van 1 oktober af legitimatie bewijzen voor het personeel 6 Legitimatiebewijs van Vers van 't Vat-redacteur R. Elfrink. Met verwijzing naar de desbetreffende mededeling in het Heineken Personeel- bulletin zal al het personeel dat bij Heine ken in dienst is, zich met ingang van 1 ok tober a.s. moeten kunnen legitimeren. Daartoe zijn in de afgelopen weken spe ciale legitimatiebewijzen verstrekt of zul len in de periode tot 1 oktober nog ver strekt worden, ledereen aan wie een legitimatiebewijs is uitgereikt, dient dit van die datum af steeds bij zich te dragen en wanneer daarom gevraagd wordt te tonen. Op het legitimatiebewijs komen naast een portret (in kleur) de naam, het mannum mer, de vestigingsplaats, en de handte kening van de werknemer voor. Voorts staat op elke kaart de aanduiding Heine ken Brouwerijen B.V., alsmede het jaar, waarin de kaart geldig is. Omdat op de datum van invoering het jaar 1974 al bijna voorbij is, geldt het legitimatiebewijs ook voor 1975. Daarna is de geldigheidsduur steeds 1 kalenderjaar. Het zullen vooral de portiers zijn die U zullen vragen het legitimatiebewijs te to nen, zeker als ze onbekend zijn met de persoon die toegang tot de kantoren en bedrijven wil. Dat zal vaak voorkomen als men andere vestigingen bezoekt dan waar men zelf werkzaam is. Maar ook kan het gebeuren dat een kassier Uw legitimatie bewijs wil zien als het gaat om uitbetalin gen, of dat men er naar vraagt als men personeelsbier komt afhalen. Voor het aanmaken van de legitimatiebe wijzen werden vijf Polaroid-systemen aan geschaft. Het is een fotoapparaat dat ge lijktijdig de z.g. moederkaart met daarop de gegevens van de werknemer als de persoon, die er op enkele meters afstand vóór gaat zitten, registreert. Na ongeveer een minuut komen er twee fotodrukken uitrollen, waarvan er één op de moeder- kaart wordt geplakt en één op een plastic plaatje wordt gehecht. De moederkaart wordt opgenomen in het archief van de Personeeldienst. Het plastic plaatje krijgt de werknemer mee als legitimatiebewijs. De kaartjes zijn onvervalsbaar en zijn van een stevig materiaal gemaakt. Ook personeel van derden, dat langdurig voor Heineken werkt, krijgt een legimita- tiebewijs, dat als zodanig herkenbaar is, onder meer door gebruikmaking van een extra kleurbalk. Incidentele bezoekers krij gen bij de portier een dagpasje, tenzij deze door de ontvangende persoon wor den begeleid. Mocht men bezoek verwach ten dan is het gewenst dat men de por tier daarvan tijdig tevoren in kennis stelt. De portiers zullen steeds de ontvanger telefonisch op de hoogte stellen als de verwachte bezoeker zich meldt. De heer J. H. Mellegers bedient het foto-apparaat. Aanmaak van de legitimatiebewijzen in Bunnik (links) en in Den Bosch (rechts) handteken^ bonder voor

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 6