R. F. VAN BEEK AFSCHEID W. VRIETHOFF NA 37 JAAR HEINEKEN Op 9 mei werd in Rotterdam het zil veren jubileum gevierd van de heer R. F. van Beek. Hoewel de heer Van Beek jarenlang in de Bottelarij werkte, zullen velen hem tegenwoordig vooral kennen als de vertrouwde en toege wijde medewerker van de Bedrijfs kantine. Na ontvangst van de jubilaris en zijn moeder door de bedrijfsleider, drs J. J. C. Goos, volgden enige feestelijk heden in de Raadskelder, waar de heer Van Beek werd toegesproken door de heren L Hof en A Huisman. Hoogte punt en aanleiding tot algemene feest vreugde werd het optreden van de heer L Buik, die zijn jubilerende collega in zijn eentje een aubade bracht met de imitatie van een fanfare-orkest. Op de foto de heer Beek (rechts) en zijn moeder. Met het einde van het brouwgebeuren in zicht werd op vrijdag 21 juni in Rotter dam afscheid genomen van de heer W. Vriethoff, wiens naam voor velen onver brekelijk verbonden is met bedrijfshuis- houdelijke zaken als verhuizingen, ver deling en inrichting van kantoren, maar vooral ook met de ontvangsten in de Raadskelder. Bedrijfsleider drs J. J. C. Goos, die deze verbondenheid in zijn toe spraak noemde, was daarbij van mening dat de heer Vriethoff voor zijn pensio nering geen beter tijdstip had kunnen vinden, want nu het produktiebedrijf over enige tijd uit Rotterdam gaai verdwijnen, zal er op die vestiging geen aanleiding meer zijn voor de bijbehorende activiteiten van een chef Interne Dienst en gastheer van de Raadskelder, functies die de heer Vriethoff een groot deel van zijn 37 Heine- ken-jaren vervulde. Ir J. M. van Rossem sprak met grote waardering over de wijze waarop de heer Vriethoff zich steeds van zijn taak had gekweten en bewonderde de diplomats die hij daarbij aan de dag legde. Me* dank voor alles wat de heer Vriethoff voor het bedrijf deed, bood de heer Van Ros sem hem, namens het gezamenlijke per soneel, een home-trainer aan. De heer Vriethoff is een man met een uitermate critische instelling, die voor elk woord een weerwoord heeft, zodat men erg stevig in zijn schoenen moet staan om overeind te blijven. Desondanks accep teerde de heer G. T. Kleiberg, die de heer Vriethoff aldus beschreef, graag de uit nodiging hem bij zijn afscheid toe te spreken. Hij noemde onder meer de per fectie waarmee de heer Vriethoff public relations bedreef lang voordat het was 'uitgevonden'. De gewestelijk verkoopleider Horeca Rot terdam, mr J. H. Drost, gaf zijn visie op het afscheid als volgt: 'Wij zijn zo gedrild dat de episode Vriethoff absoluut door gaat en dus niet afgesloten wordt'. Mevrouw Vriethoff, die in de hulde betrok ken werd, kreeg een plant aangeboden. Kort maar krachtig maakte de heer J. 't Hart, rechterhand van de heer Vriet hoff, duidelijk hoe zeer het vertrek van zijn chef hem speet en liet dit, mede namens zijn collega's vergezeld gaan van een cadeau. Het laatste woord was aan de scheidende heer Vriethoff zelf. Oprechte dankbetui gingen bundelde hij met filosofisch, humoristisch en ironisch getinte afscheids woorden tot een puntgave voordracht, die veel bewondering oogstte. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 18