J. J. HUIGEN M. M. VAN BAKEL J. P. VONK J. 't HART P. C. SCHORTEMEIJER Op de brouwerij aan de Stadhouders kade te Amsterdam werd op 17 mei het 25-jarig jubileum gevierd van de heer J. J. Huigen, werkzaam in de Bottelarij van deze vestiging. De bedrijfsleider, ir R. W. Welmers ontving de heer Huigen in kleine kring en speldde hem het gouden jubileum insigne op. In het Koelschip werd de heer Huigen namens de bedrijfsleiding toegespro ken door ir P. E. Röhrig (productie leider) en de heer A. Verhoeven (chef Bottelarij), die tevens het personeels- cadeau overhandigde. De foto toont het moment, waarop de heer Wolmers (links) de jubilaris het gouden insigne opspeldt. Op 14 juni kwamen velen naar de Raadskelder van de brouwerij te Rot terdam om de heer M. M. van Bakel ge luk te wensen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. De heer Van Bakel werd in maart van dit jaar als wacht- chef van de Transportdienst in Zoeter- woude aangesteld. Ook in Rotterdam was hij al lange tijd bij deze dienst werkzaam. Drs J. J. C. Goos sprak de heer Van Bakel als eerste toe en onderscheidde hem met de jubileum- speld. Daarna richtten de heren J. W. Eibers, M. A. van Zetten en J. Allart het woord tot de jubilaris. Op de foto de heer en mevrouw Van Bakel tijdens de toespraken in de Raadskelder. Op 13 mei werd in Rotterdam het zil veren jubileum gevierd van de heer J. P. Vonk, die reeds op 10 mei de 25 jaar had volgemaakt. Na vele jaren in de Bottelarij gewerkt te hebben en enige tijd bij de Kwaliteitsdienst werd de heer Vonk in 1968 tweede brouwer in de Proefziederij. In gezelschap van echtgenote en doch tertje werd de jubilaris die dag op de brouwerij ontvangen. In eerste instan tie door de bedrijfsleider, drs J. J. C. Goos, daarna door collega's en andere belangstellenden in de Raadskelder, waar de heer Vonk werd toegesproken door ir B. de Jong en de heren M. C. Riedijk en A. Huisman. Op de foto de heer Goos (links) ter wijl hij de jubilaris een geschenk onder couvert aanbiedt. Op 10 mei hadden de medewerkers van de afdeling Administratie Rotter dam een zilveren jubilaris in hun mid den. Het was de heer J. 't Hart die, zoals bij velen bekend, fietsend en wel over het brouwerijterrein en door het leven gaat. Deze en andere liefheb berijen zoals zijn passie voor het voet ballen, waren, evenals de zorg en de ijver die de heer 't Hart voor zijn werk aan de dag pleegt te leggen, verweven in de woorden die tijdens de receptie in de Raadskelder tot hem gesproken werden door de heer P. Bol, directeur Informatieverwerking, en de heer J. van Elderen, chef Administratie Rotter dam. In zijn eigen onnavolgbare stijl en tot groot plezier van de aanwezigen sprak de heer 't Hart daarna zijn dank woord. Op de foto de heer Bol (links) met de jubilaris. Op 29 april was de heer P. C. Schorte- meijer van de afdeling Produktie In koop te Rotterdam 25 jaar bij Heine- ken in dienst. Zijn eerste werkzaam heden voor de brouwerij verrichtte de heer Schortemeijer in de afdeling Emballage. Na korte tijd volgde over plaatsing naar de Transportdienst en sinds juli 1968 vormt hij de schakel tussen brouwerij en haven, waar het de vervulling van de nodige douane formaliteiten betreft bij de invoer van goederen. Dat bij die invoer merkwaardige din gen te beleven zijn vertelde de heer W. J. de Jongh van de afdeling Pro duktie Inkoop, nadat het hoofd van die afdeling, de heer J. P. M. Annegarn, de jubilaris had toegesproken. Op de foto de heer Schortemeijer tijdens zijn dankwooi'd. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 19