wers rail ral Correspondentschap Den Bosch 27STE JAARGANG 1/76 JANUARI PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN-CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 Redactie W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Mej. A. Lodeweegs Mej. P. A. M. Reijnders Vaste medewerkers: Mej. H. D. van den Steenhoven R. G. H. Elfrink Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle J. E. M. Bruning Mr. D. P. de Graaf W. H. Koimans Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert H. A. H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): F. L M. van Scherpenseel Amsterdam (Mauritskade): H. A. Hesse Rotterdam (Crooswijksesingel): B. G. W. M. Kerstel Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Den Bosch: Mej. R. van Eekert Zwolle: L. J. van Rhijn Bunnik: J. H. Havekes Zoeterwoude: H. Klein Leeuwarden: Ir. W. Kool Hattem: A. J. Voortman Bij de voorpagina: Eén van de twee Makkumer tegeltableaus, die in 1971 werden aangebracht in de kleine hal op de eerste verdieping van het hoofdkantoor. De voorstelling is gemaakt naar een oud schilderij, gesigneerd ,,Van Folf 1750" en laat op de voor grond zes mannen zien, die bezig zijn met het maken van het beslag in de werkkuip, van waaruit het later werd overge pompt naar de brouwketel. Bij de achterpagina: Deze keer een historische foto van Bokma uit de jaren twintig, gemaakt in Indonesië, in de buurt van Bandung. Oorzaak van de ontsporing: onderspoelde rails na een bandjir. De importeur van Bokma (vóór de oorlog het leidende merk oude genever in de Gordel van Smaragd) verzorgde destijds zelf zijn reclame. Links ziet u een andere, bekende naam, Korff, de bakermat van onder andere Fosco. Ruim tien jaar is de heer H. M. Sikking onze correspondent geweest voor de vestiging aan de Zandzuigerstraat in Den Bosch. Zijn nieuwsactiviteiten, die hij enkele jaren samen met mejuffrouw R. van Eekert en ook enige tijd samen met de heer L. J. van Rhijn vervulde, heeft hij thans beëindigd. Herman, veel dank voor jouw aandeel op dit terrein! Als nieuwe correspondent verwelkomen wij (opnieuw) mej. R. van Eekert, die, nu het personeel van de Zuidwal onlangs in de schoot van de brouwerij is terugge keerd, voor onze hele Bossche ge meenschap als zodanig zal optreden. Onze dank gaat voorts uit naar de heer F. C. J. Kuijpers, die ruim vier jaar het Bossche gewestelijk verkoopkantoor aan de Zuidwal in Vers van 't Vat verte genwoordigde. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-702257. Pagina 1 Tegeltableau 2 Colofon 3 Aftreden en benoeming in raad van bestuur 4 en 5 Raad van bestuur optimistisch over toekomst van het concern; Dr. H. P. Heineken Prijs 1976 voor prof. dr. L. L. M. van Deenen 6 en 7 Gelukkig Nieuwjaar 8 en 9 Verkoopwedstrijd in Ivoorkust; Zweden is een groeimarkt voor Heineken bier; Amstel-Goldrace telt mee voor Super Prestige Pernod 10 Bottelarij op postzegel 11 Heineken op 20ste Horecava 12 en 13 Sinterklaas was er weer 14 en 15 Ideeënbus nieuwe - stijl Hoogste beloning tot nu toe 16 Bier in 't Fust rechtstreeks uit brouwketel; 350-jarig bestaan van „De Herderin" te Hasselt 17 Drie drankenhandels onder nieuw dak 18 Sorteerafdeling bij Bokma; 29 fe bruari is de dag, dat ik mijn verjaardag vieren mag 19 Nieuw kantoorgebouw Den Bosch Nieuw expeditiecentrum Amstel III; Compacte informatie voor bezoe kers 20 en 21 12Vè-jarig bestaan Heineken. Biljartvereniging Den Bosch; Uit muntende prestatie van Heineken Fanfare; Foto van de maand; Brand; Veranderingen bij perso neelsvereniging Den Bosch; Voet balvereniging Zoeterwoude 22 en 23 Jubilea en pensioneringen; Kerst-in voor gepensioneerden te Zoeterwoude 24 en 25 Kroniek 26 en 27 Proost 28 Historische foto 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 2