vers vail vat iiliiUil DIVISIE EUROPA EN DIVISIE OVERSEAS GEDISTILLEERD GROEP NEDERLAND B V. mCkü 24STE JAARGANG No. 5 SEPTEMBER 1973 MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 70 24 13 Redactie: R. Elfrink Mej. A. Peereboom Redactiecommissie: Mr J. Th. Kappelle, voorzitter Mr D. P. de Graaf W. H. Koimans Mr L. M. Pahud de Mortanges J. F. Stap G. H. Ulenberg Mr W. F. J. Westermann Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): Vacature Amsterdam (Mauritskade): H. A. Hesse Rotterdam: Mej. L. M. Eenhuizen Den Bosch (Zandzuigerstraat): H. M. Sikking Den Bosch (Zuidwal): F. C. J. Kuijpers Zwolle: Mej. H. H. van Eerten Bunnik: J. H. Havekes OP DE VOORPAGINA Het Bronzen Brouwerspaard, gefotografeerd in het Olympisch Stadion, is de nieuwe wisseltrofee voor de winnende vestiging van de Concern Sport dag. OP DE ACHTERPAGINA In vroeger jaren nam Heineken vaak deel aan optochten zoals blijkt uit deze fraai uitgedoste bierwagen die omstreeks 1920 werd ingezet bij de festiviteiten ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Op 27 augustus j.l. verscheen de volgende mededeling van de Raad van Bestuur: Tot voor kort kon nog een duidelijk onder scheid gemaakt worden tussen de natio nale, dus zuiver Nederlandse, biermarkt enerzijds en anderzijds de export van bier naar de andere Europese landen en onze deelnemingen in Europese brouwerijen. Voornamelijk onder de invloed van de E.E.G. echter heeft zich dit beeld in de laatste jaren zeer duidelijk gewijzigd, het geen betekent, dat zich een Europese biermarkt aan het vormen is, die een ge- integreerd Europees marktbeleid dringend noodzakelijk maakt. Teneinde deze integratie te realiseren, heeft de Raad van Bestuur besloten om op korte termijn, dat wil zeggen per 1 ok tober 1973, de Groep Europa van de In ternationale Divisie af te splitsen en te doen samensmelten met de huidige Divisie Commercie Nederland. De aldus nieuw gevormde divisie zal dan heten Divisie Europa. De overige drie groepen van de Inter nationale Divisie (Afrika, Azië Australië en Westelijk Halfrond) zullen met de be staande staf-afdelingen ondergebracht worden in een Divisie Overseas. De uitwerking van deze maatregelen zal, zoals U zult begrijpen, nog enige tijd vergen en over de verschillende onder werpen zullen zo spoedig mogelijk tussen tijdse mededelingen verschijnen. Het zal u bekend zijn dat Bokma b.v., Coebergh b.v. en De Schiedamse Molen b.v., de verkoopmaatschappij van de pro- dukten van Coebergh, al enige tijd tot ons concern behoren. Zowel ten gerieve van onze afnemers als met het oog op grotere duidelijkheid in het beleid en de werkwijze van onze onderneming, is besloten de binnenlandse verkoopaktiviteiten van de hierboven ge noemde ondernemingen per 1 oktober 1973 te bundelen in een organisatie, waar van de naam zal luiden: Gedistilleerd Groep Nederland b.v. De aktiviteiten inzake de verkoop van wijnen zullen voorlopig nog blijven ge schieden onder de handelsnaam: 'De Schiedamse Molen', doch het faktureren zal plaatsvinden door de Gedistilleerd Groep Nederland b.v. Pagina 1 Het Bronzen Brouwerspaard 2 Colofon 3 t/m 5 Voorbeschouwing van de Concern Sportdag 6 t/m 11 Zomaar een dag in de bouw 12 en 13 Hobbyisten 14 Technische Conferentie in Lagos, Feestverlichting Rotterdam 15 Jubilea Pensioneringen 16 en 17 Kroniek 18 en 19 Proost 20 Historische foto 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1973 | | pagina 2