Zeeën van ideeën W. H. SCHUURMANS RECTIFICATIE H. SPRONK A. EL MARJANI Het gaat goed met de Ideeënbus- nieuwe-stijl. De halve eieren blijven gevuld, ondanks dat ze regelmatig worden geleegd. Er zijn blijkbaar nog steeds situaties en procédés binnen de onderneming, die voor verbetering vatbaar zijn. Het gaat echter om de kunst de zaken te overzien en daarop inventief te reageren. Velen zijn deze kunst machtig, getuige de vele belo ningen en premies. Zo kon de Plaatselijke Ideeënbuscom missie in Den Bosch de volgende be loningen uitreiken. De heer E.Teirlinck (mechn. werkpl.) kreeg een voorlopige beloning van 500,-. Zijn idee werd ter verdere beoordeling naar de Cen trale Ideeënbuscommissie gezonden. De heer P. J. Broeders (gistk.) werd voor zijn idee beloond met 100,-. Een beloning van 75,- ging naar de heer J. W. van Elten (bott.). Belonin gen van 50,- waren er voor de heren M. Molina Navarro (bott.) en L. H. C. van Dartel (int. transp.). Aanmoedi gingspremies van 15,- gingen naar de heren J. P. van Hulst (int. dienst), J. de Koning (energied.), G. Th. Fridt (bott.) en G. Krielen (storingsd.). De heren J. Damen en W. Fontijn (beiden kwal. dienst) kregen samen een aan moedigingspremie van 20,-. Als aan moediging ontvingen de heren H. J. J. Merkx (bott.) en W. Fontijn ieder ƒ15,-. In Zoeterwoude werden de ingezon den ideeën van de volgende werkne mers met 50,- en een geschenk uit groep III beloond: de heer A. J. A. Bosch (energied.), mevr. R. Th. Dank- loff (med. dienst) en mej. E. van de Griend (nu secretaresse bij Coe- berg). De heer J. V. van Marken (pro- jectenbur.) ontving voor zijn idee 25,- en een geschenk uit groep III. Aanmoedigingspremies van 25,- gin gen naar de heren J. Gressie (sto ringsd.), G. Thelen (bott.), G. A. Straat hof (elektrotechn.) werkpl.), W. F. H. van Marwijk (storingsd.) en tweemaal naar de heer H. v. d. Velden (bott.). De heer A. El Marjani, van wie op deze pagina een hoog beloond idee be schreven staat, ontving voor een ander idee een aanmoedigingspremie van De heer W. H. Schuurmans is als bankwerker monteur werkzaam in de afdeling mechanische werkplaats te Den Bosch. De heer Schuurmans stelde het volgende voor: Het inbrengen van de interieurs in de dozen geschiedt door het drukken van vier cilindertjes op de flappen van de doos, hetgeen nogal eens storingen veroorzaakt. Zijn voorstel is de vier cilindertjes te vervangen door een zwaardere, dubbelwerkende cilinder, waardoor het aantal storingen is verminderd en het onderhoud af genomen. Zijn idee werd beloond met 225,-. 15,-. Voor elk van de heren A. J. A. Bosch en A. v. d. Draay (beiden ener gied.) was er een premie van 12,50. Ook in Bunnik werden ideeën rijkelijk beloond. De heer B. L. Binnenkamp (int. transp.) ontving 200,- en een ge schenk uit groep II. De heer A. J. M. Blom (bott.) kreeg voor zijn idee 100,- en een geschenk uit groep II. Eenzelfde beloning en geschenk waren er voor de heer F. Schoute (storingsd.). Beloningen van 50,- en geschenken uit groep III gin gen naar de heer A. J. Bosch (int. transp.) en P. Spuy (bott.). De heer L. M. Schoutendorp (int. transp.) kreeg een aanmoedigingspremie van 25,-, terwijl een premie van 15,- naar de heer T. Visser (bott.) ging. Bij Bokma in Leeuwarden werd een idee van de heer P. Peul (bott.) met een aanmoedigingspremie van 20,- beloond. Door een vergissing is in de vorige uit gave van Vers van 't Vat bij het idee van de heer P. A. J. Verhagen (ener- giedienst - Den Bosch) geen beloning vermeld, hoewel deze toch te groot was om over het hoofd te zien: ƒ1.050,-! Onze excuses voor deze fout. De heer H. Spronk werkt op de afdeling werk voorbereiding in Bunnik. Zijn idee houdt in een wijziging in de construc tie, namelijk verlegging van het draaipunt van de zogenaamde 'wiptafel' van de depalletiser. De voordelen hierbij zijn dat er minder snel slijtage ontstaat en dat met reparatie minder tijd is gemoeid. De heer Spronk werd met 250,- en een ge schenk uit groep I beloond. Wegens de langdurige ziekte van de heer El Marjani en het niet beschikbaar zijn van een portret, konden wij hier van hem helaas geen foto plaatsen. De heer A. El Marjani is werkzaam in de botte larij te Zoeterwoude. Zijn voorstel was om de centreerframe's van de beide inpakmachines ongeveer 2 cm hoger te plaatsen. Het kwam vaak voor, dat een fles iets boven het krat uit stak (door bijvoorbeeld een wat verbogen punt van de vakverdeling van het krat). Tijdens de uitvoer liep de fles tegen de onderzijde van het centreerframe en veroorzaakte storing. De be dieningsman moest de geblokkeerde kratten vrij maken en kon gedurende die handeling geen controle op de tweede machine uitoefen- nen. Het idee van de heer El Marjani, dat inmid dels is uitgevoerd, werd met 250,- beloond. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 24