Heineken 1 oktober 1973 - 31 maart 1974 Begin juni werd door de Raad van Bestuur onderstaand gecon solideerd resultatenoverzicht bekend gemaakt. De netto winst over de periode 1 oktober 1973-31 maart 1974 heeft bedragen 30.312.000,- tegenover 30.169.000,- in het overeenkomstige tijdvak van het vorige boekjaar. Er werden in het eerste halfjaar 1973/1974 geen nagekomen di videnden van reeds in de consolidatie opgenomen deelnemingen ontvangen; in het halfjaaroverzicht 1972/1973 was hiervoor een bedrag ad 200.000,- onder Dividend deelnemingen verantwoord. De voorziening op Vorderingen en Andere vastgelegde middelen ad circa 3.000.000,- is in het halfjaaroverzicht 1973/1974 ten laste gebracht van de post Grondstoffen, materialen en diensten Deze voorziening is in het eerste halfjaar 1972/1973 geboekt onder Afschrijvingen. De verkopen ontwikkelen zich overeenkomstig onze verwachtingen. Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 februari 1974 werd de verwachting uitgesproken, dat voor het lopende boekjaar het winstniveau van het verslagjaar 1972/1973 zou kun nen worden gehandhaafd. Wij menen, dat ook voor het thans nog resterende gedeelte van het boekjaar 1973/1974 deze prognose zal blijven gelden. Ter consolidatie van de Schulden op korte termijn zijn onder handse leningen aangegaan ten bedrage van 80.000.000,- tegen een rente van 10'A% en een looptijd van 20 jaar. GECONSOLIDEERD RESULTATENOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 OKTOBER-31 MAART in duizenden guldens 1973/1974 1972/1973 Opbrengst verkopen Overige inkomsten 704.146 16.114 608.867 13.012 Grondstoffen, materialen en diensten Accijns Salarissen inclusief sociale lasten Afschrijvingen 316.286 167.920 134.237 41.583 720.260 267.873 140.114 115.043 40.748 621.879 660.026 563.778 Bedrijfsresultaat Betaalde rente Rente belegde kasgelden 9.537 551 60.234 8.110 1.469 58.101 8.986 6.641 Diverse baten Diverse lasten 1.173 51.248 1.224 628 51.460 1 173 596 Belasting op de winst 52.421 24.187 52.056 23.950 Dividend deelnemingen 28.234 3.200 28.106 3.241 Concernwinst Minderheidsbelangen van derden 31.434 1.122 31.347 1.178 Netto winst 30.312 30.169 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 7