AFSCHEID F. J. J. GERRITZEN PENSIONERING MEVR. H. C. H. LINDEMAN VAN DIGGELEN N. J. VAN DER WALLE hem gesproken, waarbij nietonvermeld bleef datde heerGerrit- zen tezamen met zijn naaste medewerkers er destijds in was ge slaagd de Coebergh bessenjenever als natuurprodukt het gehele jaar door op een constante kwaliteit te houden. De woorden van de heer Coebergh gingen vergezeld van een bijzondere, historische plattegrond. Op uiterst geestige wijze werd hierna het woord gevoerd door de heer B. P. M. M. Hoogeweegen, die sedert de fusie in 1961 de heer Gerritzen als een ware vriend had leren kennen en waarderen, zowel zake lijk als privé. Ook zijn woorden gingen vergezeld van een cadeau. Rotterdam, Maaskade, 19 december 1975. De heer F. J. J. Gerritzen neemt tijdens een bijzonder drukbezochte receptie na een 28-jarig dienstverband afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder de aanwezigen treffen wij aan de heren drs. G. van Schaik en G. T. Kleiberg, alsmede de heer en mevrouw J. P. Coebergh, naast velen uit de verschillende vestigingen. Kortom een sfeer, die waarde ring uitstraalt voor de persoon van de heer Gerritzen, die de laatste jaren vele Heineken functionarissen wegwijs heeft gemaakt in de gedistilleerdproblematiek. Met name de laatste jaren werd op de heer Gerritzen een bijzonder zware wissel getrokken, doch gezien zijn benadering en levensstijl wist hij elke onverwachte omstandigheid met- nuchterheid te bena deren. Na een welkomstwoord door de heer J. D. van Werven, chef personeeldienst groep G W., sprak allereerst groepsdirec- teur G W, de heer J. van der Zee. Vervolgens was het woord aan de heer J. P. Coebergh. Vele lovende woorden werden door Hierna werd het woord gegeven aan de oudste werknemer van de vestiging aan de Maaskade, de heer J. van der Heyden, een vakman op het gebied van het kuipersvak. Hij beklem toonde onder meer de wijze waarop de heer Gerritzen steeds waardering heeft getoond voor zijn medewerkers, ongeacht de functie, die men in het bedrijf vervulde. Als laatste sprak nogmaals de heer Van der Zee. Met genoe gen overhandigde hij de heer Gerritzen een kopie van de onlangs gereed gekomen bedrijfsfilm gedistilleerd, waarin de heer Gerritzen ook een rol heeft vervuld. Tenslotte sprak de heer Gerritzen, waarbij hij een ieder bedankte, voor de pretti ge wijze, waarop hij steeds zijn functie had kunnen vervullen en hij liet degenen met wie hij zijn carrière binnen gedistil leerd was gestart, niet onvermeld. Een zeer geanimeerde receptie besloot dit afscheid. Op de vestiging aan de Van der Helststraat te Amsterdam werd op 19 december afscheid genomen van mevrouw H. C. H. Lindeman-van Diggelen die op deze dag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de brouwerij verliet. Mevrouw Lindeman-van Diggelen is gedurende de afgelopen vijftien jaar werkzaam geweest als bedrijfsverpleegkundige zen de jubileumspeld alsmede een envelop met inhoud. Ver volgens sprak de heer B. P. M. M. Hoogeweegen, die gezien de historie de jubilaris tientallen jaren had ervaren als een bijzonder prettige medewerker, waarop steeds een beroep kon worden gedaan. Dat was voor de heer Hoogeweegen aanleiding om de Hulstkamp-traditie voort te zetten en de jubilaris te verrassen met de eremedaille in de Orde van Oranje- Nassau in brons. Namens het personeel werd het woord gevoerd door de heer H. Sanderink, produktieleider Maaska de, die de heer Van der Walle een enveloppe met inhoud overhandigde. Nadat de jubilaris een ieder had bedankt voor de gesproken woorden, de belangstelling en de cadeaus, maakten de aanwezigen van de gelegenheid gebruik om 'Ni co' met zijn jubileum geluk te wensen. Het was daarna gezel lig vertoeven in 'het bruine café' aan de Maaskade te Rotter dam. Op de foto bevestigt mevrouw Van der Walle de jubileum- speld op haar man's revers. Op 2 december herdacht de heer N. J. van der Walle het feit, dat hij 40 jaar geleden als timmerman in dienst trad bij Hulst kamp Zoon Mol ij n N.V., in oktober 1961 ondergebracht bij Coebergh's Verenigde Distilleerderijen N.V. en 10 jaar later opgenomen in het Heineken concern. Naar aanleiding hiervan werd de jubilaris die middag vergezeld van zijn echtgenote, kinderen en familie door de bedrijfsleider, de heer F. J. J. Gerritzen, ontvangen en toegesproken. In gezelschap van vele personeelsleden en oud-collega's werden vele herinne ringen opgehaald. De heer Van der Walle doet naast chauf feurswerkzaamheden nog steeds dienst als onderhoudsme dewerker. De jubilaris ontving uit handen van de heer Gerrit- 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 22