BOKMA De historie van Bokma N.V. gaat terug tot 1826 toen Pieter Bokma aan een van de binnengrachten van Leeu warden, de Voorstreek, een distilleer derij begon, die niet veel groter was dan een snoepwinkeltje. Gaandeweg werden nog vier panden bijgekocht, waaronder ook het voormalige Ljouw- ster Veerhuis van waar de veerboot naar Joure, Sneek en Gorredijk ver trok. Aan het einde van de negentiende eeuw nam het bedrijf voor het eerst een grote vlucht door de export naar het toenmalige Nederlandsch-lndië. Weldra was Bokma het toonaangeven- C.V.BÖKMA 40 jaar distilatettir 1 de merk in de Indische Archipel. Na 1945 zag het er naar uit, dat de markt in Indiê nog maar weinig perspectief bood. Men ging zich intensiever rich ten op de binnenlandse markt en breidde ook het aantal exportmarkten uit. Met name West-Duitsland, België, Scandinavië en Canada waren grote afnemers. Door de toename van de omzet was de behuizing aan de Voorstreek veel te klein geworden. In 1963 werden de plannen gemaakt voor een geheel nieuwe distilleerderij aan de rand van Leeuwarden. Deze werd in 1967 ge opend door de toenmalige minister van Landbouw en Visserij, mr. B. W. Biesheuvel. Het nieuwe bedrijfspand, dat later nog werd uitgebreid, staat aan de Edisonstraat op het industrie terrein van Leeuwarden. Het nieuwe bedrijf werkt met betrek kelijk weinig personeel, hetgeen moge lijk is geworden door de hoge mate van automatisering. De produktie- capaciteit is in vergelijking met de oude distilleerderij verviervoudigd. Bokma heeft op het ogenblik twee bottelcolonnes. In tegenstelling tot vele andere jenevermerken werkt Bok ma nog met retourglas, waarvoor dus wel statiegeld betaald moet worden. Alle Bokma-produkten, en dat zijn er acht in totaal, worden gebotteld in de bekende vierkante fles. Dit betekent, dat glasfabrieken speciale flessen voor Bokma moeten maken, maar ook dat de bottelcolonnes op verwerking van vierkante flessen moeten worden in gericht. Van oudsher het meest bekend is na tuurlijk de 'egte oude Friesche ge- never', die pas van Bokma was, wan neer op het etiket de handtekening van P. Bokma (de derde in de gene- ratielijn) en op de hals het zegel voor kwamen. De jonge jenever van Bokma is evenwel in een paar jaar zo goed in de markt komen te liggen, dat deze minstens zo populair is als de oude Bokma. Dat de vierkante fles van Bok ma een sterke herkenning is, moge blijken uit de uit de volksmond meer malen opgetekende kreet: 'Geef mij maar een fles vierkant Vanzelf sprekend wordt dit in de hand gewerkt door de reclamecampagne met als thema: 'Vierkant in de fles - rond op de tong.' De watersport, die de Friezen zo na aan 't hart ligt, heeft ook altijd een belangrijke plaats ingenomen bij de familie Bokma. Met name de groot vader van de huidige directeur (mr. P. Bokma, vijfde generatie) was ver knocht aan de zeilsport en kocht, toen hij in 1913 voor een distillateursver gadering in Rotterdam was, een uit 1871 stammende boeier, die geheel

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 6