12V2 JARIG BESTAAN HEINEKEN BILJART VERENIGING DEN BOSCH VERANDERINGEN BIJ PERSONEELS VERENIGING IN DEN BOSCH VOETBALVERENIGING ZOETERWOUDE Op zaterdag 22 november vierde de Heineken Biljartvereniging Den Bosch haar 12'/2-jarig bestaan. Enkele personeelsleden hebben toentertijd de vereniging opgericht en hoe zinvol dat was, blijkt uit het huidige ledenaantal van veertig; een aantal waarop menige officiële biljartvereniging jaloers is. In een klein toernooi, waaraan behalve Heineken, de vereniging ,,Satur- nus" uit Den Bosch en de firma Coppus uit Horst (Limburg) deelnamen, moest worden beslist wie de Heineken spelers de grootste nederlaag zou kunnen toebrengen. Tot ieders ge noegen bleek de eindstand van beide wedstrijden 12—8 in het voordeel van onze tegenstanders te zijn. 's Middags werd in de door de leden zelf feestelijk versierde kantine de receptie ge geven, die door ongeveer honderd gasten werd bezocht. Het Tamboerkorps uit Den Bosch bracht onverwacht, een aubade, hetgeen door een ieder buitengewoon werd gewaar deerd. Vele afgevaardigden uit het Bossche bedrijfsleven, die jaarlijks meespelen in het grote Heineken Nederlaag Toernooi, bestuursleden van andere onderafdelingen, afgevaardigden van het hoofdbestuur, produktieleider ir. L. A. C. Rottier, leve ranciers en ex-leden (de oprichters) kwamen, met bloemstuk ken en cadeaus, de jubilerende vereniging hun felicitaties aanbieden. 's Avonds van acht uur tot na middernacht werd met mede werking van het orkest ,,De Bolero's" een feestavond georga niseerd, waar ruim tweehonderd bezoekers aanwezig waren. De voorzitter, de heer G. G. van Doremalen, overhandigde de oprichters een grote keramiek asbak als herinnering. Deze eer viel ook de heer L. H. Timmermans te beurt voor het vele werk dat hij voor de biljartvereniging heeft verricht. Verder ontvin gen de twee tegenstanders van die dag een beker. Tenslotte werden de winnaars van de onderlinge competities bedacht met persoonlijke geschenken; de laagst geplaatsten kregen een rode lantaarn als troostprijs. Felicitaties van de Heineken Tamboers aan de voorzitter De heer Sikking (rechts) met zijn opvolger. De voorzitter, de heer H. M. Sikking, van de personeelsvereni ging van de vestiging Den Bosch heeft onlangs zijn functie neergelegd en de voorzittershamer in handen gegeven van de heer P. Siliakus. Het voltallige bestuur bestaat nu uit de heren P. Siliakus, voorzitter, J. van der Geld, vice-voorzitter, A. de Jager, secretaris, P. de Munck, tweede secretaris, F. A. C. Leijerweert, penningmeester, C. Timmers, tweede penning meester, W. Huijsmans, J. C. Mink en C. Hendriks. Eind november werd in Zoeterwoude de Heineken Voetbal vereniging opgericht. Het bestuur is samengesteld uit de heren P. M. A. Raaphorst (voorzitter), W. J. B. Dierijck (secretaris), J. H. Voogel (penningmeester), L. Slappendel (wedstrijdse cretaris) en Th. J. G. Pas (commissaris materiaal). Een ieder, die lid wil worden kan een aanmeldingsformulier bij de secre taris aanvragen. Intern telefoonnummer: 4639 Het huidige bestuur van de Heineken Biljartvereniging Den Bosch. Van de leden ontving het bestuur uit handen van de heer A. C. W. Wittens een fraai verzilverde beker. Uit later ontvangen reacties van de bezoekers mocht het be stuur opmaken dat de dag van het 12Vè-jarig bestaan geslaagd was geweest. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 20