Gediplomeerde brandwacht voor Zoeterwoude Biljart-team van Heineken Amsterdam op derde plaats in de landelijke finale Wie in Zoeterwoude de moderne en ruim opgezette constructie van de nieuwe brouwerij bekijkt zal zeker niet in de eerste plaats denken aan brandgevaar. Toch moet ook hier, of misschien juist hier, wel degelijk met dit risico rekening gehouden worden. De enorme oppervlakte van het terrein bijvoorbeeld en de afge legen positie ten opzichte van een grote stad zouden bij het onverhoopt uitbreken van brand een belemmering kunnen be tekenen voor snel en doeltreffend op treden, wanneer geen speciale maatrege len getroffen waren. Inmiddels is dan ook op het brouwerijterrein plaats gereser veerd voor een of twee eenheden rijdend blusmateriaal. Een andere belangrijke stap op de weg van de brandpreventie was het opleiden van Heineken werknemers tot wat we zouden kunnen noemen gediplomeerde- eerste hulp-verleners-bij-brand, zodat kri tieke situaties tijdig gesignaleerd en vak kundig aangepakt kunnen worden zolang er nog geen brandweer is gearriveerd. Om te allen tijde over zo'n parate brand wacht te kunnen beschikken, werd na rijp beraad en overleg met de betrokkenen besloten deze taak toe te voegen aan de 'unctie van de werknemers in de reeds continu draa:ende storingsdienst. Tijdens het afge'open winterseizoen zijn deze mensen twee uur per week in de weer ge weest om zich onder deskundige leiding de nodige vakkennis eigen te maken. Tot besluit van de cursus legden de deel nemers een bekwaamheidsproef af. Het resultaat hiervan was dat bedrijfsleider drs J. J. C. Goos op 8 mei in de bedrijfs kantine te Zoeterwoude aan 31 personen het Korpsdiploma Brandwacht I kon uit reiken. De heer Goos hoopt dat, in tegenstelling tot hetgeen na de meeste cursussen het geval is, het nooit nodig zal zijn de vergaarde kennis in praktijk te brengen. De volgende personen legden met succes het brandweerexamen af: C. L. v. d. Toorn, B. Woudenberg, J. Noorlander, H. J. Siegers, W. Hartgers, M. A. van Hees, J. C. Konings, A. van Duijn, C. A. Bouwens, L. Szabo, G. W. J. de Groot, B. Verweij, A. C. v. d. Eist, J. D. Bonte, J. P. Mollenbrok jr., A. Meijer, A. Kruijer, M. J. Key, J. P. Luurs- sen, C. Boeren, J. P. R. v. d. Belt, J. v. d. FOTO BOVEN: Het grootste deel van de gediplomeerden met links de twee instructeurs, brandmeester Priele van de Rotterdamse Brandweer en brandmeester Marck van de Leidse Brandweer. Ven, M. A. Verhagen, G. G. Kiene, H. J. Dellanoy, C. Zijderveld, J. de Graaf, W. A. P. F. L. de Bruin, E. J. Trijzelaar, W. F. H. van Marwijk, G. J. M. Groenen- daal. FOTO ONDER: De Bedrijfsleider van Zoeterwoude, drs J. J. C. Goos (midden) tijdens de diploma-uitreiking. Voorts achter de tafel v.l.n.r. de heren J. E. Jans (Personeel Dienst), Priele, Marck, L. Hof (In terne Dienst) en ir C. J. Onderwater (Hoofd Technische Dienst). Het team van de Biljart Vereniging Heineken Amsterdam heeft een voortreffelijk seizoen achter de rug. In april werden de heren B. Jonker, K. Smit en J. Beerens (zie foto) in het speltype 'libre' in de klasse C 4 kampioen van Amsterdam. Een maand later volgde de titelwedstrijd van het gewest Noordholland/Gooi, waarbij het Heineken- team opnieuw op de eerste plaats eindigde en dus mocht uitkomen in de landelijke finale op 22 en 23 juni in Utrecht Ook daar werd goed partij gegeven, hetgeen resulteerde in een fraaie derde plaats in de landelijke eindrangschikking. In de geschiedenis van de Biljart Vereniging Heineken Am sterdam kwam een dergelijk goed resultaat nog niet voor. Op de foto v.l.n.r. de heren Jonker, Smit en Beerens. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 16