RUIME VOORKEUR VOOR MAANDBLAD FUNKTIEKLASSIFIKATIE UITSLAG ENQUETE: HEINEKEN FANFARE IN HET STADION IN DIT NUMMER TAPKELDER DICHT miAMF '*l <rrrr j W. J. R. DREESMANN VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 24 8 APRIL 1971 un j.i I Het is al weer enige tijd gele den, dat we de lezers door mid del van een enquête gevraagd hebben naar hun oordeel over Vers van 't Vat. Wat daarbij voorop stond, was de vraag, of U de voorkeur geeft aan een veertiendaags verschijnend blad in de krantenvorm, dan wel aan een maandblad in de vorm van een tijdschrift. De uitkomst was voor ons geen verrassing. Één derde schaarde zich achter het blad, dat we het laatste jaar uitgaven, tweederde gaf de voorkeur aan een maandblad. Mede op grond van deze uit komst is besloten om, te begin nen in de maand mei, Vers van 't Vat wederom in tijdschrift- vorm uit te geven. De enquête heeft ook nog een groot aantal andere zaken aan het licht gebracht, welke van grote waarde zijn voor het toe komstig beleid van de redaktie. Alvorens aan de hand van de totaaltellingen en het onderling vergelijken van het verkregen cijfermateriaal in te gaan, willen wij a'le medewerkers, die gerea geerd hebben op onze oproep, hartelijk danken voor hun mede werking. Zoals reeds eerder be richt, hebben van de ongeveer •3750 medewerkers in vaste dienst, die een enquêteformulier thuisgestuurd kregen, er ruim 2000 gereageerd. Dat is een verheugend resultaat. Verheugend was het ook, dat zeer velen van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben, om de ruimte, welke onderaan het formulier was vrijgelaten voor het maken van opmerkingen, te benutten. Speciaal aan de hand van deze, dikwijls zeer waarde volle suggesties, zal de redak tie in staat zijn om de nieuwe uitgave een zodanig karakter te geven, dat zo mogelijk iedereen in het blad terugvindt, wat hem of haar het meest aanspreekt. Wanneer we de uitkomsten van de enquête bekijken, dan zien we dat 1350 personen Vers van 't Vat altijd lezen en dat 488 medewerkers het blad regelma tig lezen. Deze groepen samen vormen bijna 92% van de inzen ders. Verder zijn er 128 perso nen, die Vers van 't Vat soms lezen en 19 medewerkers, die te kennen geven het blad nooit te lezen. De inhoud vindt 69% goed of redelijk, 26% matig en nog geen 3,5% slecht. Over het uiterlijk was men minder goed te spreken: 17% vindt het goed, 23% redelijk, 32% matig en 25% slecht. Hoewel deze laatste uitspraak het totaalcijfer voor inhoud en uiterlijk zeker gedrukt zal heb ben, is de uitkomst op deze vraag nog altijd zeer positief. Nog geen 27% geeft een cijfer van 5 of lager; ruim 70% geeft een 6 of hoger. De grootste belangstelling voor wat betreft de verschalende In ons vorige nummer berichtten we reeds over het optreden van de Heineken Fanfare in het O- lympisch Stadion tijdens de wedstrijd Ajax-Celtic. De foto toont dirigent K. van Dijck in gesprek met de heer A. H. Hei neken. Tussen hen staat de heer O. Roffel, directeur van het Sta dion en rechts de heer P. Kra nen berg. soorten publicaties in het blad gaat uit naar de rubrieken 'Me dedelingen en bekendmakingen, Toelichting op de personeels- maatregelen en Bedrijfsnieuws'. Op ongeveer 68% van alle re- tourgezonden enquêteformulie ren stonden deze rubrieken aan gestreept. Belangstelling voor de verslagen van de onderne mingsraden had 59%, voor ar tikelen van algemene aard 45%, voor de personalia 36%voor het nieuws van de personeels verenigingen 28% en voor de jeugdrubriek 'slechts' 18%. De meeste interesse voor deze ru briek ligt bij de jongeren tot 25 jaar. Er zijn uit de uitkomsten van deze enquête nog veel meer gegevens te lichten, maar het zou te ver voeren deze allemaal in dit blad te publiceren. Zoals we reeds in de aanhef vertelden, zal in