GESLAAGD PERSONALIA BUITENLAND DIVERSE VAATJES ONZE DIENST VERLIETEN RECTIFICATIE DANKBETUIGINGEN AMSTERDAM I Gehuwd: L. van Gelder (verk. thuisverbr. bier) met mej. C. A. ter Heurne Geboren: Simone, d.v. mevr. W. F. den Hengst-Kremer (gew. verk. seer.) Remco, z.v. P. J. den Hartog (verkoop horeca) Jan-Hein, z.v. K. J. Strop (G. G. N. marketing alg.) Mark, z.v. R. Wolswijk (land. reel, dienst) AMSTERDAM II Gehuwd: H. Kramer (centr. magazijn) met mej. D. Bunschoten J. E. M. Kloosterman (bedr. bureau) met mej. H. F. Wijtmans h'. A. A. M. van der Kroon (spec. brig, horeca) met mej. F. v. d. Veen E. F. de Prez (reel, en promotions) met mej. E. M. Koekenbier Geboren: Saida, d.v. M M. M. L'Bayan (bottelarij) Edwin, z.v. G. M. Bonnet (belading) Lisa E., d.v. T. J. de Bruyn (bottelarij) Juan, z.v. J. A. Morales Parra (bottelarij) Sheila, d.v. J. A. Schouten (kantine) Joaquin, d.v. J. Lopez Romera (bottelarij) Patrick, J., z.v. J. B. Moeskops (bottelarij) Frank, z.v. P. A. Engel (beheer onr. goed) Ellen, d.v. A. Brand (drankengrooth. centr. dienst) ZOETERWOUDE Gehuwd: W. J. B. Dierijck (econ. analyse) met mej. Th. Hermsen Mej. M. J. Dreef (techn. inkoop) met de heer B. A. H. Luiten G. H. Lupgens (prod, inkoop) met mej. J. Vellekoop Geboren: Johanna M.; d.v. Th. J. Overdijk (bottelarij) Charlotte L., d. v. J. v. d. Ven (storingsd.) Marjolein E. M.. d.v. J. F. N. de Rooij (emballage) Martinus, z.v. G. Thelen (storingsd.) Erkam, z.v. M. Senarabaci (bottelarij) DEN BOSCH Gehuwd: H. L. van Santen (bedrijfsbur.) met mej. A. Mommersteeg Mej. J. J. Kornaat (bedrijfsbur.) met de heer W. van Leijden W. T. P. Ritmeijer (magazijn) met mej. J. v. d. Heuvel Mej. C. W. M. v. d. Velden (gew. verk. seer.) met de heer D. P. Chaigneau Geboren: Wendy, d.v. H. M. M. Sommers (bottelarij) Martin, z.v. M. J. A. Kwaks (storingsd.) Frank, z.v. H. J. v. d. Wiel (bottelarij) Mirella, d.v. F. R. M. Artz (bottelarij) Miguel, z.v. M. Costa Martinez (bottelarij) Bianca, d.v. H M. van Boxtel (bottelarij) Lieve, d.v. J. F. M. van Tilborg (bottelarij) Johannes, z.v. J. H. Hausmanns (gistkelder) BUNNIK Gehuwd: H. M. Kemp (bottelarij) met mej. B. A. M. Kok D. Meijer (techn. dienst) met mej. E. Harderman Geboren: Jimmy, z.v. C. v. d. Bleek (bottelarij) HATTEM Gehuwd: Mej. J. Vuurens (verkoopbur.) met de heer W. van Lente L. Mooi (expeditie mag.) met mej. L. Hendriksen ZWOLLE Gehuwd: Mej. G. H. Ekkelenkamp (gew. verk. seer.) met de heer G. van den Berg De heer K. de Vries is, vergezeld van zijn ge zin, op 5 november met verlof uit Bukavu in Nederland aangekomen. ★Eveneens is de fa milie C. L. A. Peterse uit Pointe-a- Pitre/Guadeloupe voor verlof in Nederland aangekomen en wel op 10 november. De heer F. W. R. Steenstra-Toussaint is met zijn gezin op 14 november uit Kumasi voor verlof in Nederland aangekomen.-fc De heer J. J. van der Burg is, vergezeld van zijn gezin, op 15 no vember naar Jakarta vertrokken, waar hij met ingang van 1 januari 1976 de heer A. P. de Groot opvolgt als General Manager van P. T. Perusahaan Bir Indonesia. ^De familie M. H. de Jong is op 16 november met verlof uit Moundou in Nederland aangekomen.★Op 26 november is de familie H. van Schaik uit Su rabaya voor verlof in Nederland aangekomen. Uit Kuala Lumpur is op 28 november de familie R. Lans in Nederland aangekomen om hier het verlof door te brengen.★De familie B. Th. Hoedt is op 13 december uit Lagos met verlof in Nederland aangekomen. De heer A. van der Est is, samen met zijn gezin, op 15 december uit St. Lucia teruggekeerd.★Even eens op 15 december is de familie W. A. Ver maas teruggekeerd uit St. Lucia.