PERSONALIA BUITENLAND AMSTERDAM I Gehuwd: A. Kaiman (bottelarij) met mej. H. Geesing Geboren: Abdoel Mejid, z.v. A. A. Boukarfi (bottelarij) Ronald, z.v. G. A. van Hanja (storingsdienst) Fatima, d.v. M. Boughaba (bottelarij) Dick H. M., z.v. F. v. d. Vegt (Duivendrecht) Zohra, d.v. M. Abdeslam Mhand( bottelarij) Nienke, d.v. N. G. Gudde (energiedienst) Bastiaan, z.v. mevr. J. W. de Jong-Slemmer (PPD) Claudia, d.v. W. Ph. Kramer (adm. buitenl. bel.) Alexander M., z.v. mevr. M. G. Aben-v. Stappers- hoef (arbeidsz.) AMSTERDAM II Gehuwd: B. Soemeer (bottelarij) met mej. S. Mahangoe G. W. Bonnet (belading) met mej. J. Ophof mej. P. H. L. M. Duyvestijn M. C. Slisser (opleidingen) met mej. G. E. J. Kortekaas H. M. Moeskops (opleidingen) met mej. E. Stoeltie A. M. Geelhoed (bedrijfsbureau) met mej. P. H. L. M. Duyvestijn Geboren: Gustaaf J., z.v. M. C. Diepgrond (brouwhuis) Fernando, z.v. J. Duarta Garcia (bottelarij) Theodora M. K., d.v. L. A. Lindhout (gistkelder) Lucas, z.v. L. A. Nooy (reel. prom.) ROTTERDAM/ZOETERWOUDE Geboren: Cornelia J. B., d.v. D. Blom (emballage) Vincent M. Th., z.v. C. H. G. Poelwijk (bottelarij) Elsabett, d.v. C. C. Dos Santos (bottelarij) Johan, z.v. mevr. C. M. Ruyzing-v. Beek (centr. verk. adm) Jorgen C. N., z.v. K. J. R. Blaauw (H.R.C.) DEN BOSCH Geboren: Seger, z.v. mevr. G. J. Knops-v. Boxtel (expeditie) Esther, d.v. mevr. A. J. M. Banens-v. Heesche (gew. verk. seer.) BUNNIK Geboren: Michiel J., z.v. W. M. J. Peeters (pi. adm.) HATTEM Geboren: Evelien, d.v. H. Grondman (importwijnen) Mayke, d.v. P. H. Maas (buitendienst) DANKBETUIGINGEN Hartelijk dank namens alle deelnemers en sup porters van Van Olffen B.V. aan degenen, die hun zulk een prettige dag op zaterdag 30 augustus (Heineken Sportdag 1975) hebben bezorgd. Het was een geweldige happening. A. J. Voortman Mede namens mijn familie wil ik u allen nogmaals hartelijk danken voor de overweldigende belang stelling in de kantine te Zoeterwoude, voor de vriendelijke en waarderende woorden aan mijn adres gericht en voor de prachtige geschenken, die ik van u mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Deze gebeurtenis was voor mij een 'happening', ondanks het feit dat ik mij door de spit, die mij op de ochtend van de 1e september al velde, niet kon bewegen zoals ik graag had gewild. Mej. J. M. Kleijngeld De eerste viering van een jubileum binnen de groep Gedistilleerd en Wijn, kan als bijzonder geslaagd worden aangemerkt; dat is mede te dan ken aan de belangstelling, waarvan velen uit de verschillende vestigingen blijk hebben gegeven. Mede namens mijn vrouw, wil ik u allen hartelijk dankzeggen voor de cadeaus, bloemen en tele grammen, alsmede in het bijzonder voor de per soonlijke belangstelling. Dat het gezellig samenzijn ertoe zal hebben bij gedragen, dat de prettige samenwerking in het belang van Heineken nog vele jaren zal voort duren, is de wens van F. G. A. M. Roolaart Mede namens mijn echtgenote, dank ik directie, personeeldienst, chefs, collega's, medewerkers expeditie en allen, die de dag van mijn 40-jarig jubileum tot een bijzondere dag voor ons hebben gemaakt. Mede door de fijne fotoreportage zal deze dag nog lang in onze herinnering blijven. A. A. Binnekade Met deze betuig ik mijn dank aan de vestiging Mauritskade voor de condoleantie, die ik mocht ontvangen bij het overlijden van mijn vrouw. W. Jumelet TAFELTENNIS De vestiging Zoeterwoude heeft sinds eind augustus haar eerste officiële sportvereni ging, die voor tafeltennis. In eerste in stantie is het doel van de vereniging een sportieve onderlinge sfeer en het leren van tafeltennis van elkaar. Later zal men misschien in competitieverband wedstrij den gaan spelen. Mede om dat te berei ken worden andere verenigingen uitgeno digd voor vriendschappelijke wedstrijden. Er zijn reeds meer dan 20 leden. Het defi nitieve bestuur is als volgt samengesteld: H. Klein (voorzitter), C. Versluys (secreta ris) en R. Weiman (penningmeester). Belangstellenden kunnen zich bij deze heren opgeven. GESLAAGD AMSTERDAM I Mevr. H. Spel slaagde voor het diploma bezig heidstherapie. ZOETERWOUDE De heer W. J. M. Onderwater (tekenkamer techn. norm.) slaagde voor het examen werktuigbouw kunde. De heer B. van Dijk (econom. anal.) slaag de voor het doctoraal examen in de economische wetenschappen. De heer G. Gressie (centr. kwal. dienst) slaagde voor het diploma MAVO. De heer F. P. Slotema (centr. kwal. dienst) slaagde voor het examen deskundigheid stralingsbescherming. De familie S. Sikkema is na genoten verlof