HEINEKEN WERELDWIJD 5 den, worden verzorgd door de Juridi sche Stafdienst, die zich geheel in De technische leiding vindt vanuit Rotterdam plaats. Deze omvat de ont wikkeling van alle brouwerij-projecten en het toezicht op de bouw/inrichting en de dagelijkse gang van zaken in deze buitenlandse brouwerijen, alsme de de kwaliteitscontrole op de produk- ten waarover we al eerder spraken. De technische specialisten, in het buiten land gestationeerd, alsook de uit het buitenland afkomstige trainees worden hier opgeleid. Personeelsaangelegen heden voor deze medewerkers worden hier eveneens geregeld. Meer dan honderd employés zijn in Nederland direct bij al deze activi teiten betrokken. De eerste Heineken activiteiten (ex port buiten beschouwing gelaten) da teren van 1878. Amstel begon zich veel later, zo in het begin van de vijftiger jaren, voor buitenlandse brou werijen te interesseren. Om een indruk te krijgen van de situa tie op dit moment kunnen we het beste aan de hand van de hieronder afge drukte wereldkaart alle brouwerijen afzonderlijk noemen. De verklaring van de cijfers staat op pagina 6. De bouwtrant van een brouwerij in een tropisch gebied wijkt vaak sterk af van een brouwerij zoals wij die ken nen. Een keldergebouw bijvoorbeeld, Kwaliteitscontrole in het laboratorium te Kaduna

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 5