Goede grasmat dankzij moderne methode i - 1 2 Zoeterwoude. Als alles meezit zal het voetbalveld op het recreatieterrein van onze brouwerij nog deze winter bespeelbaar zijn. Bij de aanleg van het sportveld is ge bruik gemaakt van een nieuw anti- stuifmiddel, Solfix genaamd, een vin ding van Shell Nederland Chemie. Vanwege de stankoverlast kon de ge bruikelijke methode, het opbrengen van gier, in Zoeterwoude niet worden toegepast. Beide middelen hebben tot doe! het verstuiven van de bovenlaag na het inzaaien tegen te gaan. De 'deklaag' van een voetbalveld bestaat hoofdzakelijk uit zand. In ons geval we'd ruim 500 m3 zand, vermengd met klei, als bovenlaag opgebracht. Solfix is voortgekomen uit Sandfix, dat door Shell werd ontwikkeld toen in het Europoortgebied na het zand- opspuiten veelvuldig verstuivingen en daardoor bodemverschralingen op traden. Inzaaien met graszaad bleek onvol doende. Na toepassing van Sandfix, een grovere bitumenbinding, die meteen na het inzaaien op de zand vlakten werd aangebracht, kiemde het zaad fantastisch. Shell heeft toen een 'veredelde' vorm van Sandfix ontwik keld en geperfectioneerd als anti- stuifmiddel met goede toepassings mogelijkheden op cultuurgronden. Solfix wordt reeds op ruime schaal bij de bollenteelt en ook in de landbouw gebruikt. Het bestaat voor vijftig pro cent uit vloeibitumen en - om het ver spuiten mogelijk te maken - voor de andere helft uit een oplosmiddel. In dat oplosmiddel zit, aldus Shell, het geheim van de smid. Het laat zich het best vergelijken met een vluchtige oliefractie. De bitumen houden de bovenste laag zandkorrels vast en voorkomen zo doende dat de graszaadjes door de wind worden weggevoerd. Het oplos middel verdwijnt geheel, in een tempo dat afhankelijk is van de weers omstandigheden. Door het bespuiten met Solfix wordt de bovenlaag van het veld bedekt mei een poreuze laag, waardoor de bodem

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 6