Nieuwe palletbanen op terrein van Amsterdam I (vervolg van pagina 11) pende laadvloer, gecombineerd met een tussenschot in de lengterichting, onontbeerlijk bleek voor een optimale stabiliteit van de vracht. Het rolzeilsysteem, gecombineerd met zo'n laadvloer en zo'n tussenschot gaf als resultaat, dat bij het nemen van bochten met hoge snelheden, de lading rotsvast op de wagen bleet staan.Tevoren was uiteraard de sterkte van het zeil onderzocht. Een van de transportfirma's heeft een vrachtwagencombinatie met jaiouziedeuren (de gedeelten vóór- en achterin de zijwand). VORST Ook de invloed van vorst is nagegaan. Een aanhangwagen met het rolzeilsysteem werd in een vriesruimte bij een temperatuur van —22* Celsius afgekoeld. In deze situatie bleek, dat het oprollen van het zeil even soepel verliep als onder normale omstandigheden. Een kapwagen. dat wil zeggen een combinatie met een vast dak waarbij in de gordijnen ongeveer 20 banden per zijkant gemaakt zijn. Op het terrein van de brouwerij aan de Stadhouderskade te Amsterdam zijn onlangs twee pallettransportbanen in gebruik genomen, die tegelijkertijd als bufferbanen dienst kunnen doen. Deze palletbanen, die via de reeds eerder gebouwde palletliften aangesloten zijn op colonne III, moeten zowel de toevoer als de afvoer van pallets met respectievelijk leeg en vol goed verzorgen. Door de speciale constructie van deze banen kunnen op elke baan ongeveer 25 pallets tijdelijk opgeslagen worden, hetgeen overeenkomt met ongeveer 25 minuten pro- duktie van colonne III. Door middel van deze buffercapaciteit wordt bereikt, dat een constante aan- en afvoer ten behoeve van colonne III gewaarborgd wordt. Voorheen deden zich hierbij nogal eens stagnaties voor, omdat door de dikwijls voorkomende verkeersdrukte op het terrein de vorkheftrucks niet altijd snel genoeg de pallets konden aan-, respectievelijk afvoeren. Door de nauwkeurig berekende buffercapaciteit van beide banen kunnen voortaan de genoemde stagnaties voor komen worden, waardoor vooral het produktierendement van de colonne gunstig beïnvloed wordt. Bovendien kunnen de vorkheftrucks, veel meer dan voorheen, de vrachtwagens di rect lossen en laden, waardoor vooral de wachttijden van de vrachtauto's veel korter worden en dus ook de verkeersdrukte verminderd wordt. Zoals uit de foto's blijkt, zijn reeds bij voorbaat de begin- en eindstations zo lang gemaakt, dat in de toekomst twee pallets tegelijk opgezet of afgenomen kunnen worden. Het doel hier van is om met grotere vorkheftrucks te kunnen werken. Deze dubbele trucks, zoals ze in de wandeling worden genoemd, Overzicht vanaf de bottelarij. Op de voorgrond ziet u een hoekstation waar zojuist een pallet is gepasseerd. De draaitafel is onderweg naar de uitgangspositie om de volgende pallet vanuit de lift op te kunnen nemen. behulp van een eronder liggende luchtslang tegen de onder kant van de pallets wordt aangedrukt en dan de pallets mee voert. Deze ketting draait constant door, maar wanneer de pallets tegen een aanslag of tegen een rij andere pallets tot stilstand komen, kan de ketting eenvoudig onder de pallets dóór duiken. Om onnodige slijtage van de pallets te voorko men, zijn de banen in secties verdeeld en wordt automatisch de sectie met stilstaande pallets gestopt door de lucht uit de slang te laten ontsnappen. De ketting blijft dap enkele centi meters onder de pallets doorlopen. Zodra er verderop weer ruimte op de baan komt, wordt de luchtslang weer onder druk gezet en neemt de ketting de pallets weer mee. In verband met de wijze van belading op de vrachtauto's moe ten de pallets ten opzichte van de palletliften negentig graden gedraaid worden. Hiervoor zijn speciale hoekstations aange bracht, zoals op de foto hieronder duidelijk zichtbaar is. Overzicht vanaf de brouwerijtoegang. De constructie is hierop duide lijk zichtbaar. Geheel links het beginstation voor de toevoer van de pallets met leeg goed. Rechts op de voorgrond een vrachtwagen, die juist door een vorkheftruck geladen wordt. hebben namelijk twee vorken, zodat zij ook twee pallets tege lijk kunnen vervoeren. De nieuwe vorkheftrucks zullen elek trisch aangedreven worden. Deze maatregel houdt in dat vooral de geluidshinder aanmerkelijk wordt verminderd. Voor de meer technisch aangelegde lezers onder u dient nog te worden vermeld, dat de palletbanen van het ,,air-chain" type zijn. De pallets rusten hierbij op niet-aangedreven rollen aan weerszijden van de banen. Het transport van de pallets, dat wil zeggen de aandrijving, vindt plaats door een ketting die met 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 12