★De heer en mevrouw J. Cremer zijn op 16 december naar Zaïre vertrokken. Allereerst gaat de heer Cre mer de heer Bussmann in Bukavu tijdens diens verlof vervangen.De heer H. G. Lie- betrau is op 19 december voor een kort kerstverlof uit Kinshasa in Duitsland aange komen. De heer H. J. Hofman is op 20 de cember met verlof uit Lagos in Nederland aangekomen. Zijn gezin was reeds hier. Onder dit hoofd zullen voortaan weer de namen van de mede werkers, die de onderneming hebben verlaten, worden opgenomen. (Termijn: drie jaar dienstverband.) mej. E. E. Boekema (bedrijfsbur. H/zand) mevr. W. F. den Hengst-Kremer (gew. verk. secr. Amsterdam) A. H. Jorissen (C.T.D. centr. Horst) mevr. E. E. Kleingeld-Meertens (gew. verk. secr. R/Cr) G. A. Jansen (verk. horeca R/Cr) A. J. M. van Oirschot (spec, brigade A/Mau) In het vorige nummer is in de jaarkalender van jubi lea en pensioneringen het jubileum van de heer F. Schouten fout vermeld. Het behoort te zijn: 40-jarig jubileum van de heer F. Schouten, afdeling wort- koeling Amsterdam II, op 26 november. Als aanvulling op de jaarkalender moet nog worden vermeld, dat de heer F. H. Steeneken, chef ont vangsten Amsterdam I, op 27 februari a.s. afscheid zal nemen. Mede namens mijn echtgenote wil ik de directie, alsmede chef en collega's van de garagewerkplaats bedanken voor de blijken van belangstelling bij het afscheid in verband met mijn pensionering. J. C. van de Water Mijn 25-jarig brouwerij-jubileum is door uw aller toedoen voor ons een onvergetelijke dag geworden. Mede namens mijn vrouw aan een ieder onze oprechte dank daarvoor. J. de Wilde Mede namens mijn vrouw wil ik mijn hartelijke dank betuigen voor de felicitaties en attenties, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijksfeest. Het werd voor ons een onvergetelijke dag. G. Nanninga Als daarvoor belangstelling blijkt te bestaan zullen, evenals dat een aantal jaren geleden het geval was, personeelsleden in de gele genheid worden gesteld gratis kleine advertenties in Vers van 't Vat te laten plaatsen. De tekst van deze annonces (te koop en ge vraagd) mag ten hoogste 20 woorden omvatten, inclusief naam, privé-adres en privé-tele- foon. Opgaven schriftelijk in te dienen bij de redactie Vers van 't Vat, postbus 28, Amsterdam, on der vermelding van naam, man nummer, privé-adres, functie of afdeling en vestiging. De redactie behoudt zich het recht voor Di versevaatjes zonder opgaaf van redenen te weigeren en is verder niet verantwoordelijk voor inhoud of gevolgen van de advertenties. AMSTERDAM I A. N. van der Steen (assurantiën) voor Erkend Assurantie agent. Mej. E. T. C. Beentjes (pl. administratie) voor Praktijkdiploma Boekhouden. J. C. Beuks (int. account, dienst) voor Nivra Tentamen Recht. B. J. Geurts (centr. arch, dienst) voor Bedrijfsarchiefkunde, deel I. R. de Kom (pl. administratie) voor Moderne Bedrijfsadminis tratie. D. Roks (fiscale zaken) voor Propaedeuse Belasting Consu lent. AMSTERDAM II J. P. Kuys (bedrijfsbur.) voor Praktijkdiploma Boekhouden. ROTTERDAM Th. B. Buuren (computercentr.) voor Ambi S3 Systeemon derzoek. R. Grootenhuys (computercentr.) voor Nivra Bedrijfsecono mie II. R. Hazebroek (computercentr.) voor Ambi W.O. Wiskunde. Mevr. M. M. v. d. Hoeven (pl. administratie) voor Praktijkdi ploma Boekhouden J. C. v. d. Merbel (int. account, dienst) voor Nivra Bedrijfse conomie II, tentamen kosten en kostprijs en voor Nivra ten tamen Alg. Organisatie. Mevr. M. de Pender (computercentr.) voor typediploma. C. Seltenrijch (computercentr.) voor Ambi W.O. Wiskunde. O. A. Stam (computercentr.) voor Ambi T2 Cobol. P. M. van Halderen (adm. organisatie) voor Automatisering en Mechanisering v. d. bestuurlijke informatieverwerking. G. A. Aalbertsen (adm. organisatie) voor Ambi 3 Systeem onderzoek. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 24