brouwsel Rotterdam Dat het met de bouw in Zoeterwoude en met name met het brouwhuis aldaar flink op gaat schieten, werd onlangs duidelijk, toen in het brouwhuis te Rot terdam het laatste brouwsel werd ge maakt. Het was vanzelfsprekend een wat weemoedig gebeuren, omdat op deze dag afscheid werd genomen van één van de meest charmante delen van de Rotterdamse brouwerij. Vandaar wellicht ook dat vele oud gedienden voor dit ceremonieel naar de brouwerij waren gekomen, waarbij heel wat herinneringen uit de goede oude tijd werden opgehaald. Tot de aanwezigen behoorden het brouwhuis- personeel van Rotterdam en degenen die reeds in Zoeterwoude actief zijn in het nieuwe brouwhuis, de gepensio neerde brouwhuismedewerkers uit de Maasstad en de ambtenaren en gepen sioneerde medewerkers van de Dienst Accijnzen, die jarenlang in de brou werij hun werkterrein hadden. De foto's laten zien hoe een gepen sioneerde brouwer, de heer G. Verhulst, met een maatstok de inhoud van één der ketels bepaalt, om vervolgens een emmertje met wort in een koelbox te plaatsen. Als de wort op de gewenste temperatuur is, wordt deze overge goten in een maatcylinder, waarna het aantal volume procenten suiker ge meten kan worden, dat bepalend is voor de vaststelling van de te betalen accijnzen. Een ambtenaar van de Dienst Accijnzen, in dit geval de heer J. W. J. Swinkels, houdt zich hiermee bezig. De onofficiële bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig onderonsje en met het maken van een groepsfoto als een blijvend aandenken aan dit toch wel weemoedig moment. BIJ DE FOTO'S 1 Een gepensioneerde brouwer, de heer G. Verhulst, bepaalt de inhoud van één der ketels. 2 Het emmertje met wort wordt in de koelbox geplaatst. 3 Een ambtenaar van de Dienst Accijnzen, de heer J. W. J. Swinkels, leest het aantal volume procenten suiker af. 4 Groepsfoto van de gasten tijdens de 'afscheidsbijeenkomst'. 5 Nogmaals de inhoudsbepaling van de ketel.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 11