op het nieuwe depot Amstel III komen veel verschillende car rosserieën voor. De firma Bult heeft een wagen rijden met jaloeziedeuren.De jaloezieën worden onder het dak geschoven en de geleiders tussen het dak en de laadvloer weggenomen, zodat een vrije laadvloer van 7.40 meter overblijft. De firma Middelkoop heeft talloze systemen beproefd, waar onder een wagen met vast dak en gordijnen aan de zijkanten. Een variant op deze wagen is de uit Engeland afkomstige „Tautliner", een wagen met gordijnen aan de zijkanten, waarin 20 banden per zeil gemaakt zijn. Deze banden worden tussen dak en laadvloer gespannen, zodat een stevige zijwand ont staat. Ook de wagen met de al eerder genoemde rolzeilen en met de loopplank zijn bij deze firma in gebruik. WENSEN EN VOORSCHRIFTEN Uit het voorgaande blijkt dat het aantal systemen voor het afbinden en afdekken van de lading bijna onbeperkt werd uit gebreid. Het komt echter voor, dat bepaalde vrachtwagens niet voldoen aan de door physieke distributie gehanteerde eisen. Om de moderne systemen aan deze wensen en voorschriften aan te passen, werd besloten opnieuw aandacht te besteden aan alle optredende verschijnselen in het bulkvervoer, om met deze kennis het.wensen- en voorschriftenpakket" uit te brei den. In samenwerking met de garagechefs en enkele vervoerders is een totaalonderzoek ingesteld naar de invloed van allerlei factoren en vaste gegevens. Aan de hand van de tijdens het onderzoek verkregen resulta ten moest een wagen gevonden of ontwikkeld worden, die voldeed aan alle wensen en voorwaarden, en derhalve ideaal zou zijn voor het transport van bier en frisdranken. KOSTEN Om uit de geschikte wagens een keus te kunnen maken, wer den de kostenaspecten voor de voor ons doel in aanmerking komende typen uitgewerkt. Tevens is uitvoerig aandacht bes teed aan de tijd, die nodig was voor het hanteren van de di verse systemen. (Per jaar wordt in totaal ongeveer 150.000 keer een vrachtwagen open- en dichtgemaakt). Bij dit systeem (rolzeilen) wordt bij het optrekkenneerlaten een ket ting gebruikt. De ..vliegende non" die. wanneer de zijkanten gesloten zijn. op een container lijkt. Het roizeilensysteem waarbij het optrekken, respectievelijk neerlaten van het zeil met behulp van staaldraden gebeurt. Een oude en nog steeds gangbare methode is die. waarbij met zijbor den en rekken gewerkt wordt. TESTEN VAN DIVERSE SYSTEMEN Uit een combinatie van wensenpakket, exploitatiekosten en afbindtijden is gebleken, dat een tweetal systemen weliswaar niet ideaal was, maar aan een maximaal aantal wensen kon voldoen. Eén van deze twee systemen bleek bovendien een korte afbindtijd te vragen en bracht verder relatief zeer lage totaalkosten met zich mee. Voor een tweede systeem was ook een zeer korte afbindtijd nodig; de exploitatiekosten per jaar waren echter hoger. Als uitgangspunt bij het onderzoek werd gesteld, dat de car rosserie of het systeem in geen enkele situatie onverwachte gebreken of nadelen mocht vertonen. Het aanvankelijk meest geschikte systeem (de rolzeilen) werd na aanpassing van enkele technische details op een splinter nieuwe vrachtwagen gemonteerd en met deze combinatie zijn diverse proeven genomen. VEILIGHEID De veiligheid op de weg wordt sterk beïnvloed door de stabili teit van de lading. Op grond hiervan werd gesteld, dat een naar het midden aflo- De bijnaam ..vliegende non" wordt pas duidelijk wanneer we de con structie in geopende toestand zien.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 11