weg wijs in een wijd vertakt wegennet 3 Wie met de auto het brouwerijterrein te Zoeterwoude opgaat, krijgt de indruk op de invalsweg van een grote stad te zijn. Robuuste borden boven de weg geven aan welke route men moet kiezen om snel op de plaats van be stemming te zijn. Of men nu naar het brouwhuis, het si logebouw of het expeditieterrein gaat, al het verkeer passeert eerst het impo sante portierscomplex, dat op ruim 200 meter van de rand van het terrein ligt. Alleen personenauto's kunnen eerder afslaan, teneinde te parkeren op het Hooibergplein nabij het kantoorge bouw. Vanuit het portierscomplex vindt ook de controle op de inkomende en uitgaande goederen plaats. Het vracht verkeer heeft aan weerszijden van het portierscomplex voldoende opstelmo gelijkheid om elkaar bij het afnemen van de dekzeilen of het afdekken van de vracht niet te hinderen. Behalve de wegwijzers heeft men ook al hier en daar straatnaamborden ge plaatst. Zoals men weet hebben alle verkeerswegen in het plan Zoeterwou de een naam gekregen, die min of meer aangeeft welke gebouwen eraan grenzen of welke brouwerij-activiteiten er in de nabijheid plaatsvinden. Ook zijn enkele straatnamen geënt op de histo rie, zoals de Dr H. P. Heinekenweg, het Hooibergplein en de Pasteurweg. De Vlietweg dankt zijn naam aan de Weipoortse Vliet, waaraan deze paral lel loopt. Andere straatnamen in het uitgebreide wegenplan zijn de Colonne laan aan de zuidzijde van de bottelarij, de Expeditie Ring, de Brouwhuisweg, de Silo Cirkel en de Energie Ring. Enige toelichting behoeven de straat namen Basin Street en Apollolaan. De eerste loopt naar de afvalwaterzuive ring, waarbij men te maken heeft met bassins. De engelstalige benaming werd gekozen, omdat het o.m. door trompetist Louis Armstrong veel ver tolkte muziekstuk 'Basin Street Blues' goed in het gehoor ligt. Apollolaan houdt verband met de inmiddels bij ons personeel ingeburgerde benaming 'Apollo' voor de verticale cylindrisch conische gisttanks.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 3