KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JHR. O. WITTERT VAN HOOGLAND OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU AFSCHEIDSRECEPTIE IN T KOELSCHIP IN DIT NUMMER VERS VAN T VAT JAARGANG 1 NUMMER 23 M MAART 1971 Enige honderden medewerkers en gepensioneerden wa ren vrijdag 26 februari bijeen in 't Koelschip van de brouwerij Stadhouderskade te Amsterdam om getuige te zijn van het afscheid van Jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland als Voorzitter van de Raad van Bestuur van ons concern. Tijdens deze bijeenkomst werd het woord gevoerd door de heren A. H. Heineken, namens de collega's van de Raad van Bestuur, Drs G L. Rinkel en J. A. Roose, als vertegenwoordiger van de Onder nemingsraden. Tijdens een afscheidsreceptie op maandag 1 maart in Hotel de l'Europe te Amsterdam is Jhr. O. Wittert van Hoogland be noemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De onder scheiding werd hem uitgereikt door Mr. E. A. G. Brautigam, Wethouder van Economische Zaken van de gemeente Amster dam. Onder de vele gasten op deze receptie was ook Zijne Konink lijke Hoogheid de Prins der Nederlanden. Hieronder publiceren we de tekst van de toespraak van mr. Brautigam. 'Graag zou ik namens het Ge meentebestuur van Amsterdam ook enige woorden tot U willen richten. Alvorens ik zal ingaan op Uw grote verdiensten, op het gebied van de Nederlandse brouwin- dustrie en in het bijzonder voor het Heineken-concern, zou ik graag iets willen zeggen over de betekenis van Heineken voor deze stad, voor Amsterdam. Heineken kan, met haar belang in 44 brouwerijen buiten Neder land, beschouwd worden als de meest internationaal georiën teerde bierbrouwerij ter wereld. Het begin van dit concern lag in Amsterdam in 1592: de toenmalige brouwerij 'De Hooiberg' aan de N.Z. Voor burgwal, die in 1864 gekocht werd door de heer G. A. Heine ken. Nu, bijna 400 jaar later, zijn er andere brouwerijen bijge komen: in 's Hertogenbosch en Rotterdam, maar het hart van het bedrijf bevindt zich nog steeds in Amsterdam en daar is (lees verder op pagina 2) Wechoucier Mr. E. A. G. Brautigam speldt de koninklijke onderscheiding op bij Jhr. Wittert van Hoogland. V.l.n.r. Prins Bernard, de heer Wit tert. overste Th. Schreuders, adjudant van dc Prins, de heer J. B. van den Berg, Managing Director van Mc Kinsey Co. Inc., en de heer Drs. A. W. J. Caron, lid van de Raad van Bestuur van Unileve*. De heer Heineken ging ervan uit, dat er in de bijna 24 jaar dat de heer Wittert bij Heine ken heeft gewerkt, waarvan 14 jaar in de topleiding, heel wat is gebeurd. Het concern is veel groter geworden, wat tot gevolg heeft gehad, dat de heer Wittert lang niet zo'n intensief contact heeft gehad met het bedrijf als bijvoorbeeld zijn voorgangers, de heren Honig en Feith. Maar met hen had de heer Wittert ge meen, dat hij de belangen van het personeel altijd heel zwaar heeft laten wegen. In dit ver band bracht de heer Heineken in herinnering het aantal jaren, dat de heer Wittert het voorzit terschap van het Pensioenfonds heeft vervuld. De veranderingen schetste de heer Hemeken ook aan de hand van omzetcijfers uit de jaren 1951/52 en de cijfers van het afgelopen boekjaar, terwijl hij ook wees op het toenemende aantal geassocieerde brouwe rijen. 'In al die expansie heeft de heer W'ttert een belangrijk aandeel gehad', aldus de heer Heineken, d>e speciaal de relatie met Whitbread, die leidde tot het in licentie brouwen van Hei neken bier in Luton, en met Moét Chandon, die tot resul taat had, dat Frankrijk onze tweede buitenlandse markt is geworden, aanhaa'de. Met betrekking tot de binnen landse activiteiten stond de heer Heineken st'l bij het jaar 1968, waarin twee bijzonder belang rijke beslissingen zijn genomen, die ons concern met één klap in de categorie van de grotere ondernemingen plaatste. Hij doelde daarbij op de verwer- Pagina 1 Afscheidsbijeenkomsten Jhr. Wittert van Hoogland Pagina 2: Uitbreiding complex Isaac Hubertstraat Pagina 3: Uitbreiding Heineken- belangen in Kongo Pagina 4: Bokma sluit zich aan bij Heineken concern Pagina 5: Ondernemingsraden bespraken jaarvers'ag Pagina 6: Peter Stuyvesant-prijs voor A. H. Heineken Pagina 7: Drieluik '67 Pagina 8: Carnaval Den Bosch De heer Heineken tijdens zijn toe spraak in 't Koelschip van de brouwerij Stadhouderskade. ving van de volledige eigendom van Vrumona en Amstel. 'In het bijzonder in het laatste geval heb jij een wezenlijk aandeel gehad en daar zijn we je zeer erkentelijk voor', aldus de heer Heineken. 'Je hebt je zeer grote werk kracht altijd geheel in dienst gesteld van de onderneming. Dat zal nu iets anders worden. Maar we zijn verheugd, dat dit afscheid niet volledig is, maar dat we van je kennis van de onderneming en je visie nog kunnen profiteren in je belang rijke functie van Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook verwachten wij, als één van de brouwerij-ondernemingen in de EEG, dat de gehele brouwin- dustrie wél zal varen bij je voor zitterschap van de CBMC', al dus de heer Heineken. De heer Heineken maakte zich voorts de tolk van alle aanwe zigen door de heer Wittert dank te zeggen voor al het belangrij ke werk, dat deze voor de on derneming heeft gedaan, en wenste de heer Wittert toe, dat hij in zijn twee nieuwe functies datgene zal kunnen realiseren, wat hij zich ten doel heeft ge steld. Clees verder pagina 3) 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 1