1 J ié DR. H. P. HEINEKEN PRIJS 1976 VOOR PROFESSOR DR. L. L. M. VAN DEENEN HOOGLERAAR TE UTRECHT 1 In de Nederlandse frisdrankenin dustrie zullen sterke kostenstijgin gen de komende jaren verdere prijsverhogingen noodzakelijk ma ken. Zowel op marketinggebied als optechnisch terrein zijn wij in staat om in deze moeilijke markt aan de con currentie het hoofd te bieden. In het jaarverslag zijn tal van foto's en grafieken opgenomen. In een van deze grafieken wordt weergegeven, hoe in procenten van de omzet de kosten en de winst zich hebben ont wikkeld. Van elke gulden die Heine- ken ontvangt is de verdeling als volgt: grondstoffen, materialen en diensten 47 cent accijns 20 cent salarissen en sociale lasten 19 cent afschrijvingen 5 cent winst 4 cent belasting op de winst 3 cent rente 2 cent De foto's in het verslag zijn voor een deel ontleend aan de nieuwe be drijfsfilm van Heineken en hebben voor een ander deel betrekking op de opening van de brouwerij te Zoe- terwoude. 12 in miljoenen hectoliters 1U,1 il m,i 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 Verkopen bier Europa 6 in miljoenen hectoliters 4,5 5,8 I 11,4 o,u 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 1,0 in miljoenen hectoliters I 0,9 I 1,8 in miljoenen hectoliters .1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0 1,3 1,2 1 1 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 Verkopen bier Westelijk Halfrond l 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 Verkopen bier Afrika Verkopen bier Azië/Australie De afdeling Natuurkunde van de Ko ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de Dr. H. P. Heineken-prijs voor 1976 toege kend aan professor dr. L. L. M. van Deenen, hoogleraar in de biochemie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De Dr. H. P. Heineken-prijs wordt eens in de drie jaar toegekend voor werk op het gebied van de biochemie en de biofysica. De waarde van de prijs is 100.000,-. Het is de eerste maal dat een Nederlander de prijs ontvangt. I n 1964 werd de prijs toegekend aan de Amerikaan E. Chargaff, in 1967 aan de Belg J. L. A. Brachet, in 1970 aan de Amerikaan B Chance en in 1973 aan de Belg C. de Duve, allen hoogleraar. De prijs wordt aan professor Van Deenen toegekend voor zijn baanbre kend onderzoek over de structuur van biomembranen. Deze membranen, die uit eiwitten en lipiden opgebouwd zijn, zorgen voor het instandhouden van de structuur van de levende cel en voor een gecontroleerde toevoer van stoffen van buiten naar binnen en omgekeerd. Het onderzoek van professor Van Deenen is vooral gericht geweest op de wijze, waarop de samenstelling en structuur van biomembranen ze spe ciaal geschikt maken voor deze contro lerende functie. De prijs zal op 22 mei a.s. aan professor Van Deenen worden uitgereikt tijdens een bijzondere vergadering van de afdeling Natuurkunde van de Konink lijke Nederlandse Akademie van We tenschappen. Teneinde aan de Dr. H. P. Heineken- prijs internationaal meer bekendheid te geven, verscheen half december een door de Heineken Stichting uitge geven boekje, waarin uitvoerig het ontstaan van de Stichting, de doel stellingen en de geschiedenis van de prijs worden vermeld. Ook wordt in volgorde van toekenning ingegaan op de persoon van de prijs winnaars, hun verdiensten voor de wetenschap en de activiteit waarvoor de prijs specifiek werd toegekend. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 5