In 1970 werd onder sup van Heineken door de buitenlandse brouwerijen 6.400.000 hectoliter bier^^^^^^^^^H op de markt gebracht I Brouwhuis in Freetown het binnenland - is, dat er een hoog waardig produkt op de markt gebracht moet worden. Dit is een wan de sterke punten wan ons concern, die in be langrijke mate tot de successen wan Heineken in het buitenland hebben bijgedragen. De actiwiteiten op het terrein wan de buitenlandse brouwerijen worden in hoofdzaak werricht door 'Buitenlandse Belangen', dat een onderdeel is wan de Internationale Diwisie. 'Buitenland se Belangen' staat onder leiding wan de heren drs. A. Miedema en J. W. Beyen. Het samenspel met verschil lende diensten in de Technische Di visie is, naar verderop duidelijk zal worden, bijzonder groot. Aangezien Heineken al sinds vele tien tallen jaren beschikt over een zeer gespecialiseerde kennis inzake het brouwen van bier onder allerlei klima tologische omstandigheden, weten we terdege welke eisen aan een brouwerij in dergelijke landen gesteld moeten worden. Deze kennis is bij uitstek te vinden bij de medewerkers van de 'Centrale Engineering', voor wat be treft de bouw en inrichting van een brouwerij, en bij het 'Technologisch Centrum', wanneer het gaat om de brouwtechnische kanten van de zaak. De dagelijkse leiding van de techni sche gang van zaken bij de buiten landse vestigingen vindt plaats door de technici binnen de afdeling 'Buiten landse Belangen'. Er is een groot aan tal Heineken employés in het buiten land gedetacheerd, dat in het kader van de bovengenoemde activiteiten bij de diverse brouwerijen werkzaam is. De centrale leiding is voor een deel gehuisvest in Amsterdam en voor het overgrote deel in Rotterdam. In Amsterdam treft men de mensen aan, die het financiëel-economische en commerciële gedeelte voor hun reke ning nemen. Zij verwerken de ge gevens uit het buitenland, die dienen als basis voor de beleidsbepaling en voor verdere activiteiten. De contrac ten en de juridische consequenties, die aan al deze activiteiten zijn verbon- Brouwhuis en technische ruimten in Kumasi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 4