KERST-IN TE ZOETERWOUDE GEPENSIONEERDEN ROTTERDAM AFSCHEID D. BAKKER Dinsdagmiddag 23 december 1975 ont ving ir. W. F. Schipper, bedrijfsleider te Zoeterwoude, de oud-gedienden van de Rotterdamse brouwerij met hun echtge noten in de grote sfeervolle kantine bij het kantoor. Na allen hartelijk welkom te hebben geheten, wenste de heer Schipper ieder een fijne middag toe. Daar hadden zij toch wel recht op, meende hij. Na een kopje thee met cake werd een kleine excursie door de brou werij gehouden voor geïnteresseerden. Dat deze excursie in alle opzichten ge slaagd was, bleek wel uit de vele posi tieve reacties die de 'excursieleiders' te horen kregen. Na terugkomst in de kan tine liet iedereen zich het heerlijk hel der Heineken best smaken en ook de hapjes werden daarbij niet vergeten. De heer C. Molijn bedankte, mede na mens alle aanwezigen, de directie, be drijfsleiding en allen, die hadden bijge dragen aan het welslagen van deze mid dag. Hij wenste iedereen prettige feest dagen en een goed, maar vooral gezond 1976 toe. Na een lange, maar zeer geslaagde mid dag vertrokken de bussen weer richting Rotterdam. van de medische dienst van de brouwerij Amsterdam I. In de lunchkamer werden de heer en mevrouw Lindeman ontvan gen door de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers, de produktielei- der ir. P. E. Röhrig, de chef van de plaatselijke personeels dienst, de heer N. M. L. van Nieuwenhuyzen en de mede werkster personeelzaken mevrouw W. S. Wohlgemuth. Namens het personeel van de vestiging Stadhouderskade en van het hoofdkantoor te Amsterdam overhandigde de heer Welmers een radio en een horloge aan mevrouw Lindeman, terwijl zij uit handen van de heer Van Nieuwenhuyzen twee armbanden ontving. De receptie vond plaats in 't Koelschip van de brouwerij, waar ook zeer vele collega's van de andere vestigingen van de gelegenheid gebruik maakten om van ,,de zuster" zoals ze door velen werd genoemd, afscheid te nemen. Op verzoek van mevrouw Lindeman werden geen toespraken gehouden. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer D. Bakker, werkzaam in de distilleerderij aan de Maaskade te Rotterdam, op dinsdag 30 december afscheid genomen. De heer Bakker, die vergezeld was van zijn vrouw, kinderen en andere familieleden, werd toegesproken door de heer F. J. J. Gerritzen, die hem als oud-Hoppe man steeds had meegemaakt. Namens het personeel werd het woord gevoerd door de heer H. Sanderink, produktieleider Maaskade, die de heer Bakker als afscheidscadeau een enveloppe met inhoud overhandig de. Hierna droeg een kleinzoon van de heer Bakker een door hem zelf gemaakt gedicht voor, hetgeen door de aanwezigen bijzonder werd gewaardeerd. Namens de heer Bakker be dankte de heer J. D. van Werven, chef personeeldienst groep G W, iedereen voor zijn komst en de bijdrage aan het ca deau. Tijdens het hiernavolgende samenzijn in 'het bruine café' werden nog vele oude herinneringen opgehaald.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 23