W. VAN WILLIGEN AFSCHEID E. RUYTER H. L. VAN DAMME MET PENSIOEN Op 27 juni was de heer W. van Wil ligen van de afdeling Emballage Rot terdam 25 jaar bij Heineken in dienst. Daar de heer Van Willigen om ge zondheidsredenen het werk enige tijd moest staken, werd dit feit in de huiselijke kring gevierd. Een Heineken- delegatie zocht de familie op in hun practisch naast de brouwerij gelegen woning, waar de heer Van Willigen (links op de foto) door zijn chef, de heer J. W. Eibers, het gouden jubileum insigne kreeg opgespeld. Op 28 juni nam de heer E. Ruyter van Centrale Engineering in Rotterdam af scheid van de brouwerij. De heer Ruyter kwam twaalf en een half jaar geleden, toen het onderhoud van de technische installaties een nieuwe aan pak vereiste, bij Heineken in dienst. Tijdens zijn afscheid werd hij toege sproken door ir H. R. S. Tijssens, directeur Centrale Engineering, die hem namens het personeel een gras- maaimachine aanbood. Vervolgens richtten de heren J. J. Wesdorp en H. J. Bolland het woord tot de schei dende medewerker. De eerste bood een documentatiemap voor 'efficiënt gebruik van de grasmaaimachirie' aan, de tweede een tweetal reddingsboeien voor het schip van de familie Ruyter. Tot slot sprak de heer Ruyter zijn dank uit voor alle goede woorden en schit terende cadeaus. Op de foto de familie Ruyter en de heer H. J. Bolland (links). DANKBETUIGINGEN Voor de mij aangeboden afscheidsreceptie op 28 juni jl. bij mijn pensionering wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, Heineken en Dranken handel Holland-West/Den Haag dank zeggen voor het cadeau in couvert en de bloemen van vrienden en kennissen. C. van de Ven Mede namens mijn vrouw en kinderen, betuig ik mijn oprechte dank aan directie en staf voor de attenties en geschenken, die wij ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk op 22 juli mochten ont vangen. K. A. Dooijeweerd Mede namens mijn kinderen en klein-kinderen dank ik U hartelijk voor het medeleven en het prachtige bloemstuk door U gestuurd. M. Broer-Steensma Mede namens mijn vrouw, wil ik allen bedanken die ertoe hebben bijgedragen, dat mijn 25-jarig jubileum een onvergetelijke dag is geworden. G. van der Meulen Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, directie, chefs en collega's hartelijk dankzeggen voor de cadeaus en de belangstelling, die mij ten deel vielen ter gelegenheid van mijn 25-jarig ju bileum. J. P. Schreutelkamp Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, een ieder bedanken voor de vele blijken van belangstelling, die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum heb mogen ondervinden. M. M. van Bakei Het was wel op een geheel andere wijze, dat de heer H. L. van Damme op 31 mei na vele jaren trouwe dienst bij Heineken de 65-jarige leeftijd bereikte, dan hij aanvankelijk gedacht had. Van wege een onwillige knie die hem de laatste jaren het lopen zeer bemoei lijkte, moest de heer Van Damme op medisch advies voortijdig ophouden met werken. Dat dit voor iemand, met de werklust en plichtsbetrachting, zoals de heer Van Damme die had, een moeilijk te verwerken zaak was, zullen allen, die met hem gewerkt hebben, ten volle kunnen beamen. De heer Van Damme (voor ingewijden Ome Drikus) heeft het gehele begin en de opkomst van de Amsterdamse Bot telarij Stadhouderskade meegemaakt en heeft uiteindelijk 11 jaren als chef van de Bottelarij de scepter gezwaaid. Legio waren de verhalen, die de heren A. N. van der Steen en B. W. Siemens te horen kregen, toen zij ter ere van het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd, de heer Van Damme thuis opzochten. Urenlang zat de heer Van Damme op zijn praatstoel om met behulp van vele oude foto's te ver tellen, hoe het allemaal geweest was, en hoe er bij nacht en ontij op uit ge trokken moest worden. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 19