REGLEMENT openen mogelijkheden om te komen tot zelfkennis. Het is voorts een stimulans voor goede kameraadschap en samen werking. De opvarenden komen tot het bewustzijn dat het schip slechts dan goed en veilig kan worden gezeild wan neer zij zich gezamenlijk als één team willen inzetten. Egoïsme aan boord is gevaarlijk en daarom onaanvaardbaar. De opvarenden komen tot de ontdekking dat hun eigen welzijn slechts dan is ge diend, wanneer zij zichzelf willen inzet ten voor schip en bemanning. De nadruk wordt dan ook gelegd op de sociale er varing. Er wordt geen poging gedaan om van een opvarende een echte zeil ster/zeiler te maken, nog minder een professionele zeeman, al kan een ieder die daar belangstelling voor heeft wel een goede ervaring in deze materie op doen en de nodige praktische kennis verzamelen. Wachtlopen Men dient te bedenken dat op alle reizen gedurende geruime tijd dag en nacht wordt doorgezeild. Tijdens de vaart op zee wordt wacht ge lopen volgens een driewachtensysteem. Daartoe worden de opvarenden bij aan monsteren verdeeld over drie wachten, te weten de rode, de witte en de blauwe wacht. Elke wacht bestaat uit een stuur man, een kwartiermeester en 8-9 gezel len. Men is zodoende tijdens de vaart gemiddeld per dag afwisselend 4 uur op wacht, daarna 8 uur vrij van wacht om daarna weer 4 uur op wacht te zijn en zovoort. Om te voorkomen dat men steeds dezelfde uren wachtloopt wordt een rouleersysteem toegepast. Tijdens de 8 uur dat men geen wacht heeft worden althans overdag on geveer 4 uren besteed voor het verlenen van assistentie aan de bootsman en de machinist voor scheepsonderhoud en aan de kok voor diverse huishoudelijke zaken. Voor belangstellenden kunnen tijdens de wacht en in de uren buiten de werku ren lessen worden gegeven in nautische aangelegenheiden door een van de in structeurs. In een buitenlandse haven wordt een zeer verlicht drie-wachten-systeem aan gehouden en wordt zoveel mogelijk voor een ieder gelegenheid tot passagieren gegeven. Van fluitjesgast, wachtzeuntje en koks maat. Tijdens de vaart op zee wordt zoveel mogelijk gezeild. De motor wordt ge bruikt wanneer het vaarschema zeilend niet kan worden aangehouden en in die gevallen waarin de schipper dit in ver band met de veiligheid of om andere re denen nodig acht. De vaste bemanning, geassisteerd door de opstappers zullen de deelnemers zo spoedig mogelijk scheepswijs maken. Daartoe worden in verband met de vei ligheid aan boord oefeningen gehouden in de brand-, verlaat- en man-over-boord rol. Voorts wordt instructie gegeven in het behandelen van schip en tuig. Het is de bedoeling dat het schip zo spoedig mo gelijk door een wachtdivisie wordt ge zeild, waarbij de vaste bemanning alleen ingrijpt wanneer daartoe aanleiding bestaat. Aan iedere belangstellende wordt uitleg gegeven over de navigatie en het bedie nen van verschillende nautische instru menten zoals radar, Decca enzovoort. Voorts kunnen belangstellenden ver trouwd gemaakt worden met de aan boord aanwezige radio-installatie. Zo veel mogelijk wordt aan ieder bovendien uitleg gegeven omtrent het hoe en waarom van de manoeuvres met het schip en over de navigatie. De machinist zal belangstellenden inwijden in de ge heimen van de motorkamer. Een ieder krijgt bij toerbeurt haar/zijn aandeel in het bezetten van verschillen de posten tijdens de vaart. Deze posten zijn uitkijk, roerganger, ronde- of fluitjesgast, hulp bij de naviga tie, wachtzeuntje of koksmaat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijke en mannelijke gezellen bij het bezetten van de diverse posten, ledereen maakt aan boord deel uit van de bemanning en als zodanig neemt een ieder, behalve het bezetten van een post Deelname aan een zeereis met de Een dracht vindt plaats op de voorwaarden en condities van de Stichting Het Zeilend Zeeschip en de navolgende voorwaarden: 1. De raad van bestuur heeft besloten de centrale ideeënbuscommissie te belasten met de aanwijzing van as pirant-deelnemers, zowel mannen als vrouwen, voor een zeereis met de Eendracht. 