Kans op extra vakantie voor een zeiltocht op zee met de Eendracht Bijzondere prijs voor beloonde ideeën Columbus, bekend als de grote zeevaarder, Is tevens de man geweest die de grondslag heeft gelegd voor de Ideeënbus. Nog heden ten dage staat ,,het ei van Columbus" voor een even verrassende als simpele maar door niemand anders dan deuitvinder" onderkende oplossing van een meer of minder ingewikkeld probleem. Anno 1976 en ook in de komende jaren wordt de deelnemers aan de ideeënbus bij Heineken de unieke kans geboden hun grote voorganger ook in zijn kwaliteit als zeevaarder na te volgen. Om een nieuwe wereld te ontdekken en ongekende erva ringen op te doen tijdens een zeiltocht van tien dagen op zee, aan boord van de Eendracht, een gaffelschoener, nauwelijks tweemaal groter dan de Santa Maria, waarmee Columbus zijn eerste ontdekkingsreis maakte. Door participatie in de bouw van onze nationale trots, het Nederlandse zeilend zeeschip, de Eendracht, heeft onze onderneming het recht verworven om in de periode 19 september tot en met 28 september 1976 en op nader te bepalen datums in de komende jaren twee bij ons in dienst zijnde personen voor te dragen als aspirant-deelnemer aan een zeereis met dit zeilschip, in beheer en exploitatie bij de Stichting Het Zeilend Zeeschip. De Eendracht in volle rustige zee, gefo tografeerd door Marcel Eyck die vorig jaar een reis met dit schip meemaakte. Zie voor zijn verslag het Kerstnummer 1975. WIE? De toewijzing van de Eendracht-reizen via de Heineken ideeënbus is neerge legd in een reglement dat u, mèt de overige, voornaamste bijzonderheden, op deze en de volgende pagina aantreft. Voor mogelijke deelname aan een zee reis met de Eendracht kan ieder, die sinds de invoering van de ideeënbus- nieuwe-stijl op 15 juli 1974, zijn of haar idee beloond zag, in aanmerking komen. De gang van zaken 14 mei a.s.: Aanmeldingsformulieren bevinden zich in de salarisenveioppen. 14 juli a.s.: Uiterste datum voor de in zending van de ingevulde en onderte kende formulieren. 22 juli a.s.: Trekking door de notaris. 30 juli a.s.: Publikatie van de namen van de winnaars. 19 tot en met 28 september a.s.: Zeil tocht! Het schip De Eendracht is een gaffelschoener met een waterverplaatsing van ongeveer 220 ton. De lengte van het schip, inclusief de boegspriet, is bijna 36 meter. De breedte bedraagt 8 meter, de diepgang ruim 3'/2 meter. De bijzonder goede rompvorm, de stabi liteit, de waterdichte indeling en opbouw en een uitgebalanceerd zeilplan maken het varen onder alle weersomstandighe 14 den mogelijk. Aan boord zijn de volgen de zeilen: het grootzeil 140 m2 het schoenerzeil 106 m2 het gaffeltopzeil 27 m2 de boomfok 49 m2 twee kluivers resp. 141 en 101 m2 een genua 187 m2 een voortopzeil 47 m2 een breefok 149 m2 samen 947 m2 en nog enkele stormzeilen 125 m2 Maximaal kan bij ruime wind ongeveer 586 m2 zeil worden gevoerd en aan de wind 460 m2. Van de voornaamste zeilen is een reservezeil aan boord aanwezig. Het schip is voorzien van een hulpmotor van 400 pk, die onder gunstige omstan digheden het schip een snelheid van ongeveer 11 knopen kan geven. Twee aggregaten van 35 Kw dragen zorg voor het opwekken van de benodigde elektri sche energie ten behoeve van de navi- gatie-apparatuur, de elektrische kook gelegenheid, de veiligheidsapparatuur, de koel- en vrieskasten, de verwarming, de verlichting en het ankergerei. Het schip voldoet aan de eisen, gesteld door de Nederlandse Scheepvaartinspectie en is gebouwd onder toezicht van het bureau Veritas. 't Zeegat uit. De zeiltocht wordt gemaakt op de Noordzee, de Oostzee en in het Engelse kanaal. Zo mogelijk worden twee buitenlandse havens aan de kust van (naar keuze) Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Engeland, Schotland, België, Frankrijk en de Kanaaleilanden bezocht. Bij aankomst van de deelnemers aan boord wordt gezamenlijk en in onderling overleg een reisroute opgesteld. Afwij kingen van een eenmaal opgestelde route zijn altijd mogelijk door bijvoor beeld verandering van weersomstandig heden. Alle tochten zijn in principe gemengde tochten: dus zowel voor vrouwelijke als mannelijke opvarenden. Bij de indeling van het schip is hiermee rekening gehouden. Het schip de Een dracht biedt plaats aan 37 opvarenden ondergebracht in hutten voor onder an dere 12, 6 en 4 personen. De vaste bemanning bestaat uit een schipper, opperstuurman, machinist, arts, bootsman en kok. Drie wachtstuur- lieden, drie kwartiermeesters, alsmede soms een navigator varen als opstapper mee. Voorts zijn er 24 of 25 scheepsge zellen (deelnemers). Van de scheepsgezellen wordt geen zee- of zeilervaring geëist. Normale gezondheid wordt verwacht, een bewijs waaruit blijkt dat men niet langer dan één jaar voor de aanvang van de reis een t.b.c.-borstonderzoek met een gunstige uitslag heeft ondergaan, moet worden overgelegd. Indien men onder doktersbehandeling is en regel matig medicijnen moet innemen dient men dit bij aanmonstering aan de scheepsarts te melden. Aan boord is een toko, waarin snuiste rijen, snoepgoed, sigaretten en tabak, dranken en Eendracht souvenirs ver krijgbaar zijn. Leven en werken aan boord Het leven en werken aan boord, het be handelen van het schip en tuig en het spel met soms een gevecht tegen wind en water ontwikkelen bij de mens een gevoel van verantwoordelijkheid en

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 14