WELKOM VRUMONA vers nil vat 23STE JAARGANG NO. 1 JANUARI 1972 MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN Redactie adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020-702188 Redactie: R. Elfrink Mej. Y. Luycks Redactiecommissie: Mr. C. H. W. d'Artillac Brill, voorzitter J. F. Stap Mr. L. M. Pahud de Mortanges Mr. D. P. de Graaf Ir. L. W. M. Hendrikx W. H. Koimans K. A. Warmenhoven, a.i. Mr. J. Th. Kappelle Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): C. A. J. J. Messbauer Amsterdam (Mauritskade): H.A. Hesse Rotterdam: A. M. Fikken Den Bosch (Rietveldenweg): H. M. Sikking Den Bosch (Zuidwal): F. C. J. Kuijpers Zwolle: Mej. H. H. van Eerten Bunnik: J. P. B. Kalksma OP DE VOORPAGINA Een sfeervolle impressie van een detail van een brouwketel, gefotografeerd door Ruud Gerritsen in het brouwhuis te Den Bosch. OP DE ACHTERPAGINA In vroeger dagen werden met behulp van stempels, merkletters en codenummers in de houten vaten gebrand. I De meesten van U zullen inmiddels hebben vernomen, dat per 1 januari j.l. het personeelsblad van Vrumona, Flessenpost, is opgenomen in Vers van 't Vat. Dit betekent, dat we in dit num mer vele honderden nieuwe lezers kunnen begroeten. Nieuws en informa tie uit deze hoek zal verspreid in het blad worden opgenomen. De 'groep frisdranken' zal in de Redactiecom missie vertegenwoordigd zijn door Mr. J. Th. Kappelle, terwijl de heer J. P. B. Kalksma als correspondent optreedt. De lijst van correspondenten heeft nogal wat wijzigingen ondergaan. We gens overplaatsing naar een andere vestiging moesten mej. L. M. Eenhui zen (Rotterdam) en de heer L. Hof (Amsterdam-Stadhouderskade) hun correspondentschap beëindigen. Wij danken beiden voor het vele werk, dat zij voor Vers van 't Vat hebben ver richt. Nieuw in de lijst zijn mej. H. H. van Eerten (Zwolle) en de heren C. A. J. J. Messbauer (Amsterdam-Stad houderskade), A. M. Fikken (Rotter dam), F. C. J. Kuijpers (Den Bosch- Zuidwal) en de reeds hierboven ge noemde heer J. P. B. Kalksma (Bun- nik). Wij wensen allen een zeer goede start en een plezierig correspondent schap toe. Pagina 1 Brouwhuis Den Bosch 3 t/m 7 Gedistilleerd, reportage over Coebergh en Bokma 8 en 9 Nieuwjaarsrecepties in beeld 10 Horecava 11 Kerstdrive Amsterdam 12 en 13 Treinreis Sierra Leone 14 en 15 Buitenland 16 Vrumona Kersttoernooi 17 Diploma-uitreiking Rotterdam 18 en 19 Jubilea en pensioneringen Jaarlijst met data jubilea en pensioneringen 19 t/m 21 Kroniek 22 en 23 Proost 24 Historische foto 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 2