hectoliter bier Kantoor Alexanderpolder in bedrijf Nu de verhuizing van een deel van H.T.B. naar de Alexanderpolder achter de rug is, willen we even vermelden, hoe men het eenvou digst van de Crooswijksesingel (Isaac Hubertstraat) naar de Ko ningslaan 119 kan komen. Men rijdt dan via de Crooswijkseweg en de Bosdreef naar rijksweg 3 (richting Gouda, Utrecht). Voorbij het z.g. klaverblad neemt men de tweede weg rechts. Vanaf het Centraal Station Rotterdam be reikt men het kantoor Alexander polder met buslijn 36. In het nieuwe kantoor zijn geves tigd: Technische Divisie: ir. H. R. S. Tijssens, directeur Centrale Engi neering, Projectenbureau, Techni sche Inkoop, Preventief Onderhoud, Centrale Brouwtechnische Dienst; Internationale Divisie: ir. E. H. van Leeuwen, hoofd Buitenlandse Be langen (technisch), Groepen A, B en C, Secretariaat, Personeelza- ken Internationale Divisie; Planning Control Technische en Interna tionale Divisie. Een groepje Spaanse medewerkers op het feest. verzocht, onmiddellijk door het pu bliek meegezongen. Jammer was, dat het in het program ma ingelaste optreden van Los Buenos Amigos, die speciaal voor de Spaanse medewerkers geëngageerd waren, pas veel later op de avond kon plaats vin den. Zij maakten hun verlate komst met hun optreden echter ruimschoots goed. Niet alleen de Spanjaarden, ook de Nederlanders werden meegesleept door het felle, Spaanse ritme. Het 'Vika Quartet' zorgde na twaalven voor goede dansmuziek, die vaak Verheugend was het, dat ook zoveel gepensioneerden aan de uitnodiging gevolg hadden gegeven. Voor hen wa ren de eerste rijen in de zaal ge reserveerd. Aan het eind van het feest stonden er vele bussen klaar, die de gasten, tot in alle hoeken van de stad, naar huis brachten. Ook dit jaar slaagde de organisatie in haar opzet om er een gezellige, dolle avond van te maken. werd afgewisseld met een polonaise. Woensdag 29 september, precies één dag voordat het Heineken-boekjaar sloot, werd op de brouwerij Stadhouderskade een mijlpaal bereikt. In minder dan een jaar werd namelijk een totaal van 1.000.000 hectoliter bier gebrouwen. Een getal, dat de Amsterdamse brouwerij nog nimmer haalde. Tijdens een korte bijeenkomst in het brouwhuis, zei de heer B. W. Siemens, dat men tot dit resultaat was gekomen, enerzijds door de moderne techniek en de nieuwste apparatuur, anderzijds door de inspanning van een grote kring van brouwerijmedewerkers. Hij betrok in zijn dankwoord ook het ambtenarencorps van de Dienst Accijnzen, met wie steeds op prettige wijze was samengewerkt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 11