w Afscheid van de tropen 21 gezin was al eerder vertrokken fa Me vrouw A. Oorns-Brouwer keerde op 3 september met haar kinderen terug naar Kinshasa, na een verblijf in Ne derland van ongeveer een maand fa Na een verlofperiode keerde de heer J. B. Groothuis met zijn gezin op 4 september terug naar Kinshasa fa Op 5 september vertrok de heer A. Visser met zijn gezin uit Paramaribo voor een verlofperiode fa Op 6 september wer den de heer en mevrouw F. W. R. Steenstra Toussaint-Lohr verblijd met de geboorte van een zoon, die zij Ri chard Henry Terence noemden fa Ir. W. Heij vertrok met zijn gezin op 7 september met verlof uit Kaduna fa De heer T. J. Postma keerde met zijn gezin op 10 september, na genoten verlof, terug naar Surabaja. diversen Dankbetuiging Uit aller naam dank ik U hierbij hartelijk voor de vele blijken van waardering, die ik bij het over lijden van mijn man heb mogen ontvangen. Dit is ons allen tot een grote steun geweest. H. H. Naezer-Van der Pol In de afgelopen periode ontvingen wij wederom een groot aantal dankbetuigingen naar aanleiding van jubileum- en afscheidsrecepties. Deze waren afkomstig van de heren H. J. M. Hollebrandse, Th. R. Strijker. G. Bakker, A. Michel, J. H. A. Oosterbroek, P. van Oort en J. C. Gans, die hun 25-jarig jubileum vierden en van de heer J. van Eerbeek, die afscheid nam. Ton Zantman is niet nieer. Na zijn vervroegde pensionering in 1969 en na een kort ver blijf in zijn geliefde Carai- bisch gebied, vele jaren zijn werkterrein in Heineken Dienst, had hij zich uiteinde lijk gevestigd in Zuid-Afrika waar reeds twee van zijn kin deren woonden en werkten. Helaas heeft hij maar kort van deze hereniging met zijn kinderen kunnen genieten. De meeste lezers van Vers van 't Vat zullen Zantman het beste gekend hebben in de periode, dat hij Hoofd Commerciële Dienst van de vestiging Den Bosch was, een post die hij aanvaardde na jarenlang werkzaam geweest te zijn in commerciële func ties in Indonesië en het Ca- raibisch gebied. Zantman was een rondborstig mens, die zich zeer thuis voel de in de Brabantse en Lim burgse omgeving en die zich geheel kon vereenzelvigen met de brouwerij en het product dat hij verkocht. Wij zullen Ton Zantman in onze herinnering bewaren als een eerlijke collega en een goede vriend. Hij ruste in vrede. Dit In Memoriam werd nog geschreven door de heer J. G. Timmer. West-Afrika verbleef. Op de ene foto ziet U de heren Muller (links) en Hirt met een hen aangeboden portret. Op de andere foto een groep brouwerij medewerkers: v.l.n.r. zittend de heren Timmer, Mafe, M'Shelia, Tjho, Smith, Hirt, Kotey en Heij. Haar man was al eerder teruggekeerd fa Na een verlofperiode keerde dr. L. Bels op 19 augustus met zijn gezin terug naar Singapore fa Op 20 au gustus vertrok mevrouw J. M. van Meel-Wils naar Boma, waar haar man sinds 5 juni werkzaam is fa De heer H. Vonk keerde op 23 augustus met zijn gezin terug naar Bukavu, na ge noten verlof fa Op 24 augustus ver trok de heer J. A. Nielsen met zijn gezin uit Kumasi voor een verlofperio de fa Na genoten verlof keerde de heer D. J. von Zboray op 25 augustus met zijn gezin terug naar Lagos fa Drs. T. B. Heybroek vertrok op 28 augustus naar Nigeria, waar hij werk zaam zal zijn bij N.B.L.-Kaduna. Zijn gezin zal hem op 18 september volgen fa Mevrouw A. Timmers-Wouters keer de met haar kinderen op 28 augustus terug naar Kaduna. Haar man was al eerder teruggekeerd fa De heer O. A. van de Kamp keerde op 28 augustus uit Lagos terug naar Nederland fa Op 29 augustus werden de heer en mevrouw H. J. Rutgers-van Ruitenbeek verblijd met de geboorte van een dochter, die zij Annemieke noemen fa De heer M. Krouwer vertrok met zijn vrouw, na genoten verlof, op 30 augustus naar Kinshasa, vanwaar hij op 7 septem ber naar Bukavu vertrok fa De heer B. W. Sarre vertrok op 2 september met zijn gezin uit Beirut voor een ver lofperiode fa De heer F. W. R. Steen stra Toussaint vertrok op 2 september uit Kumasi voor een verlofperiode. Zijn Van de Nigerian Breweries in Kaduna kregen we onlangs een serie foto's, die genomen waren tijdens een af scheidsfeestje voor twee Heineken- medewerkers, die lange tijd daar had den gewerkt. Het betrof de heren J. Hirt, die 14 jaar in de tropen was ge weest, en L. Muller, die sinds 1966 in

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 21