Geslaagden PERSONALIA BUITENLAND J. ZWANENBURG J. P. SCHREUTELKAMP In Amsterdam slaagden voor het diploma: Ambi Administratieve organisatie G. A. Aalbertseri, A/Wet., Adm. Org. D. Roks, A/Wet., Financiën Assurantie examen A (assurantiebezorger) H. M. Versteeg, A/Wet., Assurantiën Assurantie examen C (verzekeringsagent) L. Gazan, A/Wet., Assurantiën Middelbaar Personeelswerk Mevr. M. A. Lodder-Menting, A/Wet, Personeel- dienst Europa Basiscursus Bedrijfseconomie G. Bakker, A/Mau, PI. Adm. J. P. Bakker, Planning and Control Overseas R. Stokvis, A/Mau, PI. Adm. Nivra - Applicatie Boekhouden J. C. Beuks, A/Mau, I.A.D. Basis opleiding Technische Bibliotheek J. H. van Dillen, A/Mau, PI. Arch. Dienst Basiscursus Bedrijfseconomie M. Ph. E. Heijbrock, afd. Physieke Distributie R. Vendrik, afd. Physieke Distributie in Rotterdam slaagden voor het diploma: Archiefkunde B2 F. Engel. R/Cr., C.A.D. Nivra - Recht en Wiskunde J. C. v. d. Merbel, R/Cr., I.A.D. Ambi S 2 (data transmissie) T. B. Buunen, R/Cr., Comp. Centr. Basiscursus Bedrijfseconomie R. A. G. van Hasselt, R/Cr., Comp. Centrum B. G. W. M. Kerstel, R/Cr., Comp. Centrum P. H. M. Kluck, R/Cr., Comp. Centrum G. P. J. van Noort, R/Cr., Comp. Centrum Drs. J. Smit, R/Cr., Comp. Centrum F. J. G. M. Somers, R/Cr., Comp. Centrum Ambi Onderzoekmethoden Drs H. W. Dijkstra, R/Cr., Adm. Org. Ambi Wiskundige methoden P. M. van Halderen, R/Cr., Adm. Org. J. v. d. Slik, R/Cr., Comp. Centr. Tentamen Statistiek K. J. R. Blaauw, R/Cr., Comp. centr. Ambi Machinebesturing A. J. Lindeman, R/Cr., Comp. Centr. In Bunnik slaagden voor het diploma NBOB: W. A. M. van Rijnsoever; A. J. Vermeulen Voor het diploma Brandwacht 2e klasse: G. v. d. Bunt; A. C. Heyn; J. Geytenbeek; A. Soeter; H. G. Haalboom; P. H. v. d. Ende; R. J. C. Wilkes Voor het E.HB.O.-diploma: K. Buuron; C. v. Dessel; G. v. d. Avert, allen van B3. Voor het diploma praktisch leiderschap in het bedrijf: J. Krans (Intern Transport) Voor het diploma Meet- en Regeltechniek A is als beste van het cursusjaar geslaagd de heer W. K. van Bezooyen (Technische Dienst). Voor het diploma Ambi Administratieve organi satie: J. C. Bouwhuyzen (PI. Adm.) In Rotterdam slaagden voor het diploma Bedrijfs. electronica: G. J. M. Groenendaal; J. v. d. Ven Voor het diploma Meet- en Regeltechniek A: J. W. v. d. Linden; M. C. Riedijk; J. Dahlhaus; J. M. E. Laman; H. A. J. van Bavel Voor het diploma Procesoperator A van Vapro: J. Mollenbroek sr.; J. J. A. Teijgeman; J. Zwa nenburg De heren C. Kortekaas en G. J. Helmond ont vingen het Rijksbrandweerdiploma 2e klasse. Het getuigschrift van de cursus Meet- en Regel techniek voor operationeel personeel ging naar: J. W. van Gent; R. Hellendoorn; J. de Jong; A. Kooij; J. G. Moeliker; J. Mollenbrok; W. Pijsel- man; J. J. A. Teijgeman; R. O. Tjho; J. Zwanen burg; J. P. Schreutelkamp Overige diploma's: H. A. J. v. Bavel (Water en Milieu) is geslaagd voor de cursus Meet- en Regeltechniek A. H. N. de Wit (Verpakken) is geslaagd voor het examen Kwaliteitsanalist - KD1 C. Hofman (Mech. Werkplaats) is geslaagd voor de cursus Duitse Konversatie M. Barros Bala (Storingdienst) is geslaagd voor de cursus Bedrijfsbrandweer A'dam II Mevr. K. W. C. v. Daalen-Beke (Verk. Secr.) voor Staatsdiploma Stenografie J. J. Kramer (Spec. Brig. Horeca) voor Vak bekwaamheid voor het Cafébedrijf Rotterdam L. P. v. d. Kolk (Verk. Horeca) voor Vak bekwaamheid voor het Cafébedrijf Q. A. D. Emmen (Verk. Secr.) voor Middle Management (I.S.W.) Den Bosch A. H. B. B. Waalder (Verk. Thuisverbr. Bier) voor Verkoopleider (L.O.I.) De heer C. D. M. Koopmans is met zijn gezin op 17 mei weer naar Freetown ver trokken. Op 20 mei is de heer J. B. Groothuis met zijn gezin na genoten ver lof weer naar Kinshasa teruggekeerd. Ir F. J. H. Jie-A-Looi is 23 mei uit Para maribo voor een verlofperiode in Neder land aangekomen. Uit Gisenyi is de heer P. B. Ouwehand met zijn gezin op 27 mei in Nederland gearriveerd. Even eens is op 27 mei de heer H. L. A. M. Steegers met zijn gezin uit Gisenyi in Nederland aangekomen, om hier zijn ver lof door te brengen. De heer B. W. Sarre is 6 juni weer naar Fort-de-France vertrokken. De familie M. Muilwijk is 7 juni uit Kinshasa in Nederland aange komen om hier het verlof door te bren gen. Na zijn verlof is de heer D. Kor- naat met zijn vrouw op 11 juni naar Braz zaville vertrokken Op 14 juni is de familie M. H. de Jong naar Moundou ver trokken. De heer B. Th. Hoedt is met zijn gezin op 14 juni uit Lagos in Neder land gearriveerd. Ir F. P. de Boer is 15 juni eveneens uit Lagos in Nederland aangekomen om hier zijn verlof door te brengen. De heer C. van der Molen is 15 juni naar Kuala Lumpur vertrokken na hier zijn verlof te hebben doorgebracht. De familie J. D. Verweij is 15 juni uit Lagos in Nederland aangekomen. De heer G. M. V. Koster is 17 juni weer naar Kinshasa vertrokken. Op 20 juni is de heer J. M. van der Sande uit Moundou in Nederland gearriveerd. De heer en mevrouw W. I. C. A. van Staveren zijn na de verlofperiode op 24 juni naar Mban- daka vertrokken. De heer D. Coppoolse is 26 juni naar Kinshasa vertrokken. Op 2 mei was het 25 jaar geleden, dat de heer J. Zwanenburg bij Heineken Rotterdam in dienst trad. Ter herin nering aan dit feit werd de zilveren jubilaris met zijn vrouw die dag ont vangen door bedrijfsleider, drs J. J. C. Goos. De heer Zwanenburg, die aan vankelijk op de afdeling Emballage werkte, behoort sinds januari 1955 tot de bemanning van Mouterij/Malerij/ Ziederij. Vele belangstellenden kwa men hem die dag tijdens de receptie in de Raadskelder gelukwensen. De heren A. van Gulik en J. Mollen brok sr. spraken de jubilaris toe. Op de foto de jubilaris tijdens zijn dankwoord. Op 13 juni was de heer J. P. Schreutel kamp middelpunt van de belangstelling in de Rotterdamse Raadskelder. Pre cies vijfentwintig dienstjaren behoor den die dag voor hem tot het ver leden. Aan het begin van deze periode iag het werkterrein van de heer Schreutelkamp in de Bottelarij totdat hij in december 1966 overstapte naar de Lagerkelder. Na een ontvangst in kleine kring in de kamer van de bedrijfsleider, drs J. J. C. Goos, vond de receptie plaats tijdens welke de heer K. Smit de jubilaris toe sprak. Ook mocht de heer Schreutel kamp diverse cadeaus en vele geluk wensen in ontvangst nemen. Op de foto de jubilaris (links), die met de heer Smit één van de cadeaus bekijkt. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 21