W. VAN ROOY 2 heren dienen Wintertuin op slijtersbeurs Omdat er in deze tijd weer tal van beurzen en tentoonstellingen zijn, waarop Heineken met vele concern- produkten is vertegenwoordigd, publi ceren we graag weer eens een foto van zo'n presentatie. De keuze viel op de Slijters-vakbeurs in de RAI te Am sterdam, waar de ontvangstruimte als een soort wintersportcentrum was in gericht. Extra aandacht kreeg het nieuwe Amste! Gold Bier, waarvan het publiek hier de primeur had. De heer W. van Rooij herdacht op vrijdag 27 augustus in het Ontvangst gebouw van de brouwerij in Den Bosch het feit, dat hij 121A jaar geleden in dienst trad als kelner. Eigenlijk is in dienst treden niet de juiste kwalificatie, want het merk waardige is, dat de jubilaris niet op de loonlijst voorkomt. Een dienstjubileum vieren zonder officiéél in dienst te zijn is een ambivalentie, die alleen bij een man als Willem van Rooij kan voor komen. De vele vrienden en bekenden uit alle windstreken, die zich in het Ont vangstgebouw hadden verzameld, wa ren evenzovele bewijzen van waarde ring voor het werk, dat deze beschei den functionaris gedurende 121/2 jaar opvallend onopvallend heeft verricht. Honderden 'gedistilleerde gezelschap pen' heeft Willem voorzien van al of niet aangeklede biertjes en zelfs na de zegeningen van de AOW deelachtig te zijn geworden, doet hij dat nog steeds zonder een krasje op zijn humeur. Het is niet de gewoonte, dat aan een 121/2 jarig jubileum op deze plaats De heer J. Willemsen spreekt de jubilaris toe. Voor veel hilariteit zorgde de jubilaris zelf tijdens zijn dankwoord. Van de Vliert De heer Van Rooy wordt door de heer H. M. Sikking tot 'ridder' geslagen. bijzondere aandacht wordt besteed, maar voor Sleutel-figuur Willem maak ten wij graag een uitzondering. De heer H. M. Sikking nam als directe chef van de jubilaris als eerste het woord. Op geestige wijze schetste hij de mens Willem van Rooij als een toe gewijd en prettig medewerker, die graag anderen in zijn levensvreugde laat delen. Als blijk van waardering benoemde hij de jubilaris tot Ridder in de Orde van het Rechte Dienblad met de Barokke Randen en versierde hem met de wel zeer zeldzame attri buten, die bij deze onderscheiding behoren. Hierna ging de heer J. Willemsen, chef Inkoop, op de ludieke toer. Hij wist iedereen op het puntje van zijn stoel te krijgen door de manier waarop hij met zelfgebakken humor uit de doeken deed, wat de jubilaris geduren de deze 12'/2 jaar precies heeft uit gevoerd. Hieruit bleek dat zijn activiteiten als kelner slechts een bescheiden afspie geling zijn van de vele kwaliteiten, die hij bezit. Naast zijn part-time werk in het Ontvangstgebouw beheert en be heerst Willem sinds jaar en dag een Amstel-zaak 'De Gouwe Sleutel'. Dat was reeds in de tijd, dat er van een fusie Heineken-Amstel nog geen sprake was. Laconiek aanvaardde hij zijn functie bij Heineken, doch verzette zich steeds hardnekkig tegen elke poging om de lichtbak aan zijn gevel te laten verkleuren. Het was dan ook een zeer toepas selijke opdracht, die de heer J. G. M. Kerckhoffs schreef in het boekwerk, dat hij hem namens de Commercie Zuid aanbood: 'Gij verstaat de kunst twee heren te dienen en aan beiden trouw te blijven'. Ir. A. K. E. ten Bruggen Cate over handigde de jubilaris de nieuwste luchtfoto van de Bossche brouwerij met enkele informele hartelijke woor den. Zelden zal er in het Ontvangstgebouw een spontaner applaus hebben geklon ken dan na het dankwoord van de jubilaris. Ongekunsteld en voor de vuist van Willem weg, dankte hij met bekwaam verborgen ontroering allen die hem deze hulde hadden bereid waarbij hij, tegenover het aanwezige gezelschap, nog enige behartenswaar- dige levenswijsheden ventileerde. Nadat allen hem persoonlijk de hand hadden gedrukt vertrok een emotio neel geladen Willem van Rooij naar zijn 'Gouwe Sleutel'. En daar was wéér iedereen. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 19