A. A. Binnekade Op 13 September 1935 stapte de heer A. A. Binnekade als 14-jarige jongeman de poor ten van de vestiging Mauritskade binnen. Hij werd tewerkgesteld als leerling-draaier in de centrale werkplaats. In 1963 werd hij als onderbaas geplaatst in de afdeling be lading, waarna later benoeming tot wacht- chef volgde. Teneinde zijn 40-jarig ju bileum te herdenken, werd de jubilaris, vergezeld van zijn vrouw, op 12 september door de bedrijfsleider, ir. W. F. Schipper, in de raadskamer ontvangen. Hierbij waren tevens aanwezig de heren K. J. G. Fleur- baaij, chef belading, P. E. Jansen, chef plaatselijke personeeldienst, J. Kristel, ju bileumfonds, ir. J. B. R. Schwietert, produk- tieleider, en mevrouw S. van Kooten-Pinke. In dit gezelschap werden de 40 jaren nog eens doorgenomen, waarbij al spoedig bleek, dat de jubilaris, rasechte Amster dammer als hij is, met onvervalste Mokum- se humor vele prettige voorvallen te berde Mej. J. M. Kleijngeld Zoeterwoude, 1 september 1975. Mej. J. M. Kleijngeld, op die dag 25 jaar bij Heineken, werd tijdens de drukbezochte viering van haar zilveren jubileum toegesproken door adjunct-directeur ir. E. H. van Leeuwen. Deze uitte zijn grote waardering voor de inzet en interesse, waarmee de jubilaresse zich steeds aan haar taak gewijd heeft. Hij wenste haar toe dat zij in de komende jaren haar werk met dezelfde energie zal kunnen voortzetten op haar nieuwe afde ling, het secretariaat, waar zij onlangs de scepter is gaan zwaaien. Na het overhandigen van de envelop met inhoud verzocht de heer Van Leeuwen mej. J. Toneman de jubilaresse het ereteken op te spelden. Groepsdirecteur drs. J. Gombert zwaaide zijn vroegere rechterhand bijzonder veel lof F. G. A. M. Roolaart In de ontvangstruimte van Hulstkamp te Rotterdam werd op 1 september jl. het 25-jarig jubileum van de heer F. G. A. M. Roolaart gevierd. De heer Roolaart trad op 1 september 1950 in dienst van Hulstkamp Zoon en Molijn N.V., ging in 1961 in verband met een fusie naar Coebergh's Verenigde Distilleerderij N.V. en werd in oktober 1971 opgenomen in de grote Heineken-familie. Na een inleidende toespraak van de heer J. D. van Werven, chef personeelszaken G. W., sprak de marketing manager van de Groep G. W., de heer G. G. van Buttingha Wichers, die vooral de mens Roolaart belichtte. De heer Van Buttingha Wichers speldde daarna het jubileumspeldie op en overhandigde namens het concern een geschenk onder couvert. Daarna sprak de heer B. P. M. M. Hoogeweegen, die in 1950 de heer Roolaart in dienst nam. In een zeer geestige toespraak belichtte hij de levensloop van de heer Roolaart bij Hulstkamp. Hierna overhandigde hij namens het personeel eveneens een geschenk onder couvert, bestemd voor een stereo-apparaat. Vervolgens was het woord aan de heer W. Schout, commercieel assistent van het verkoopkantoor Gedistilleerd Groep Nederland, die namens de afdeling een verrekijker overhandigde. De jubilaris bedankte in een bewo gen speech de aanwezigen. De heer Roolaart, die erom bekend staat vrij intensief 'I.P.'s' rond te sturen, liet zijn twee zoons een I.P. in de vorm van een kruiswoordpuzzel uitreiken. Een zeer geanimeerde receptie besloot deze heuglijke gebeurtenis. kon brengen. nekade in de beginjaren een enthousiast Na de ontvangst volgde de receptie in de Gijsbreghtkelder. Als eerste sprak de heer Schipper, waarbij hij onder meer naar vo ren bracht dat de heer Binnekade een sociaal bewogen mens is. Dit mag wel blij ken uit zijn jarenlange lidmaatschap van de ondernemingsraad en zijn zitting in de toenmalige Kleine Commissie. Voor al zijn toewijding voor het bedrijf sprak de be drijfsleider zijn dank uit. Tot slot overhan digde hij de jubilaris een enveloppe met inhoud. De heer G. van Veen, sprekend namens collega's en afdeling, zwaaide de heer Bin nekade lof toe voor zijn collegialiteit en kennis van zaken. Naar zijn mening wilde de jubilaris altijd verder kijken dan zijn neus lang was, vandaar het toepasselijke cadeau: een verrekijker. Mevrouw Binnekade werd verrast met bloe men. Als oud vakbondscollega bracht de heer W. Koch naar voren, dat de heer Bin- Op 18 september vierde de heer J. Wester hof, chef van de afdeling vruchtenwijn te Hattem, zijn zilveren jubileum. Om vier uur 's middags werd hij welkom geheten en toegesproken door de bedrijfsleider, de heer J. Rijks, die hem vervolgens het ere- teken-in-goud opspeldde. Tijdens het gezellig samenzijn in een be scheiden kring, dankte de heer K. van Eikenhorst namens de afdeling de heer Westerhof voor de prettige samenwerking, waarna de heer J. van 't IJssel namens het gehele personeel een cadeaubon aanbood. De heer A. J. J. Kers sprak eveneens woor den van dank en liet deze vergezeld gaan van een bloemstuk. toe. Zij was niet alleen een goede secreta resse, maar eveneens een bekwaam chauf- feuse, want als er weinig tijd was om be paalde zaken voor te bereiden werd mej. Kleijngeld gevraagd de auto (voor) te rij den, zodat de heren achterin het werk kon den voortzetten. Ook buiten de werksfeer, namelijk in het verenigingsleven, was zij bijzonder actief, aldus de heer Gombert. De heer F. J. van Offeren, afdelingschef, begon met haar een compliment te maken, omdat ze altijd als goede schakel fungeer de bij het bereiken van de heer Gombert. Na overhandiging van het personeels- cadeau en een cadeau van de afdeling se cretariaat besloot de heer Van Offeren zijn toespraak met dank voor al de bewezen diensten. Als laatste sprak mej. Toneman namens de groep secretaressen. Zij deed dit met een J. Westerhof bondslid was en hiervoor veel werk ver zette. Hij dankte voor de vriendschap en bood een cadeaubon aan. Hierna kregen de vele aanwezigen de gelegenheid om te feliciteren en zoals altijd was het daarna goed toeven in de kelder. bijzonder humoristisch en persoonlijk ver haal en wenste haar tot slot nog vele goe de en gezonde jaren toe. In haar speech bedankte mej. Kleijngeld op een geestige en kleurrijke wijze allen, die hadden bijgedragen tot het welslagen van deze dag. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 19