IDEEËNBUS MAURITSKADE In de feestelijk versierde kantine, hal en recreatiezaal van ons frisdrankenbedrijf in Bunnik, waren vrijdag 17 december naar schatting 150 mensen bijeen gekomen voor het jaarlijkse kersttoernooi. Onder hen bevonden zich naast een groot aantal deelnemers ook veel belangstellenden, die uit ervaring wisten, hoe gezellig het er op deze avond altijd weer toe gaat. Tijdens het kersttoernooi is iedereen welkom, want niet alleen klaverjassers kun nen hier hun hart ophalen, ook voor mensen, die niet kaarten, is er een avond lang volop gelegenheid zich te amuseren. Op de foto's kunt U zien, hoeveel plezier er heerste onder de deelnemers aan de vele spelletjes, die men had georganiseerd. Mede hierdoor werd het een zeer succesvolle avond, die werd besloten met het bekendmaken van de winnaars en de prijsuitreiking. De heer Van der Wallen, die de beste klaverjasser van het toernooi bleek, zag zijn prestaties beloond met een fototoestel. Ook de heer Geerts, die eerste werd bij de spelletjes mocht een fototoestel in ontvangst nemen. Daarnaast waren er voor de nummers twee en drie ook nog verrassingen. Jammer alleen is het, dat zo'n geslaagd evenement niet vaker kan plaats vinden. Men hoopt echter met een personeelsvereniging iets hieraan te doen. Op de vestiging Mauritskade wordt op dit moment nogal wat propa ganda gemaakt voor de Ideeënbus. Het liep de laatste tijd niet al te best met de inzendingen, maar de Commissie heeft de indruk, dat ver schillende medewerkers toch wel met ideeën rondlopen. Er is alleen sprake van een zekere 'drempelvrees'. Om nu het inzenden van ideeën aan te moedigen heeft men een tweetal extra beloningen uitgeloofd in de vorm van toegangsbewijzen voor de op 31 mei te spelen finale om de Europa Cup I in Rotterdam. Deze extra beloningen zullen worden verloot onder al degenen, die in de periode van 16 december 1971 tot en met 31 maart 1972 een idee inzen den, dat met een beloning of aanmoedigingspremie wordt gehonoreerd. De plaatselijke Ideeënbuscommissie Mauritskade bestaat sinds 16 novem ber uit de heren ir. K. R. Tiktak (voorzitter), E. J. van Brunschot (secre taris), M. de Boer, F. Falkenhagen, F. Hart, J. de Vos en E. Zijlstra. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 18