1 De grasmat lag er begin september uit stekend bij. 2 Van dichtbij (ongeveer 30 centimeter) be keken. 3 ballenvanger 4/5 De gewassen elders op het terrein doen het ook goed; hier een van de (drie) hopdragers bij het kantoor. kan blijven 'ademen'. Solfix heeft bovendien het voordeel dat berege ning van de grasmat aanzienlijk min der vaak nodig is. Wel dient vóór het bespuiten met Solfix de grond 'zaai- vochtig' te zijn. Een ander voordeel van dit anti-stuifmiddel is de reukloos heid. Het ontwikkelen en toepassen van spuitmiddelen voor de landbouw staat onder strenge controle van het ministerie van landbouw en visserij. De tuinaanleg van het recreatieterrein van onze brouwerij werd destijds ver zorgd door Grontmij N.V., De Bilt, die ook betrokken was bij de aanleg van de twee tennisbanen en het voetbal veld. In Zoeterwoude werd Solfix voor het eerst - bij wijze van proefneming - toegepast bij de aanleg van een sportveld. Gedurende de zomermaanden werd tweemaal per week gemaaid. In sep tember heeft men voor de tweede keer gezaaid om de grasmat de ver eiste dichtheid te geven. Voetbalveld en tennisbanen zijn verder van een uitstekende drainage voor zien. Onder de grasmat bijvoorbeeld liggen, op een onderlinge afstand van vier meter, vijftien draineerbuizen met een lengte van 120 meter elk. Het water wordt afgevoerd naar een sloot (langs de Hoge Rijndijk) waarvan het peil kunstmatig laaggehouden wordt. Het voetbalveld meet 100 bij 65 meter. Voor de toeschouwers is, langs één van de lange zijden van het veld, het terrein enigszins opgehoogd. Achter het - nog te plaatsen - doel bij de Hoge Rijndijk is een ballenvanger (een 25 meter lang en 5 meter hoog net) geplaatst. De voetbalvereniging Heineken Zoeter woude is reeds in oprichting. Het ligt in de bedoeling volgend seizoen veel vuldig gebruik van het veld te maken voor wedstrijden zowel in concern- verband als tegen andere bedrijfs voetbalverenigingen. Contactpersoon voor de voetbalver eniging Heineken Zoeterwoude is de heer Th. J. G. Pas, afdeling bedrijfs bureau, tel. 4554 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 7