DIPLOMA-UITREIKING hervat de heer Van der Molen zijn werk zaamheden bij Planmatig Onderhoud Zoe- terwoude. De heer K. R. Tiktak en gezin zijn op 16 juli naar Singapore vertrokken, waar de heer Tiktak benoemd is tot Brewmaster. De familie H. Timmer brengt momenteel haar verlof in Nederland door, waar zij op 16 juli vanuit Kaduna is ge arriveerd. Samen met zijn gezin is de heer C. L. A. Peterse vanuit Point-a-Pitre op 16 juli voor verlof in Nederland aan gekomen. Op 20 juli zijn de heer en mevrouw A. Ferdinandus en hun dochter vanuit Lagos in Nederland aangekomen voor hun verlofperiode. Vanuit Kinshasa is de heer H. Rodenburg op 23 juli voor verlof in Nederland gearriveerd. Mevrouw Rodenburg en de kinderen kwamen hier al op 25 juni aan. Na genoten verlof is de heer B. W. Sarre met zijn gezin op 24 juli naar St. Lucia vertrokken, alwaar de heer Sarre de functie vervult van Production Manager. De heer J. O. Dik is met zijn gezin op 25 juli vanuit Thessaloniki in Nederland aangekomen, alwaar hij weer werkzaam is op het Projectenbureau. Op 31 juli zijn de heer en mevrouw L. Mengoli met hun dochtertje op St. Lucia aange komen, alwaar de heer Mengoli de functie van Brewer vervult bij Windward and Leeward Brewery Ltd. Na beëindiging van zijn werkzaamheden bij Athenian Brewery S.A. in Thessaloniki is het gezin J. Dijkstra op 1 augustus in Nederland teruggekeerd. Ook de heer Dijkstra is weer werkzaam bij het Projectenbureau. De familie T. B. Heijbroek is op 3 augustus voor verlof vanuit Moundou in Nederland aangekomen. De heer G. J. van Aalst is na genoten verlof op 7 augustus weer naar Brazzaville teruggegaan. Zijn gezin hoopt hem spoedig te volgen. In Bunnik ontvingen de heren M. A. van Dijk (foto boven) en A. Agterberg (foto 2 links) het diploma pompbediende uit han den van de heer W. A. Broedelet, com mandant van de brandweer Vrumona (op beide foto's rechts). Uit de kleuterjaren van Vers van 't Vat RECTIFICATIE In het mei-nummer van Vers van 't Vat, waarin over de beginjaren werd geschreven, vermeldde ik, dat de gelijknamige revue van Rotterdamse origine was. In tegenstelling tot de meeste andere personeel- revue's uit die jaren was het echter een gemengd Amsterdams-Rotterdams gezelschap, dat 'Vers van 't Vat' opvoerde. Uit de herinnering: de heer en mevrouw Ritman, de heer en mevrouw Lake- man, Leentvaar en niet te vergeten de inmiddels overleden Piet Appel. In totaal waren er zo'n 25 Amsterdamse medewerkers. Sorry voor deze geheugenstoornis. Kg. RECTIFICATIE In tegenstelling tot de jubileumopgave in het vorige nummer zij vermeld dat de heer W. M. Wesdorp, werkzaam bij de produktie van Coe- bergh te Schiedam, 19 november a.s. zijn 40-jarig dienstjubileum zal vieren. TIENDE AUTOPUZZELRIT AMSTERDAM/M AU RITSKADE De jaarlijks door de vestiging Mau- ritskade georganiseerde puzzelrit zal dit jaar verreden worden op zater dag 26 oktober. Aan de voorbereidingen wordt al druk gewerkt. Daar de rit voor de tiende keer verreden wordt, willen de organisatoren er iets groots van maken. Houdt daarom zaterdag 26 oktober vrij voor deelname aan deze puzzel- rit. Via de bekende borden zullen t.z.t. nadere mededelingen volgen. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg directie, bedrijfsleiding, personeeldienst en alle anderen, die de dag van mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag hebben ge maakt, hartelijk dankzeggen. H. Weeda Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik de heren van de Raad van Bestuur en de directie, mijn collega's en vele vrienden voor de prachtige cadeaus, die ik bij mijn 25-jarig dienstverband van u mocht ontvangen. Het is voor ons een onver getelijke dag geweest. Nogmaals hartelijk dank. Joop Croese Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn dank aan directie, chefs en collega's voor de vele blijken van belangstelling bij mijn afscheid op pensioen gerechtigde leeftijd. M. G. Kool Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank aan de directie voor de attentie en fruit mand, die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk op 11 juni mochten ontvangen. fam. Wijbrandts Bedankt, ledereen, niemand uitgezonderd, harte lijk bedankt voor de wijze waarop jullie van mij afscheid hebben genomen. Het was voor mijn vrouw en mij onvergetelijk. P. Baks Mede namens mijn echtgenote en kinderen, dank ik directie, chefs, oudcollega's, medewerkers Boerhaavestraat en allen, die de dag van mijn 40-jarig jubileum op 15 augustus onvergetelijk hebben gemaakt. Tevens dank ik hen, die de voorbereidende werkzaamheden hebben verricht om deze dag te doen slagen. G. K. Schimmel Mede namens mijn vrouw wil ik directie, chefs, collega's en het bestuur van de klaverjasvereni- ging hartelijk bedanken voor de enveloppen en geschenken die ik bij mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. L. J. Rutten IN MEMORIAM J. EMMERS Op 21 juni werd de Bossche brou werijgemeenschap opgeschrikt door het plotselinge overlijden van de heer J. Emmers. De heer Emmers was sedert 1970 in onze dienst en werkte als bedieningsman in de bot telarij. Voor zijn komst naar Heine- ken was hij jarenlang werkzaam in de schoenindustrie. Bij Heineken heeft hij zich in enkele jaren als een zeer gewaardeerd medewerker doen kennen. De heer Emmers was geen grote prater. Hij probeerde zijn problemen, die hij zeker had, liever zelf te ver werken. Slechts enkele collega's waren hem meer vertrouwd. Dit be tekende echter zeker niet dat hij niet gezien was. De vele bewijzen van medeleven die bij zijn overlijden getoond werden, bewijzen de ach ting die er voor hem bestond. Dit zal ook zeker voor zijn vrouw en kinderen een steun zijn. Moge hij rusten in vrede. IN MEMORIAM J. KOK Op 30 juni ontvingen wij het droeve bericht dat daags tevoren de heer J. Kok op 35-jarige leeftijd plotseling was overleden. In de korte tijd, dat hij bij ons was, hebben wij hem leren kennen als een ijverig en toegewijd medewer ker. Met het heengaan van Joop is de afdeling brouwen, Mauritskade, een sympathieke en fijne collega ontvallen. Wij wensen de familieleden veel sterkte toe bij dit zware verlies. Moge hij rusten in vrede. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 15