OP WEG i OPTIMAAL INGERICHTE VRACHTWAGENS Bier- en frisdrankentransport, een zaak van gewicht Jaarlijks worden in het binnenland door en voor ons concern gigantische hoeveelheden bier en frisdranken over de weg naar de afnemers in de groothandelssector vervoerd. Rechtstreeks van een van de bedrijven of via een depot. In totaal zo'n tweehonderd vrachtwagencombinaties, die elk per keer gemiddeld tweeën twintig ton bier of frisdranken vervoeren, leggen per jaar ruwweg 854 miljoen kilometer af. Samen vervoeren zij het respectabele gewicht van twee miljoen ton, van zuid naar noord, van west naar oost, naar honderden bestemmingen. Zoals bekend is wordt een deel van de transporten door derden verzorgd. AANPASSINGEN VRACHTWAGENPARK In het kader van de automatisering van het totale transport is nagenoeg geheel overgeschakeld op het systeem, waarbij de computer de „vehicle scheduling" voor z'n rekening neemt Om deze oplossing van de transportproblematiek optimaal in praktijk te brengen zijn instructies opgesteld voor de chauf feurs en bijrijders om een goede begeleiding van het laden en lossen, alsmede van het totale vervoer te waarborgen. Aansluitend is tevens aandacht besteed aan de technische uitvoering van de vrachtwagencombinaties, teneinde het ver voer te stroomlijnen en de technische hulpmiddelen te stan daardiseren. Hoewel de diverse vrachtwagenlaadvloeren in de loop van de tijd aangepast zijn aan de standaardmaten van de gebruikte palletcombinaties, is wat betreft laadbakken of car rosserie geen of nauwelijks uniformiteit te ontdekken. Dit heeft de afdeling fysieke distributie doen besluiten een coördinerend totaalonderzoek in te stellen naar de karakteris tieke eigenschappen van het materieel dat nu op de weg is om aan de hand daarvan een aantal voorwaarden voor onze eigen en de door ons gecontracteerde vrachtwagens op te stellen. ONTWIKKELING VAN DIVERSE AFBINDSYSTEMEN Een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van een optimaal inzetbare vrachtwagencombinatie is door 's-Hertogenbosch geleverd. Hier is het „nieuwe Bossche systeem" ontworpen. Bij dit systeem heeft men de vrachtwagen voorzien van een hoog voor- en achterschot, waartussen aan de bovenzijde het zeildoek als een dak gespannen wordt. Wanneer de wagen geladen is, laat men het „dak" loshangen en wordt het ge bruikt als dekkleed. Belangrijk is, dat dit systeem het eerste Het ..oude Bossche systeem": zijkleppen en een aan de laadvloer vastgezet zeil. Hetnieuwe Bossche systeem", het eerste waarbij de lading met ge bruikmaking van het zeil zowel afgedekt als vastgezet werd (en nog steeds wordt). door C. H. van Amstel fysieke distributie was waarmee betrekkelijk goedkoop een methode van afbin den gevonden was, waarbij de chauffeur niet meer op de wa gen behoefde te klimmen. Ook bij de vervoerders, die een gedeelte van het transport voor Heineken verzorgen, zocht men naar veilige, goedkope en vooral snel te bedienen systemen. De firma Zuidema ontwikkelde de „vliegende non", een car rosserie die in gesloten toestand op een container lijkt, maar in geopende toestand er bepaald anders uitziet. De zijkant van de „container" klapt, samen met een gedeelte van het dak omhoog; op de vrachtwagen ontstaat een maxi mum aan laadruimte. In enkele minuten is een combinatie met deze hydraulisch bediende zijwanden open- en weer dichtge maakt. Een eveneens veilig en snel, maar vooral goedkoop en een voudig systeem werd door de firma Besseling geïntroduceerd. Enthousiast gemaakt door de moderne rolgordijnen, heeft men in het midden over de lengte twee rollen aangebracht. Deze rollen steunen op de bovenzijden van de kopschotten en zijn voorzien van een zeil. Met behulp van een slinger draait men het zeil omhoog en weer omlaag. Hoewel het open- en dicht maken iets langer duurt dan bij de hydraulisch bediende zij wanden, heeft men voor het openen en sluiten van een wagen met rolzeilen minder dan tien minuten nodig. Het systeem met de rolzeilen werd in een eenvoudiger vorm al met veel succes gebruikt. In plaats van twee rollen was een vaste plank hori zontaal over de lengte gemonteerd. Aan deze plank zaten de dekzeilen vast. Vooral bij Vrumona heeft deze manier van vastbinden goede diensten bewezen. Het nadeel van dit sys teem is dat de chauffeur niet op de grond kan blijven, maar vanaf de „loopplank" boven de lading het zeil laat zakken of weer naar boven trekt. Naast de reeds beschreven systemen worden nog verschil lende andere methoden van afbinden gebruikt. Vooral in Amsterdam op de brouwerij aan de Mauritskade en Bij het nieuwe Bossche systeem" fungeert het zeil in geopende toestand als dak.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 10