i Jaarkalender Met ingang van dit nummer hebben wij de publicatie van de personalia in de rubriek 'Leven in de brou werij' beëindigd. In plaats daarvan starten we in de volgende uitgave met een soort 'kroniek', waarin tal van kleine wetenswaardigheden, voornamelijk betreffende onze me dewerkers, een plaats zullen krijgen. nn Op 30 oktober kwam de heer K. de Vries met verlof uit Bukavu. Zijn vrouw was al eerder aangekomen. Op 6 november vertrok de heer R. Koppenol met zijn vrouw naar Nigerië voor een tijdelijke detachering bij N.B.L. Lagos. De heer A. van der Est vertrok op 8 november met zijn gezin uit Kinshasa met verlof. De heer A. Nijhof kwam met zijn gezin op 11 november met verlof uit Boma. De heer G. Koenderink vertrok op 11 novem ber met zijn gezin naar Indonesië, waar hij werkzaam zal zijn bij P.L.I. Djakarta. Op 12 november vertrok de heer A. A. Kijlstra met zijn vrouw naar Engeland, waar hij werkzaam zal zijn bij Whitbread in Luton. Op 13 november kwam de heer E. H. Germann met zijn vrouw uit Lagos met verlof. De heer D. Coppool- se keerde met zijn gezin op 13 november terug naar Kinshasa. Op 14 november vertrok de heer L. A. P. Stoltenkamp naar Indonesië, waar hij werkzaam zal zijn bij P.B.I. Surabaja. Zijn gezin zal hem over enige tijd volgen. De heer J. A. M. A. van Batum reisde op 20 november naar Nigerië, waar hij bij N.B.L. Lagos werk zaam zal zijn. Zijn gezin zal later vertrek ken. Op 22 november arriveerde de heer W. I. C. A. van Staveren met verlof uit Kinshasa. De heer Van Staveren trad op 10 december in het huwelijk met mej. A. C. Loois. Op 23 november werden de heer en mevrouw K. de Vries- Egberts verblijd met de geboorte van een zoon, die zij Jeroen noemden. Even eens op 23 november vond in het gezin van de heer en mevrouw R. Lans-Haring te Kuala Lumpur uitbreiding plaats en wel de geboorte van een dochter, die zij Fleur Leontine noemden. Na genoten verlof vertrok de heer H. J. M. Francken met zijn gezin op 24 november naar Aba. De heer S. Sikkema kwam met zijn gezin oo 25 november met verlof uit Gisenyi. Mevrouw C. Rutgers-van Ruitenbeek keer de met haar twee kinderen op 27 novem ber terug naar Boma. Haar man was al eerder teruggekeerd. Na verlof vertrok de heer C. Aarnoudse met zijn vrouw op 27 november uit Nederland voor terugreis naar Lagos. De heer J. de Jager ver trok op 27 november met verlof uit Bukavu. De heer M. H. van Deursen vertrok met zijn vrouw op 4 december naar de Répubhque du Zaïre, waar hij werkzaam zal zijn bij Bralima S.C.R L. -k Op 9 december kwam ir. R. van de Berge met zijn gezin uit Aba met verlof. 