mei de eerste uitgave in tijdschriftvorm het licht zien. Het nummer dat U thans in handen heeft, is het laatste in de krantenvorm. Vee! nieuws en actue'e informatie zult U in de tussen liggende periode op andere wijze dan door publicatie in Vers van 't Vat ontvangen. Een deel van het nieuws zullen wij noodgedwongen moeten vasthouden tot de nieuwe uit gave een feit is. Voor deze ver traging willen wij U op voorhand onze excuses aanbieden. overleden Op 28 maart j.l. is plotseling overleden de heer W. J. R. Dreesmann, commissaris van onze vennootschap. De Raad van Bestuur heeft de heer Dreesmann leren ken nen als een scherpzinnig man, van wiens adviezen steeds ten zeerste werd ge profiteerd. Zijn heengaan zal een leegte in de commissarissenverga- deringen nalaten. Pagina 1: Uitslag enquête Pagina 2: Prestatietocht schaatsliefhebbers Pagina 3: Jaarfeest Rotterdam Pagina 4: Personalia Woensdag 10 maart is de tapkelder van de brouwerij aan de Stadhouderskade in Amsterdam gesloten. Bij deze ge legenheid werd het laatste, aldaar getapte fust, met enig ceremonieel in de kantine uitgeschonken. In tegenstelling tot onderstaande leuze, was het fust maar een kort leven beschoren. Aan de tap v.r.n.l. de heren M. Mensen, A. Koornstra, H. Boer en E. Veenhof. »TLf Enige tijd geleden werd U ge- informeerd over de stand van zaken en de voortgang van het projekt Funktieklassifikatie. Sindsdien zijn vele werkzaam heden op dat gebied verricht. Het leek ons daarom goed U thans weer informatie te geven over de stand van zaken. Echter, alvorens hiervan een overzicht te geven zal nog even summier worden geschetst waar het bij Funktieklassificatie om gaat. Funktieklassifikatie is het toepassen van een methodiek met behulp waarvan het moge lijk is een onderlinge rangorde van funkties vast te stellen (op basis van de zwaarte van de funktie). Deze onderlinge rang orde van funkties is een belang rijk onderdeel bij de voorberei ding van de integratie van ar beidsvoorwaarden, met name waar het gaat om het opzetten van een nieuw beloningssys teem. Uitvoerig heeft U over de voor bereiding van de integratie kun nen lezen in 'Vers van 't Vat' van 12 november 1970, waar in een groot artikel over de conversie, de eerste stap naar een geïntegreerd personeelbe- leid, is gepubliceerd. Teneinde een onderlinge rang orde van funkties op te stellen wordt een groot aantal funktio- narissen over de inhoud van hun funktie geïnterviewd. De uit die gesprekken resulterende gege vens zuhen worden vertaald in z.g. gezichtspunten, funktiebe- oordelingscriteria, welke door middel van een bepaalde bere kening tot een puntenwaarde per funktie leiden. Zijn de pun tentotalen van de funkties be kend, dan kunnen de funkties onderling op hun zwaarte wor den vergeleken, en kunnen groe pen funkties worden geformeerd. Tot op heden zijn voor verdere bewerking gereed de voor klas- sifikatie in aanmerking komen de funkties in de Technische Divisie - met name de groep Produktie Nederland - de Pro- duktie funkties bij Vrumona, funkties in het Rekencentrum, en funkties in enige Administra tieve Diensten. In de komende tijd zullen de functies in de Commerciële en Internationale Divisie alsmede de Technische Divisie - Technol. Centrum en Centr. Engin. - en de Concern Stafdiensten worden behandeld. Ook in de hierbovengenoemde sektoren zullen de gebruike lijke mondelinge voorlichtings bijeenkomsten plaatsvinden. Het moge na het bovenstaande duidelijk zijn dat het projekt veel tijd vergt, zodat nadere mededelingen over de conse quenties van het projekt in het kader van de integratie voorlo pig nog niet kunnen worden be kend gemaakt. Zodra dit wel het geval is, zul len wij U uitvoerige voorlichting geven. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 1