HEINEKEN HORECAVA op de 20ste Amsterdam, 5 tot en met 8 januari 1976, RAI-gebouw, horecavakbeurs. In de twintig jaar van zijn bestaan heeft de Horecava zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste vakbeurzen die op dit gebied in West-Europa worden georga niseerd. Het begon destijds in de oude RAI aan de Ferdinand Bolstraat met een beursje voor caféhouders en restaura teurs. Nu is de Horecava een internatio nale vakbeurs, waarvoor alle hallen van de (nieuwe) RAI in gebruik zijn. De be langstelling van de zijde van handel en industrie is zo groot, dat er wat de deel nemers betreft, vorig jaar zelfs een wachtlijst bestond. In de verschillende hallen waren dit jaar bijna 390 deelnemers ondergebracht. Van die deelnemers kwamen er tien uit West-Duitsland, vijf uit België, een uit Italië en, in een gezamenlijke inzending, negentien uit Engeland. In totaal werden er produkten uit meer dan veertig lan den gepresenteerd. Evenals vorige jaren was ons concern vertegenwoordigd met een grote stand, waar enerzijds zakelijke contacten wor den gelegd, hernieuwd of verstevigd en waar anderzijds Heineken het zich tot een voorrecht rekent eenmaal per jaar de gastheer van zijn afnemers te zijn. De bodega van Reuchlin; links de ingang van de Four Roses bar. Een ander nieuwtje was de kleine 'stu dio' en een niet veel grotere 'afwerk- centrale'. Liefhebbers konden zich laten portretteren en enige tijd later hun foto, in een kalender verwerkt, afhalen. Het geheel was een onderdeel van de ka lenderactie, die eind vorig jaar in de ho- recasector werd gehouden. De pub, aan het einde van het terras, was veranderd in een bierproeflokaal, waar de overige bieren uit ons assorti ment werden getapt of geschonken. Veel belangstelling bestond ook voor de prijsvraag 'Bokma's kwartjesregen', waarbij men moest raden hoeveel kwartjes een totaal daarmee gevulde, ronde Bokmafles bevatte. Behalve onze commerciële afdeling ho reca waren ook enkele andere diensten, zoals het bouwbureau en de commer cieel technische dienst vertegenwoor digd. Met de collega's, die vóór, tijdens en na de 'Vierdaagse van de RAI' hun beste beentje hebben voorgezet, mogen we met tevredenheid op deze 20ste Hore cava terugzien. Voor het eerst was er ook een Heineken shop. Na de succesvolle verkoop, vorig jaar, van de Heineken stof was besloten een winkeltje in te richten waar het pu bliek T-shirts, barbecueschorten, gla zen en dergelijke kon kopen. De animo daarvoor bleek groot te zijn. Veel belangstelling voor Bokma's kwartjes- regen. Klantenservice in de Heineken shop. Geheel links en tweede en derde van Foto van het maken van een foto. Een kalender (zie midden links onze medewerksters mevrouw C. M. van Daalen. mej. I. L. M. Swart en boven) met het eigen portret nog dezelfde dag gereed! mej. M. H. Klaassen. In onze stand (oppervlakte 1000 m2) was deze keer ook Wijnhandel Reuchlin B.V. opgenomen. Het assortiment wij nen en buitenlands gedistilleerd werd gepresenteerd in een bodega met daar naast een speciale Four Roses bar. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 11