JHR. O. WITTERT VAN HOOGLAND NEEMT AFSCHEID VAN HEINEKEN IN DIT NUMMER MEDEDELING STICHTING HEINEKEN'S PENSIOENFONDS Bij gelegenheid van het af treden van de heer Wittert van Hoogland als Voorzitter van de Raad van Bestuur, publiceren wij hieronder - vooruitlopend op het officiële afscheid op vrijdag 26 fe bruari a.s. - een woord van uitgeleide. De heer Wittert ontmoette in 1946 in het toenmalige Ne- derlandsch-lndië de heer Stik ker, die als directeur van Heineken de brouwerij in Soerabaja weer op gang kwam brengen. Dit contact heeft er toe geleid, dat hij in juni 1947 bij Heineken in dienst trad. Hij werd geplaatst in de toen malige afdeling Buitenland. Na een inwerkperiode van 11/2 jaar werd de heer Wittert aangewezen als directeur van de brouwerij 'Les Pyramides' te Cairo. Hij heeft in die func tie 8 boeiende jaren beleefd. Hij beschouwt deze periode als een uiterst belangrijke leerschool voor zijn latere werk. De directeur van een kleine brouwerij, als die in Cairo, ('klein' in verhouding tot de Heineken brouwerijen in Ne derland), heeft rechtstreeks met alle problemen te maken. Bovendien waren de omstan digheden, waaronder daar moest worden gewerkt, be paald niet gemakkelijk. Het overleg met de regeringsin stanties was zeer moeizaam en meestal niet constructief. In 1956 werd hem het aanbod gedaan deel uit te maken van de hoofddirectie van het con cern, een aanbod, dat hij uiteraard gaarne aanvaardde. In het directie-team te Am sterdam kreeg hij de leiding van de buitenlandse belan gen. Hieronder viel allereerst de export, die de heer Wittert in contact bracht met vele van onze agenten in het bui tenland. 'Grote mannen' en 'kleine mannen' met grote en kleine omzetten, soms ook grote mannen met kleine om zetten en kleine mannen met grote omzetten. Elke markt met zijn eigen problemen. Dan de sector van onze finan ciële deelnemingen in brouwe rijen in het buitenland, die bemand zijn door onze eigen technici. Heineken heeft tot dusver steeds het standpunt gehul digd, dat het verstandig is de belangen in het buitenland te exploiteren als 'joint ventures' (gemeenschappelijke onder nemingen). Het beleid moet dus een gemeenschappelijk beleid van de partners zijn. Het is duidelijk, dat dit zijn problemen met zich mee brengt. Ook dit internationale werk, naast de export, heeft de heer Wittert zeer geboeid, vooral door de relatie en het over leg met de buitenlandse part ners, die dikwijls zo verschil lend van aard en persoonlijk heid zijn, in overeenstemming met hun landaard. De heer Wittert heeft er toe bijgedragen dat het aantal deelnemingen in het buiten land is gegroeid. Voor de Heineken gemeen schap, waarin hij bijna 24 jaar heeft gewerkt en die hij van 1956 af mede heeft mo gen leiden, heeft hij grote waardering, vooral voor de teamspirit en de volledige toewijding, waarmee allen ge zamenlijk de onderneming omhoog hebben gebracht tot haar vooraanstaande positie van dit ogenblik. Zijn belangrijkste overweging voor zijn vertrek is geweest de recente benoeming tot voorzitter van de brouwerij organisatie in de Euromarkt, de CBMC, een functie, die hem sterk interesseert en die veel werk zal geven, vooral nu er meerdere candidaten zijn voor het lidmaatschap, waaronder de belangrijke bier- producerende landen Enge land en Denemarken. Wil men dit werk goed doen, dan moet men - aldus de heer Wittert - daar veel tijd aan geven en dat is moeilijk te combineren met het veel eisende voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Voorts was er voor de heer Wittert de overweging dat de mogelijkheid bestond eind fe bruari van dit jaar de heer Feith op te volgen als Presi dent-Commissaris van onze onderneming. Deze functie, die ingevolge de thans in voorbereiding zijnde wetge ving zeer in belangrijkheid zal toenemen, stelt de heer Wit tert in staat onze onderne ming in het toezicht houdende college, nog vele jaren van zijn ervaring te doen profi teren. We hebben de indruk, dat de gehele voorgeschiedenis van de heer Wittert bij Heineken als het ware beschouwd kan worden als een voorbereiding tot het vervullen van zijn twee nieuwe functies. Moge hij even goede resultaten berei ken als in die, welke hij thans vaarwel gaat zeggen. Per 31 december 1970 zijn alle deelnemers en adspirant-deelne- mers van het Amstel Pensioen fonds toegetreden als deelne mer respectievelijk adspirant- deelnemer tot de Stichting Hei- neken's Pensioenfonds, terwijl de reglementen van deze stich ting per dezelfde datum van toepassing zijn op die oud werknemers der Amstel Brou werij N.V., die na 1 oktober 1968 met pensioen zijn gegaan. De toetreding van deze nieuwe deelnemers vereist een aanpas sing van de structuur van de Algemene Raad en het Bestuur van onze stichting. Wij stellen ons voor, dat de desbetreffende wijzigingen van de statuten me dio 1971 hun beslag zullen kun nen krijgen. In dit licht gezien heeft het Bestuur besloten aan de Alge mene Raad voor te stellen de samenstelling van deze raad en Pagina 1: Afscheid Jhr. O. Wittert van Hoogland Pagina 2: Afscheid Jhr. P. R. Feith Pagina 3: Presentatiedag Amstel Pagina 4: Jubileum W. Bosch en D. Ellens Pagina 5: Carnaval 1971 Pagina 6: Zuurkool western (Drieluik) Pagina 7: Vervolg Drieluik Pagina 8: Afscheid op Curagao het bestuur tot op het ogenblik van het inwerkingtreden der nieuwe statuten ongewijzigd te laten. Hoewel zulks statutair is voorgeschreven, leek het ons weinig zinvol om op ait ogenblik nieuwe leden in de Algemene Raad en het Bestuur te benoe men in de wetenschap, dat op zeer korte termijn toch veran deringen in de samenstelling van raad en bestuur zullen moe ten plaatsvinden. De Algemene Raad van de Stichting Heineken's Pensioen fonds heeft zich met deze ge- dachtengang kunnen verenigen. Indien er echter deelnemers zijn, die met de bovengeschet ste gedachtengang niet akkoord zouden gaan, verzoekt het be stuur hen deze bezwaren ken baar te maken. Het Bestuur van de STICHTING HEINEKEN'S PENSIOENFONDS Dit is het moment, waarop, tijdens de Presentatiedag in Utrecht, de gasten voor de eerste maal kennis maken met het nieuwe merkbeeld van Amstel. Voor het verslag zie pagina 3. De heer G. Frenkel Frank tijdens de presentatie. VERS VAN 'T VAT JAARGANG 1 - NUMMER 22 - 25 FEBRUARI 1971 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1971 | | pagina 1