3 (O Ui Hieronder en op de volgende pagina publiceren wij de lijst van jubilea en pen s' sioneringen in 1972. Omdat deze niet tijdig genoeg voor publicatie in het 1 decembernummer beschikbaar was, komen we voor wat de data in januari betreft een beetje als mosterd na de maaltijd. Volledigheidshalve willen we deze toch opnemen, opdat U een overzicht krijgt van het totaal. Zeven medewerkers hopen dit jaar het 40-jarig dienstverband te bereiken; niet minder dan 61 personen zijn 25 jaar in dienst. Het aantal medewerkers, dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt 41. De data in dit overzicht geven de dagen aan, waarop het jubileum of afscheid staat geregistreerd. Het kan evenwel gebeuren, dat de viering op een geheel andere dag geschiedt, omdat de feitelijke datum bijvoorbeeld in een weekend valt. Wij verwijzen U derhalve naar de mededelingen op de borden. Voor wie de lijst van jubilea en pensioneringen apart wil bewaren, is er een mogelijkheid om deze langs de stippellijn los te knippen, zonder het blad ernstig te beschadigen. De jaarkalender ziet er als volgt uit: JANUARI 1 W. Bastiaans Assurantiën 25 jaar Bunnik 6 A. B. Balk Produktie 25 jaar Bunnik 12 C. J. Dalebout Bottelarij 25 jaar R'dam 13 T. van Halem Computercentrum 25 jaar R'dam 25 C. J. S. Buys Inval, regeling 40 jaar R'dam 27 G. Schellevis Inval, regeling 25 jaar R'dam 27 J. van Wensveen Opslag buiten brouwerij 25 jaar R'dam 31 J. A. A. Harmse Wachtgeld pensioen R'dam 31 F. A. v. d. Ackerveken Bottelarij pensioen Den Bosch 31 C. J. Bols Bottelarij pensioen Den Bosch FEBRUARI 1 J. P. M. Annegarn Produktie inkoop 25 jaar R'dam 29 W. C. Both Wachtgeld pensioen A'dam I 29 Th. Dalmolen Personeelzaken pensioen A'dam I 29 W. J. Keijer W.A.O. pensioen A'dam II 29 K. H.Jansen Inval, regeling pensioen R'dam 29 E. Koopmans Horeca Secretariaat pensioen R'dam MAART 1 H. C. Bolk P.Z. Intern. Divisie 25 jaar R'dam 1 J. L. F. van Leen Garage 25 jaar R'dam 3 A. F. v. d. Waals Postkamer 25 jaar A'dam II 3 A. G. Meijer Boekhouding 25 jaar R'dam 10 Mevr. J. E. Gersen Boekhouding 25 jaar A'dam II 17 D. J. Ringoir Bottelarij-technicus 25 jaar Congo 31 H. Ekkelboom Technicus pensioen R'dam APRIL 1 A. Stieltjes Interne Dienst 25 jaar A'dam II 8 Ir. H. Wanschers Groep Gedistilleerd 25 jaar A'dam II 11 A. van der Togt Export 40 jaar A'dam I 11 J. Schiffel Bottelarij 25 jaar A'dam II 15 J. van der Zwaai Wachtgeld 40 jaar A'dam I 20 J. Hirt Opslag buiten brouwerij 25 jaar R'dam 21 P. Drost Bottelarij 25 jaar A'dam II 21 R. Hellewegen Garage 25 jaar R'dam 21 K. Smit Ligkelder 25 jaar R'dam 30 A. Schutter Wortkoeling pensioen A'dam I 30 J. Beekman Wachtgeld pensioen A'dam II 30 P. A. B. Buck Wachtgeld pensioen A'dam II 30 J. P. van As Bottelarij pensioen R'dam 30 H. K. May Wachtgeld pensioen R'dam MEI 12 J. Pijpers Bouwkundige Werkplaats 25 jaar R'dam 12 L. A. van Sermondt Gistkelder 25 jaar R'dam 19 H. J. Lindeboom Kwaliteitsdienst 25 jaar A'dam II 23 J. Sluyter Boekhouding 40 jaar A'dam I 26 W. Noliet Mechanische Werkplaats 25 jaar R'dam 26 P. G. van Berge Documentatie 25 jaar Den Bosch 31 Mei. A. J. de Raadt Personeelzaken pensioen A'dam I 31 J. C. Scheulderman Bedrijfsbureau pensioen R'dam 31 E. E. Natti Technisch Direkteur pensioen Italië 31 J. G. Kölner Inval, regeling pensioen Bunnik 31 D. G. Wingelaar Sortering pensioen Bunnik 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 21