2. De aspirant-deelnemers zullen wor den aangewezen door middel van loting onder de inzenders van be loonde dus uitgevoerde ideeën, waarbij ernaar gestreefd zal worden dat de kansen voor toewijzing gelijk verdeeld worden over alle sectoren van de onderneming. 3. De trekking voor de aanwijzing als aspirant-deelnemer zal geschieden uit twee bokalen, bokaal A gevuld met de nummers van kandidaten uit de sector bier en bokaal B met de nummers van kandidaten uit de overige sectoren. 4. Elke inzender/ster van een, sinds de invoering van de ideeënbus-nieu- we-stijl op 15 juli 1974, beloond idee kan zich kandidaat stellen om door middel van de loting, zoals omschre ven in de punten 2 en 3, te worden voorgedragen als aspirant-deelne mer. 5. Door aanmelding als kandidaat ver klaart men zich bij voorbaat bekend te zijn en akkoord te gaan met het feit dat het optreden van de vennoot schap zich beperkt tot het voordra gen van de aspirant-deelnemer aan de Stichting Het Zeilend Zeeschip en de vennootschap geen partij is noch aansprakelijk is voor enige schade van welke aard en uit welke hoofde of oorzaak ook, die direct of indirect in verband met de deelneming aan de reis met de Eendracht zou kunnen ontstaan. Alvorens als aspirant-deelnemer voorgedragen te worden dient men de verklaring van uitsluiting van tijdens de wacht, actief deel aan de zorg voor het onderhoud en het schoonhou den van het schip, het tuig en de zeilen. Weer en wind vergen veel van schip en uitrusting. Het is daarom zeer belangrijk ook met het oog op hen die er later mee zullen varen dat het onder houdswerk gedurende de vaart gewoon doorgaat! Voor het welzijn en de veilig heid van het schip en bemanning is een schoon en kant schip een noodzaak. Bijzondere werkzaamheden zoals het bergen van de breefok op de ra en der gelijke worden alleen door vrijwilligers gedaan. Op het volgende wordt de na druk gelegd: ,,Van iedere opvarende wordt verwacht dat zij/hij eerlijk is tegenover zichzelf. Wanneer haar of hem een taak te riskant voorkomt in ver band met eigen capaciteiten dan moet hij/zij zo'n taak niet verrichten. Met on doordacht en roekeloos handelen is niemand gediend. Er is niemand aan boord die een ander er op aan zal kijken wanneer deze een taak waaraan enig ri sico is verbonden niet aan kan!" Aan ontspanning zal de nodige aan dacht worden besteed. aansprakelijkheid te ondertekenen. Indien een voorgedragen aspirant deelnemer door de Stichting tot het meemaken van een zeereis met de Eendracht wordt toegelaten, omvat deze toelating mede een voor en ten name van de deelnemer/deel neemster gesloten verzekering ter dekking van enige financiële risico's met betrekking tot: medische kosten bij ziekten en ongeval, extra reis- en verblijfkosten, verlies van reisbaga ge, annuleringskosten bij ziekte of zaakschade, invaliditeit en overlij den. 6. Aanmeldingsformulieren voor de kandidaatstelling zullen tijdig aan al le werknemers in dienst van de ven nootschap worden verstuurd. 7. De aanmelding als kandidaat voor aspirant-deelnemer dient uiterlijk op donderdag 15 juli 1976 op het secre tariaat van de centrale Ideeënbus commissie, 2e Weteringplantsoen 21 te Amsterdam te zijn. 8. Op donderdag 22 juli 1976 zal een door de raad van bestuur aangewe zen notaris de trekking verrichten, door zowel uit bokaal A als de dito B de nummers van een winnaar alsme de van een aantal plaatsvervangers te trekken. Deze winnaars zullen zo spoedig mogelijk van het resultaat van de trekking op de hoogte worden ge steld en dienen hun voordracht zon der enig voorbehoud binnen een week te aanvaarden. 9. De deelnemer/deelneemster mons tert als bemanningslid voor de reis aan op de voorwaarden en condities uit de brochure en bijlagen van de Stichting Het Zeilend Zeeschip. 10. De vennootschap verleent de deel nemer/deelneemster gedurende de periode dat hij/zij aan de zeiltocht met de Eendracht deelneemt, ver zuim met behoud van inkomen en de rechten die hij/zij zou hebben geno ten zonder dit verzuim, alsmede een bedrag aan zakgeld van 125,-. Amsterdam, 14 april 1976. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 15