OVERLEDEN Diploma-uitreiking computercursus Informaticum te Zoeterwoude Op 17 december 1975 is de heer H. M. Meijer overleden. De heer Meijer was tot zijn pensionering werkzaam in de gistkelder van de brouwerij in Den Bosch. Hij was de eerste Bossche gepensioneerde. Bovendien was hij het oudste lid van de Heineken Fanfare. In memoriam E. WIJNANDS Op 12 december overleed de heer E. Wijnands. Hij kwam in 1962 in dienst van Heine ken Den Bosch als chauffeur, welke functie hij tot aan het begin van zijn ziekte medio 1974 bleef vervullen. Zowel bij chefs, collega's als klanten was hij zeer gezien. Ondanks het feit dat grote problemen hem de laatste jaren niet bespaard bleven, bleef de heer Wijnands optimist, ook toen zijn fatale ziekte aan het licht kwam. Moge de •vetenschap dat de brouwe rijgemeenschap meeleeft een troost en steun zijn voor zijn kinderen. Hij ruste in vrede. G. J.M.Th. SOL Wij werden diep getroffen door het bericht, dat onze bijzonder gewaar deerde medewerker, de heer G. J. M. Th. Sol, op 20 november 1975 was overleden. De heer Sol heeft geduren de twintig jaar zijn beste krachten aan ons bedrijf, Van Olffen te Hattem, ge geven. Zijn vele goede eigenschappen, zijn zakelijke kwaliteiten en zijn prettige manier van omgaan met iedereen, zullen altijd in onze herinnering blij ven voortleven. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, die zo een groot leed moeten dragen. Moge hij rusten in vrede. ZOETERWOUDE P. B. Blansjaar (loonadm.) voor de 5-jarige HAVO. DEN BOSCH W. A. J. van Dijk (adm. organisatie) voor Ambi Administratie Organisatie. H. L. van Santen (bedrijfsbur.) voor Praktijkdiploma Bedrijfs economie. BUNNIK M. A. van Dijk en J. J. van Essen (beiden techn. dienst) voor diploma EHBO In memoriam A. J. SWINKELS Met diep leedwezen ontvingen wij het droevige bericht dat op 20 december 1975 onverwacht is overleden de heer A. J. Swinkels. De heer Swinkels, hoofd afdeling economische analyse van de divisie Nederland, bereikte de leeftijd van 60 jaar. Gedurende de ruim 25 jaar van zijn werkzaamheid in verschillende on derdelen van onze onderneming heeft de heer Swinkels vele verdiensten ge had. Wij verliezen in hem een bijzonder gewaardeerd medewerker, die zich in de loop der jaren veel vrienden heeft gemaakt. Wij allen zijn dankbaar dat wij met hem hebben mogen samenwerken; de gedachte echter dat wij hem nooit meer zullen zien is moeilijk te verwer ken, niet alleen om zijn goede advie zen op zakelijk gebied, maar ook en vooral om zijn innemende persoon lijkheid. De grote waardering en achting die wij allen voor hem hadden moge een kleine troost zijn voor zijn vrouw om dit grote verlies te kunnen dragen. Hij moge rusten in vrede. In memoriam In de sfeervolle kleine zaal van het ontvangstgebouw te Zoeterwoude werden op 3 december in aanwezigheid van heren J. Wijhenke, J. J. Spoorenberg, P. M. van Halderen, C. Rietdijk en J. Klugkist (PBNA) door de heer P. Bol, directeur informatieverwerking, de diploma's van de computercursus Informaticum uitgereikt. Van de geslaagde cursisten waren er drie, die op het certificaat de aantekening „met lof" kregen, hetgeen hun ieder een fles sherry opleverde als extra blijk van waardering. Helaas moest één cursist worden afgewezen. De heer Bol feliciteerde de geslaagden, bedankte de heren docenten en de heer Klugkist voor hun inzet en wenste een ieder nog een genoeglijk Heineken uurtje toe met een „aangekleed" biertje. De volgende personen slaagden: de heren J. P. Boom (pi. adm. R/Cr), P. H. H. Charbo (centr. dienst, thuisverbr. A/Mau), J. H. van Dillen (centr. arch, dienst A/wet), J. N. A. Groenendijk (phys. distr. Bunnik), mej. W. M. de Heer (seer, inform, verw. R/Cr), T. H. G. Hoenders (gew. verk. secr. Zwolle), M. J. Hoogwerf (centr. arch, dienst Zoe), J. A. de Jonge (phys. distr. Zoe), mej. W. A. J. van de Knoop (adm. organis. A/Wet),G. C. de Lange (phys. distr. Zoe), J. H. Lanting (marktontw. intern. A/Hko), H. J. Miltenburg (pi. contr. intern. A/Mau), C. G. M. Scholten (pi. contr. intern. A/Mau) en F. J. Webbink (pi. adm. A/Wet), en mej. S. M. Braggaar (loonadm. Zoe). Deze groep ziet u op de foto. In juli slaagden voor eenzelfde examen de heren: A. P. Achterberg (centr. verk. adm. Bunnik), J. A. F. Beerens (doe. centr. A/Wet), F. A. Beukers (phys. distr. H/Zand), J. G. Dekker (pi. adm. A/Wet), P. Hoepman (centr. dienst, thuis, verbr. A/Mau), A. H. de Jager (pi. adm. H/Zand), D. P. M. Verlouw, (pl. adm. H/Zand), en H. P. de Vries (centr. dienst, thuisverbr. A/Mau). 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 25