op 1 september weer teruggereisd naar Bukavu. Eveneens is de familie A. van der Wilt na genoten verlof op 1 september weer teruggereisd naar Zaïre. De heer C. van der Molen is vergezeld van zijn ge zin op 10 juli uit Jakarta in Nederland aan gekomen. Sinds 1 september is de heer Van der Molen werkzaam in Zoeterwoude op de afdeling Planmatig Onderhoud. Na genoten verlof is de heer M. H. van Deursen op 14 juli weer met zijn gezin vertrokken naar Boma. De heer H. L. Voogel is sinds 28 juli gedetacheerd bij P.T. Perusahaan Bir Indonesia ais chef technische dienst voor een periode van ongeveer 6 maanden. -K De familie H. L. A. M. Steegers is op 4 augustus voor verlof uit Gisenyi in Neder land aangekomen. Na genoten verlof is de familie C. Scheltema op 15 augustus weer vertrokken naar Lagos. De familie L. Th. M. Hiltermann is op 16 augustus voor verlof uit Lagos in Nederland aan gekomen. De familie H. Kuyver is op 19 augustus voor verlof uit Paramaribo in Nederland aangekomen. De familie W. J. Viertelhauzen is, na genoten verlof, op 20 augustus weer teruggereisd naar Gisenyi. De heer J. de Jager bevindt zich met zijn gezin sedert 23 augustus in Gi senyi. De heer de Jager is sinds die datum werkzaam als werktuigkundige bij Bralirwa S.A.R.L. De familie C. B. van Driel van Wageningen is op 24 augustus uit Singa pore in Nederland aangekomen. Per 25 augustus is de heer Van Driel van Wage ningen werkzaam in de Divisie Europa in Amsterdam. De familie J.H.J.vander Zande is op 23 augustus naar Zaïre ver trokken. Sedert 24 augustus is de heer Van der Zande werkzaam als chef entretien bouteillerie bij Bralima S.A.R.L. in Kinsha sa. Na genoten verlof is de familie H. Rodenburg op 25 augustus weer vertrokken naar Kinshasa. De familie D. Kornaat is op 27 augustus uit Brazzaville in Neder land aangekomen voor verlof. Eveneens op 27 augustus is de familie M. Muilwijk uit Kinshasa voor verlof in Nederland aan gekomen. De heer T. K. B. Albronda is, vergezeld van zijn gezin, na genoten ver lof op 27 augustus weer vertrokken naar Lagos. Na het verlof in Nederland te heb ben doorgebracht is de heer C. L. A. Peter- se met zijn gezin op 30 augustus terugge reisd naar Pointe-a-Pitre. De heer H. M. A. M. de Vette is per 30 augustus gedeta cheerd bij P.T. Perusahaan Bir Indonesia te Surabaja als assistent budgetting voor een periode van ongeveer 4 maanden. De heer H. Timmer is op 31 augustus na genoten verlof weer teruggereisd naar Ka- duna. Zijn gezin is hem op 15 september gevolgd. Per 1 september is de heer P. J. A. Suykerbuyk werkzaam bij Mou terij Albert N.V. in Wijnegem. De heer W. de Vries is, na genoten verlof, op 1 sep tember teruggereisd naar Mbandaka. Zijn vrouw zal hem in oktober volgen. Na ge noten verlof is de familie P. J. Kat op 3 september weer naar Kuala Lumpur ver trokken. -K De familie P. L. van de Walle is, na genoten verlof, op 4 september weer teruggekeerd naar Kinshasa. De familie J. M. van de Sande is op 6 september van uit Kisangani in Nederland aangekomen. Eveneens op 6 september is de heer S. T. J. Verburg uit Kinshasa met zijn gezin in Nederland aangekomen. De familie J. B. Groothuis is op 8 september weer ver trokken naar Bujumbura, na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht. De heer en mevrouw C. D. M. Koopmans zijn op 11 september weer vertrokken naar Freetown, na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht. De heer J. Cremer is, na een periode van ongeveer 4 maan den detachering bij Sierra Leone Brewery Ltd. in Freetown op 14 september in Neder land aangekomen. Na genoten verlof is de heer H. Hensel met zijn gezin op 14 september weer in Singapore aangekomen. De familie T. J. Postma is op 14 septem ber uit Surabaya voor verlof in Nederland aangekomen. De heer W. Grethe is. na het verlof in Nederland te hebben doorge bracht op 15 september vertrokken naar Bujumbura. De heer G. A. C. F. Wijnen is op 15 september voor verlof uit Bukavu overgekomen. Zijn gezin was reeds in Bel gië. -k De heer en mevrouw F. H. Schermers zijn op 15 september vertrokken naar Sin gapore. Sinds 16 september is de heer Schermers werkzaam als production mana ger bij Malayan Breweries Ltd. De heer A. Moerkerken is op 16 september voor ver lof uit Aba in Nederland aangekomen. Zijn gezin was reeds hier. De heer en me vrouw A. Ferdinandus zijn, na genoten ver lof, op 19 september teruggereisd naar Lagos. De familie H. W. Rebel is op 24 september in Nederland aangekomen voor verlof. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 20