RAAD VAN BESTUUR: GEMATIGD OPTIMISTISCH OVER TOEKOMST VAN HET CONCERN UIT TOELICHTING OP JAARVERSLAG BLIJKT: Tijdens de op 18 december ter toelichting op het jaarverslag gehouden persconferentie heeft de raad van bestuur zich optimistisch uitgelaten over de gang van zaken in ons concern. „Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet," aldus de heer A. H. Heineken, die er aan toevoegde, dat het in dit onzekere economische klimaat moeilijk is om voorspellingen te doen. „Ten aanzien van de winstontwikkeling hebben wij echter positieve ver wachtingen." De gunstige vooruitzichten worden onder meer gebaseerd op de steeds groter wordende vraag naar Heine ken bier in vele delen van de wereld, de groeimogelijkheden voor bier in de Zuideuropese landen, de toene mende belangstelling voor het con tinentale biertype (pilsener) in En geland en Ierland, en een verdere uitbouw van de internationale posi tie in de sector Gedistilleerd en Wijn. Een stuk vertrouwen in de toekomst komt ook tot uitdrukking in de her kapitalisatie. Op elke tien uitstaan de aandelen Heineken van elk 25,- nominaal, worden drie nieuwe aan delen uitgereikt. Deze drie nieuwe aandelen zullen over 1975/1976 delen in de winst, waarbij men de verwachting heeft dat het divi dend van 3,50 per aandeel van 25,- kan worden gehandhaafd. Men vertrouwt op een gunstige winstontwikkeling, al zal aanpas sing van de winst per aandeel bij deze 30% uitbreiding van het aan delenkapitaal zich wel niet in één jaar voltrekken. De belangstelling voor pilsener bier in Engeland (daar 'lager' genoemd) is nog steeds groeiende. Op een to tale bierconsumptie van ongeveer 70 miljoen hectoliter bedraagt het lager-aandeel 18 procent. Vijf jaar geleden was dit nog maar 4,5 pro cent. Het bij Whitbread in Engeland gemaakte Heineken bier heeft 15 procent van de lager-markt. Wat onze activiteiten in Frankrijk betreft, zullen de komende jaren in de Albra-groep nog vele miljoenen guldens moeten worden geïnves teerd. De commerciële 'up grading' en enige sanering op technisch ge bied zullen nog geruime tijd vergen. Begin januari is bekend geworden dat het bod op de nog uitstaande aandelen Alsacienne de Brasserie (Albra) geslaagd is. Ongeveer 95% van het aandelenkapitaal is thans in ons bezit. De export naar de Verenigde Staten vertoonde wederom een forse stij ging. Gaan we nog even in op de Neder landse biermarkt in het afgelopen boekjaar, dan kan worden opge merkt, dat de invloed van de fraaie zomer heeft geresulteerd in een meerverkoop door alle brouwerijen gezamenlijk van ongeveer 200.000 hectoliter bier. Het loslaten van de verticale prijsbinding voor Heineken bier gaf aan dit merk een flinke impuls en had ook tot gevolg dat het totale aandeel van onze merken in de Nederlandse biermarkt enigszins kon worden vergroot. Van de binnen landse bierconsumptie wordt thans ongeveer 60 procent thuis gedron ken en 40 procent in horecabedrij ven. Hoe de biermarkt zich in de nabije toekomst zal gaan ontwikkelen is moeilijk te zeggen. Verschuivingen van gedistilleerd naar bier worden niet uitgesloten geacht, nu per 1 ja nuari een belangrijke accijnsverho ging voor gedistilleerd is doorge voerd en er bodemprijzen voor ge distilleerd zijn gekomen. De grote voorraadvorming aan het eind van 1975 zal ongetwijfeld tot een reactie leiden in de eerste maanden van 1976. Straatbeeld in Lagos. Gezicht op de brouwerij in Den Bosch. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 4