetje weemoed ook, terug aan die jaren. „Het was een tijd", zegt ze, „waarin ontzettend hard gewerkt werd, waarin je als een geweldige ploeg sa menwerkte, waarbij iedereen bereid was alles te doen, wat op dat moment nodig was." Een tijd om nooit te vergeten. An neke, het ga je goed! 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 19