JUNI 1C. A. Cieremans Centraal Magazijn 25 jaar R'dam 1 A. Kamps Centr. Verkoopadmin. 25 jaar R'dam 1 D. H. de Boer Projectenbureau 25 jaar Bunnik 2 F. W. van Pietersom Bottelarij 25 jaar A'dam I 2 J.van Roon Admin. Organisatie 25 jaar R'dam 16 J. R. Koning Elektricien 25 jaar A'dam II 16 P. D. van der Werff Vervoersdienst 25 jaar Den Bosch 23 J. G. A. de Jongh Mechanische Werkplaats 25 jaar R'dam 33 J. C. Kooge Inval, regeling pensioen A'dam 1 30 C. P. Moonen Emballage 25 jaar R'dam 30 E, Ville Interne Dienst pensioen R'dam 30 G. Diks Intern Transport pensioen Den Bosch 30 P. van Heivoort Interne Dienst pensioen Den Bosch 30 F. A. Hoogesteijn Horeca 25 jaar Den Bosch JULI 1 H. Snel Horeca Secretariaat 40 jaar A'dam II 1 H. Miedema Transportdienst 25 jaar R'dam 1 B. M. Kommers Produktie 25 jaar Bunnik 7 C. van Nieuwland Bottelarij 25 jaar R'dam 14 J. v. d. Spek Ligkelder 25 jaar R'dam 21 J, W. Eibers Transportdienst 25 jaar R'dam 31 A. van Aalzum Inval, regeling pensioen A'dam 1 31 F. F. de Vink Inval, regeling pensioen A'dam 1 31 R. Lieman Inval, regeling pensioen A'dam II AUGUSTUS 1 A. Puype Wachtgeld 25 jaar A'dam II 1 K, P. Nierop Export Verschepingen 25 jaar R'dam 1 G. J. Veldkamp Kwaliteitsdienst 25 jaar R'dam 1 L. J. van Rhijn Horeca Secretariaat 25 jaar Zwolle 5 G. H. Meesters Horeca 25 jaar Bunnik 11 G. J. Nijveldt Mechanische Werkplaats 25 jaar A'dam II 11 J. Otte Ziederij 25 jaar R'dam 12 J. C. v. d. Luur Proefziederij 25 jaar R'dam 18 G. A. de Leeuw Magazijn 25 jaar A'dam II 31 N. J. B. Walkers Inval, regeling pensioen A'dam II SEPTEMBER 1 J. H. M. Spaan Centraal Magazijn 25 jaar A'dam II 4 A. T. de Boer Mechanische Werkplaats 25 jaar A'dam 1 14 P, C. H. Verkennis Bottelarij 25 jaar Den Bosch 17 J. P. A. Petrus Interne Dienst 25 jaar A'dam II 22 J. E. I. v. d. Born Bouwkundige Werkplaats 25 jaar A'dam II 29 M. Brouwer Bouwkundige Werkplaats 25 jaar A'dam II 30 W. J. L. Jansen Expeditie pensioen A'dam 1 30 T. Deuling Inval, regeling pensioen A'dam II 30 E. J. A. van Kan Wachtgeld pensioen A'dam II 30 H. IJ, N. Tijssen Wachtgeld pensioen A'dam II 30 C. Kok Inval, regeling pensioen R'dam 30 J. I. Pelkmans Interne Dienst pensioen Den Bosch OKTOBER 1 J. Komin Plaatselijke Inkoopafd. 25 jaar A'dam 1 1 A. J. v. d. Heijden Electrotechn. Werkplaats 25 jaar A'dam II 1 K. Th. W. M. Bakx Economische Analyse 25 jaar R'dam 1 Ir. A. M. M. Bartels Technische Opleidingen 25 jaar R'dam 15 J. Nobel Produktie plaatselijk alg. 25 jaar R'dam 19 L. F. W. Dijkema Centraal Laboratorium 40 jaar R'dam 28 C. Zoutman Bottelarij 40 jaar A'dam 1 31 M. Bakker W.A.O. pensioen A'dam II 31 W. J. Swart Boekhouding pensioen A'dam II 31 P. J. F. Broeckx Interne Dienst pensioen Den Bosch 31 P. A. C. Leyerweert Debiteuren informatie pensioen Den Bosch NOVEMBER 30 A. J. B. Paulis Wachtgeld pensioen A'dam II 30 Dr. H. E. Jansen Wachtgeld pensioen R'dam 30 Mej. M. J. Nater Centraal Laboratorium pensioen R'dam 30 M. Krouwer Chef Werkplaats pensioen Congo DECEMBER 1 P. Aanen Export Verschepingen 25 jaar R'dam 3 C. den Uijl Projektenbureau 25 jaar R'dam OVERLEDEN Op 22 november is op 47-jarige leeftijd overleden de heer A. J. Dieleman uit Om men, die tot zijn opname in de Invalidi- teitsregeling werkzaam was als vertegen woordiger. Op 12 december is op 51-jarige leeftijd overleden de heer M. Lommers uit Den Bosch, die tot zijn opname in de Invalidi- teitsregeling werkzaam was in de botte larij. Woensdag 1 december is onze gepensio neerde oud-medewerker, de heer G. Meer- tens, op 73-jarige leeftijd overleden. De heer Meertens was vóór zijn pensio nering werkzaam op de brouwerij in Rot terdam. De heer I. K. van der Hagen, gepensio neerd oud-medewerker uit Rotterdam, is zondag 5 december op 80-jarige leeftijd overleden. Mogen zij rusten in vrede. IN MEMORIAM L. J D VRIENDS Zaterdag 8 januari is in Breda op 58-jarige leeftijd overleden onze medewerker, de heer L. J. D. Vriends. Ondanks het feit, dat zijn gezondheid het laatste halfjaar te wensen overliet, kwam dit droeve bericht toch zeer onverwacht. De eerste samenwerking met de heer Vriends dateert van 1953, toen hij de algemene leiding op zich nam van Heineken's bierhan- del Eris-Breda N.V., als voortzet ting van het Heineken agentschap Ackermans. Onder zijn leiding heeft de bier- handel zich sterk ontplooid on danks de vaak moeilijke omstan digheden, waaronder gewerkt moest worden. De heer Vriends heeft de belangen van de bierhandel en van zijn per soneel steeds met grote zorg en stiptheid behartigd. Onze oprechte gevoelens van deel neming gaan uit naar zijn echtge note en kinderen, die hem te vroeg moeten missen. GESLAAGD In Rotterdam hebben de navolgende medewer kers een diploma behaald. De heer R. Lockhorst CEcon. Analyse) behaalde het diploma Typen. De heer M. van Herk (Boekhouding) is geslaagd voor het examen Bedrijfsadministratie. Mej. A. M. L. Norp (Centr. Brouw. Techn. Dienst) behaalde het diploma Typen. De heren A. Filé en H. Voorschuur (Proj. Bureau) zijn geslaagd voor het examen H.T.S. DANKBETUIGING Daar het voor mij onmogelijk is u allen mijn per soonlijke dank te betuigen voor uw overweldi gende belangsteling, die u hebt betoond bij het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame pappa, Wilhelmus G. van Kuik, zeg ik u langs deze weg, mede namens mijn kinderen, hartelijk dank. Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was mij een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven Mevrouw B. van Kuik-Van der Sluijs 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 22