wie maakt de beste sportfoto Op eerdere sportdagen hebben we heel wat medewerkers zien rond lopen met een fotocamera. We heb ben de indruk dat er daarmee flink werd gefotografeerd, al kregen we zelden de resultaten daarvan onder ogen. Een uitzondering daarop vormde vorig jaar de heer A. H. Heineken, die ons na de sportdag een serie door hem gemaakte foto's zond, die wij op deze pagina publi ceren. Dat bracht ons op het idee om alle amateur-fotografen, die op de sport dag zwart/wit-foto's maken, uit te nodigen voor een foto-wedstrijd. De beste drie foto's zullen wij publi ceren in Vers van 't Vat, terwijl de inzenders daarvan tevens een waar debon groot 25,- te besteden aan fotomateriaal, zullen ontvangen. Omdat we de bekroonde foto's graag willen publiceren in de uit gave, die direct na de sportdag ver schijnt, stelt de redaktie voor om alle filmpjes, waarop foto's van de sportdag staan, onontwikkeld bij de redaktie in te leveren. Daardoor wordt het mogelijk om alle foto's uiterlijk op woensdag na de sport dag klaar te hebben voor jurering. Alle inzenders krijgen de ontwik kelde film én de afdrukken spoedig daarop weer terug, zonder dat zij de kosten hiervoor behoeven te be talen. U kunt Uw films tijdens of direct na de sportdag inleveren bij mej. A. Peereboom of de heer R. Elfrink, of bij de voorzitters van de personeels verenigingen. Voor de hengelaars is uitgekeken naar een plaats, waar men beter dan voor heen uit de voeten kan. Deze is ge vonden aan de overzijde van het Sta dionplein, in een deel van de Stadion kade. Men heeft daar de beschikking over een glooiende wal en de organi satoren garandeerden ons, dat er ook voldoende vis te vangen is. De biljarters komen door de voetbalwedstrijd Ajax- Feijenoord een beetje in het nauw te zitten. Het bleek niet mogelijk om de drie biljarts, die in de bovenzaal van het stadion een plaatsje zouden krij gen, voor zondag weer weg te halen. Zij moeten nu uitwijken naar de biljart zaal van de personeelsvereniging aan de Quellijnstraat, boven de Heineken- garage. Dit betekent helaas, dat alle Sportdag-aktiviteiten niet meer gecen traliseerd kunnen plaatsvinden. Wel krijgt men er de beschikking over vier biljarts, hetgeen een snellere afwer king van de partijen mogelijk maakt. Alles bij elkaar ziet het er naar uit dat de vijfde Concern Sportdag weer een geslaagd evenement kan worden. Veel hangt natuurlijk af van het weer en van de sportiviteit, waarmee gespeeld wordt. Dat laatste hebben de deel nemers natuurlijk zelf in de hand en verwacht mag worden, dat het ook op dit punt wel goed zit. Zoals bekend is de Sportdag er niet alleen voor de aktieve sportbeoefe naars, de jury's en de wedstrijdleiding. Ook het publiek langs de lijn kan veel bijdragen tot een plezierige sfeer. Er is van 's morgens tien tot 's middags vier voldoende te beleven. En de spe lers kunnen best wat aanmoedigingen of een applausje gebruiken. Zeker nu de concurrentie tussen de zes vestigingen zo groot is en de sterkte van de deel nemende teams nagenoeg onbekend is. Stadion, dus op een steenworp afstand van de plaats waar nauwelijks 24 uur later hun wereldberoemde collega's zullen spelen. Ook wordt er - op verzoek van de biljarters - dit jaar voor het eerst ge speeld volgens een nieuw systeem, wat het toernooi voor alle deelnemers meer aantrekkelijk maakt. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 5