IiIiIIIiIHiiIiiNI J. G. TIMMER BIJ DE VOORPAGINA In ons Centrale Laboratorium in Rotterdam worden monsters van de in de buitenlandse brouwerijen gebrouwen produkten aan een nauwlettend kwali teitsonderzoek onderworpen. Meer over onze 'Buitenlandse Belangen' leest U op de pagina's 3 tot en met 7. vers nn't val 22STE JAARGANG NO. 5 OKTOBER 1971 MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020-702188 Redactie: R. Elfrink Mej. Y. Luycks Redactiecommissie: Mr. C. H. W. d'Artillac Brill, voorzitter J. F. Stap Mr. L. M. Pahud de Mortanges Mr. D. P. de Graaf Ir. L. W. M. Hendrikx W. H. Koimans Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): L. Hof Amsterdam (Mauritskade): H. A. Hesse Rotterdam: Mej. L. M. Eenhuizen Den Bosch (Rietveldenweg): H. M. Sikking IN MEMORIAM Met een gevoel van diepe ontstel tenis namen wij kennis van het plotselinge overlijden op woensdag 13 oktober van de heer J. G. Tim mer, Hoofd Commercial Relations. Degenen, die hem goed gekend hebben, zullen zich nauwelijks kun nen voorstellen, dat deze zo char mante persoonlijkheid, die zich kenmerkte door zijn stijlvolle optre den en originaliteit, van ons is heengegaan. Hij stond bekend om zijn grote gevoel voor humor, als mede om zijn artistieke inslag. Hij was een redenaar, die zijns gelijke niet kende. Kortom, een figuur die de wereld van vandaag juist zo hard nodig heeft. Ik vind het een voorrecht hem ge kend te hebben en hem van zo na bij te hebben mogen meemaken. Mogen zijn vrouw en kinderen de kracht opbrengen, deze zware slag te dragen. F. Mollerus De Redactiecommissie sluit zich geheel aan bij de gevoelens, die in bovenstaand In Memoriam tot uiting werden gebracht. De heer Timmer heeft vele jaren als lid van de Redactiecommissie positief tot de totstandkoming van ons perso neelsorgaan bijgedragen. Daarbij zijn juist de eigenschappen, die hierboven geschetst werden, van grote betekenis geweest. Pagina 1 Kleurenfoto micro-biolo gisch laboratorium Rot terdam 2 In memoriam J. G. Timmer 3 t/m 7 Reportage over de groep Buitenlandse Be langen 8 Herintroductie Amstel Gold Bier 10 Jaarfeest Mauritskade 11 1,000.000ste hl bier op Stadhouderskade 12 en 13 Brouwen in de Fle- vohof 14 en 15 Verenigingen 16 en 17 Jubilea en pensio neringen 18 Verkoopkantoor Zwolle actief 20 en 21 Leven in de brou werij 22 en 23 Proost 24 Historische foto

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 2