25 jaar Star bier in Nigeria Op 2 juni j.l. was het 25 jaar geleden dat de eerste fles STAR bier op de Nigeriaan se markt verscheen. Reden om een ogen blik stil te staan bij de ontwikkeling van Nigerian Breweries Limited, waarbij Hei- neken zo nauw betrokken is. De cijfers spreken in dit opzicht voor zichzelf. Bedroeg de omzet in 1949 (zeven maan den) 9.270 hl, in 1973 werd 1.152.000 hl verkocht, waarvan 848.000 hl Star, 186.000 hl Heineken en 118 000 hl Gulder. De eigenlijke geschiedenis van N.B.L. be gint vlak na de Tweede Wereldoorlog, wanneer Heineken besluit in samen werking met United Africa Company een brouwerij te vestigen in L.agos. Een aantal andere belanghebbenden sluit zich bij de twee initiatiefnemers aan en in 1946 wordt de vennootschap als Nigerian Brewery Ltd. opgericht. Het bedrijf ont vangt assistentie, adviezen en know how van de technische en commerciële part ners, Heineken en United Africa Com pany. Deze structuur, die heden ten dage nog bestaat, is een van de hoekstenen geweest van het welslagen van deze onderneming. Tevens vormt de samen werking met UAC in Nigeria de basis voor een reeks latere succesrijke brou werijprojecten, te weten Ghana, Sierra Leone en Tchad. Bedenkt men dat de oppervlakte van Nigeria 25 maal zo groot is als die van Nederland, dan is het begrijpelijk dat het, bij stijging van de omzet, al spoedig nodig werd produktie-centra in andere delen van het land te vestigen. Zo werden er, naar ontwerpen en onder toezicht van Heineken brouwerijen gebouwd in Aba en Kaduna, die respectievelijk in 1957 en 1963 in bedrijf gingen. Werd voordien alleen Star geproduceerd, dat zich een grote populariteit bij de con sument verwierf, het bleek in 1965 wegens invoerbeperkingen nodig over te gaan tot locale produktie van Heineken, dat voor heen als importbier een belangrijke positie had ingenomen. De verkopen van het locaal gebrouwen Heineken ontwikkelden zich vooral gedurende de laatste jaren stormachtig. In 1973 werd het assortiment verder nog uitgebreid met Gulder, een bier dat in smaak opvallend afwijkt van zowel Heine ken als Star. De produktie van de drie bieren vindt plaats volgens recepturen en onder toe zicht van Heineken. Ook op de Nigeriaanse frisdrankenmarkt is NBL vertegenwoordigd. Naast eigen 14 merken wordt in licentie een aantal pro- dukten uit het Schweppes-assoritment geproduceerd en verkocht. Uiteraard heeft NBL in de loop van haar bestaan vele moeilijkheden moeten door staan. De ernstigste gebeurtenis was wel het uitbreken van de burgeroorlog in 1967. waardoor ruim 2 jaar lang geen contact met de brouwerij in Aba moge lijk was. Desondanks is NBL in een kwart eeuw uitgegroeid tot een van de grootste in dustriële ondernemmgen in Nigeria, die als belastingbetaler, werkgever van ruim 2.000 werknemers en afnemer van locale toeleveringsbedrijven een belangrijke bij drage aan de Nigeriaanse economie levert. Bovendien vindt er een voortdurende overdracht van know how op technisch en ander gebied plaats door middel van de opleiding van Nigeriaanse managers bij Heineken en UAC in Europa. In 1973 werd de gelegenheid opengesteld om op aandelen NBL in te schrijven en daarvan maakten duizenden Nigerianen gebruik, zodat de onderneming thans voor 40% eigendom is van Nigeriaanse aan deelhouders. Het aandeel is aan de Beurs in Lagos genoteerd. Als welvarend olieproducerend land met 80 miljoen inwoners vormt Nigeria een uiterst belangrijke biermarkt. In de brou werij in Lagos wordt de laatste hand ge legd aan een van de grootste capaciteits uitbreidingen, die ooit buitens lands door Heineken is uitgevoerd. Gezien de grote vraag naar bier zal ook deze produktie- capaciteit volledig benut worden. Lagos Kaduna Get that rich Magazijn en expeditie in Lagos.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 14