trein een hele tijd achtervolgd door een met handkracht aangedreven onderhouds- wagentje. Zélfs als de trein op 'topsnel heid' reed, wist de enthousiaste beman ning ons bij te houden. Via Aliantown ging het naar Grafton, waar werd gestopt om de bijzondere brug te bekijken, en vervolgens naar Hastings, met het natio nale vliegveld, Rokel, Devil Hole en Wa terloo. Devil Hole dankt zijn naam aan het feit, dat er een zeer smalle en daar door gevaarlijke brug ligt in de autoweg, die parallel loopt met de spoorweg, en op welke brug ontelbare ongelukken zijn gebeurd. De spoorweg is heel wat veiliger, want zolang Sierra Leone Railways bestaan is er nog nooit een botsing geweest tus sen twee elkaar tegemoet komende trei nen. En dat, terwijl men maar de be schikking heeft over enkel spoor. Er werd namelijk gebruik gemaakt van een uniek beveiligingssysteem, dat in grote trekken als volgt in eikaar zit. In het bedienings- naneel van de locomotief moet, wil men kunnen rijden, een metalen staafje ter grootte van 25 centimeter worden gesto ken. Dit staafje krijgt de machinist van de stationschef. Voor elk traject tussen twee stations moet men een ander staafje gebruiken. In de praktijk betekent dit, dat de ma chinist in Kissi (zie de kaart) het staafje moet inleveren, dat hij in Clinetown van de stationschef heeft ontvangen, en dat hij van de stationschef in Kissi een staafje krijgt, waarmee hij naar Welling ton kan rijden. De stationschef in Welling ton heeft echter eerst een magneet in het stavenmagazijn in Kissi moeten be krachtigen, voordat de stationschef in Kissi de staaf uit het magazijn kan halen om deze aan de machinist te geven. Het is even een doordenkertje, maar in al zijn primitiviteit zit het beveiligingssysteem toch goed in mekaar. Om half één 's middags kwam de trem in Waterloo aan. De reis had ongeveer twee uur langer geduurd dan normaal in vroeger tijd. Maar men was dan ook vele malen gestopt om alle bijzonderheden langs de route nog eens goed te bekij ken. In Waterloo werd op het welslagen van deze laatste rit een goed glas bier gedronken en werd honderduit gepraat over alle ervaringen van deze dag. T. Albronda Deze spoorstaven worden geëxporteerd naar Japan. Ook het zijlijntje, waarmee de brouwerij ter hoogte van Wellington met de hoofdlijn was verbonden, is door de slopers al danig gehavend. Half november werd door Sierra Leone Brewery het initiatief genomen om te pro beren nog éénmaal een passagierstrein tussen Clinetown en Waterloo te laten rijden. Er werd contact opgenomen met Sierra Leone Railways, die gunstig rea geerden en het treintje tegen een alles zins redelijke prijs nog wel een keer van stal wilden halen. Het modernste materieel, te weten een 10 jaar oude locomotief (145 PK), twee Ie klas rijtuigen, één 2e klas rijtuig en een soort oostrijtuig, stond zaterdag 18 december, 's morgens om 9 uur, klaar in Clinetown. Vrienden van de brouwerij waren met hun kinderen in groten getale aanwezig. Een zwerver, die waarschijn lijk de laatste vijftig jaar gebruik van de trein had gemaakt en tot zijn grote vreug de zag, dat zijn geliefde spoortje weer reed, probeerde ook de trein te bestijgen, maar werd door de stationschef met zach te hand naar een bank geleid met de mededeling, dat deze hem zou roepen als 'zijn' trein kwam. De man zit er waar schijnlijk nog Om half tien vertrok de trein richting Waterloo. Eerst ging de reis naar Kissi, daarna naar Wellington, waar de brou werij en andere industrieën staan. De kinderen kregen de gelegenheid om stuk ken van de reis mee te maken op de 'bok' van de locomotief. Ook werd de 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1972 | | pagina 13